Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā

Par Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto būvi vai telpu grupu var pasūtīt būves stāvplānus un telpu grupu plānu izsniegšanu digitālā veidā vektordatu formā.

Būves stāvplānus un telpu grupas plānu sagatavo no aktuālajiem vai vēsturiskajiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem telpiskajiem datiem par būvi un telpu grupu, kuri ir reģistrēti, pamatojoties uz to kadastrālajā uzmērīšanā iegūtajām ziņām.

Pakalpojuma ietvaros VZD būves stāvplānu vai telpu grupas plānu sagatavo un izsniedz DGN formātā (MicroStation).

Būves stāvplānam un telpu grupas plānam ir noteikts ierobežotas pieejamības  informācijas statuss. Ja pakalpojumu pieprasa persona, kas nav būves vai telpu grupas īpašnieks vai, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs, tad informāciju sagatavo, izvērtējot pieprasītāja iesniegumā norādīto pamatojumu informācijas saņemšanai un mērķi, kādam tā tiks izmantota. 

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
11 darba dienas
Pakalpojuma maksa
13.45 EUR

Pakalpojumu var saņemt:

 • Būves vai telpu grupas īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, tai skaitā viens no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem vai to pilnvarota persona.
 • persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
 • persona, kurai tiesības vai pienākums noteikusi tiesa;
 • persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
 • valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
 • cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
 • jebkura cita persona, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā sniegts informācijas pieprasījuma pamatojums, norādīts informācijas izmantošanas mērķis, kā arī atspoguļotas saistības izmantot informāciju mērķiem, kādiem tā pieprasīta.

Pakalpojumu iespējams saņemt, izmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu „Pieteikties būves stāvplānu vai telpu grupas plāna sagatavošanai” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Saņemt vai pasūtīt arhīva materiālus”.

E-pakalpojums pieejams jebkurai juridiskai un fiziskai persona, reģistrējoties portālā Kadastrs.lv

Iesniedzamie dokumenti

Pieprasot e-pakalpojumu, persona paraksta ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu sistēmā izveidoto pieprasījumu un pievieno to pakalpojumam.

Pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus (piem., pilnvaru), ja tādi ir, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu:

 •   elektroniskā dokumenta oriģinālu;
 •   papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
  • notārs vai bāriņtiesa;
  • vai juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma pieprasītājs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

Neizmantojot portālā kadastrs.lv e-pakalpojumu, pieteikumu pakalpojuma saņemšanai var iesniegt:

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), ar pievienotajiem dokumentiem (ja tādi ir) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus (piem., pilnvaru), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu:

 •   elektroniskā dokumenta oriģinālu;
 •   papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
  • notārs vai bāriņtiesa;
  • juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma pieprasītājs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu.  Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma noformēšanai var izmantot veidlapu. Uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamu dokumentu oriģinālu.

Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvaras oriģināls.

identitates parbaude.jpg Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma noformēšanai var izmantot veidlapu.

Pirms pakalpojuma saņemšanas persona to apmaksā:

1. Portālā Kadastrs.lv, izmantojot Latvija.lv maksājumu sistēmu. 

2. jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;

3. jebkurā kredītiestādē (piemēram, bankā), pastā vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.

 • E-pakalpojuma pasūtīšana
 • Citi pakalpojuma pasūtīšanas veidi
 • Pakalpojuma apmaksa

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto datni VZD izsniedz klienta pieprasījumā norādītājā veidā:

143773138581077-bt-3.png portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts".

icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei šeit.

epasts-final1.jpg pa e-pastu. Dokuments, tiek aizsargāts ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā, ierakstot informāciju elektroniskajā datu nesējā (CD). Saņemot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvaras oriģināls.

sanemsana pasts.jpg pa pastu, nosūtot elektronisko datu nesēju (ierakstītā vēstulē)

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām 13.45 EUR viens dokuments/datne 43.
Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā (formāta maiņa) 19.70 EUR viena stunda 47.
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē 4.30 EUR viens pieprasījums 40.
Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi