Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem

Ikviens interesents portālā Kadastrs.lv tiešsaistē var atlasīt Kadastrā reģistrētos objektus (zemes vienības, zemes vienību daļas, būves vai telpu grupas) pēc iepriekš noteiktiem parametriem.

Izmantojot kartes pārlūku, iespējams atlasīt objektus pēc šādiem parametriem:

 • zemes vienības – pēc kadastra apzīmējuma, platības, lietošanas veida, valdošā lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma ballēs, lietošanas mērķa, zemes vienība ir/nav apbūvēta;
 • zemes vienības daļas – pēc kadastra apzīmējuma;
 • būves – pēc kadastra apzīmējuma, platības, galvenā lietošanas veida, būves tipa, ekspluatācijas uzsākšanas gada, virszemes stāvu skaita, pazemes stāvu skaitu, būves fiziskā stāvokļa, telpu grupu skaita būvē;
 • telpu grupas – pēc kadastra apzīmējuma, platības, lietošanas veida, zemākā piesaistes stāva, telpu skaita telpu grupā.

Ir iespējams pārlūkot publiski pieejamos VZD ģeotelpiskos datus:  

 • Kadastra informācijas sistēmas telpiskie dati (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras);
 • Adrešu reģistra telpiskie dati (ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adreses, ielu un ceļu viduslīnijas un administratīvās robežas);
 • Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu kartes (apstiprinātās vērtību zonas un laika posmā, kad tādas ir, arī prognozētās).
 • ar iespēju fonā pieslēgt ortofoto karti (fotogrāfiju no gaisa).

Pakalpojums pieejams tiešsaistē tikai identificētiem lietotājiem. Izsniedzamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs. E-pakalpojuma izmantošanas laiks – 24 stundas.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
Saņemams tiešsaistē
Pakalpojuma maksa
4.00 EUR

Zemes vienības, būves vai zemes vienības daļas var atlasīt, norādot vienu vai vairākus atlases parametrus un iezīmējot interesējošo apgabalu kartē vai iezīmējot kartē konkrētu administratīvo vienību (novadu, pagastu, pilsētu vai ciemu). Neatzīmējot apgabalu vai administratīvo vienību kartē, datu atlase tiks veikta starp visiem kadastra objektiem Latvijas teritorijā. Datu atlase ir iespējama arī telpu grupām. 

Atlasītos kadastra objektus var pārlūkot kartē (izņemot telpu grupas), kā arī saņemt kadastra teksta pamatdatus par tiem.  

Vienā meklēšanas reizē sistēma var atlasīt ne vairāk kā 500 objektus. Ja, veicot datu atlasi, ir atlasīti 500 objekti un konstatēts, ka nav atlasīti visi objekti iezīmētajā apgabalā, kuri atbilst izvēlētajiem parametriem, tad datu atlasei norāda mazāku apgabalu kartē vai precizē meklēšanas parametrus.

E-pakalpojums pieejams portālā:

 1. portāla Kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Apskatīt tematiskās kartes, atlasīt datus un lejupielādēt datus -> Datu atlašu veidošana”, reģistrējoties portālā (Informācija par iespējām reģistrēties portālā kadastrs.lv).
 2. portālā latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem”.

icon_3.png E-pakalpojuma ietvaros datu atlases rīks ir pieejams 24 stundas no kartes atvēršanas brīža. Pārtrauktu e-pakalpojuma lietošanu var atjaunot portālā Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts -> E-pakalpojumu vēsture”, izmantojot pogu “Atvērt karti” pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta, ja pakalpojuma lietošanas periods (24 stundas) nav beidzies.

 

Šajā sadaļā ir pieejama informācija par rīcības soļiem, kurus persona veic, lai saņemtu e-pakalpojumu. Pakalpojuma portālā:

 • Par e-pakalpojumu
 • E-pakalpojuma pieejamība
 • Lietošanas instrukcija
Pieejamais datu apjoms Bez līguma Ar līgumu
Bezmaksas dati Maksas teksta dati Maksas kartes
Kadastra numurs/apzīmējums    
Nosaukums/adrešu dati    
Vai īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā      
Vērtību zonējumi, prognozētie zonējumi        
Bāzes vērtības      
Nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves, telpu grupas raksturojošo datu – platības, lietošanas mērķu, apgrūtinājumu*, labiekārtojumu, prognozētās kadastrālās vērtības utml. –pārlūkošana**      
Kadastra karte (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras)  
Kadastra karte pilnā apjomā      
Kadastra grupas      
Augstas detalizācijas topogrāfiskie dati M 1:500      
Fona materiāli - ortofoto karte      
Fona materiāli - topogrāfiskās kartes, vietvārdu informācija      
Īpašnieka meklēšana pēc īpašnieka datiem        


* Attēlo apgrūtinājumus, piemēram, piesārņojumu, ceļu servitūtus, kultūras pieminekļus, mikroliegumus, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.

 ** Ja kadastra objekts pieder fiziskai personai (kaut viens no kopīpašniekiem ir fiziska persona), tad pakalpojumu – pārlūkot kadastra teksta datus par kadastra objektu – var saņemt, autentificējoties vai autorizējoties portālā kadastrs.lv. Fiziskas personas vārds un uzvārds tiek publicēts tikai tajos gadījumos, ja nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un šāda informācija ir publiski pieejama zemesgramata.lv. Citi dati par fizisku personu publicēti netiek.

 

Portālā publicētos datus aktualizē: 

 • Kadastra teksta dati – reizi diennaktī; 
 • Kadastra telpiskie dati – reizi diennaktī; 
 • Adrešu reģistra teksta dati – reizi diennaktī;
 • Adrešu reģistra telpiskie dati – reizi diennaktī; 
 • Vērtību zonējumi – reizi četros gados, mainoties nekustamo īpašumu vērtību zonējumiem; 
 • Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās; 
 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes, kā fons VZD telpiskajiem datiem (Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000, Topogrāfiskā karte M1:50000, Informācija par vietvārdiem no Vietvārdu datubāzes) – portālā tiek publicēti aktuālākie VZD rīcībā esošie fona materiāli.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Kadastra datu atlases rīka izmantošana 4.00 EUR viena diennakts 32.4.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie pakalpojumi:

Jums varētu būt nepieciešami arī šādi pakalpojumi:

Saistītie resursi