Informācija par personai piederošo īpašumu kadastrālās vērtības apreķinu

Informācija par sev piederošas  zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas vai dzīvokļa īpašuma kadastrālās vērtības aprēķinu.

Kadastrālās vērtības aprēķinu veic Kadastrā automātiski katru gadu 1. janvārī visiem kadastra objektiem.

Aprēķinātās kadastrālās vērtības ir aktuālas līdz kalendārā gada 31. decembrim, izņemot, ja gada laikā Kadastrā tiek reģistrētas izmaiņas objektu raksturojošos datos:

  • zemei – pašvaldība lēmusi par lietošanas mērķa izmaiņām, reģistrēti vai dzēsti apgrūtinājumi, uzmērīšanas rezultātā precizēta zemes platība;
  • ēkai – mainīts lietošanas veids, piemēram dzīvojamā ēka ir pārveidota par viesu māju, precizēts ēkas fiziskais nolietojums (piemēram, dabā ēka ir daudz sliktākā stāvoklī nekā Kadastrā reģistrēts), mainīti apjoma rādītāji (piemēram, ēka uzmērīta, iegūstot datus par telpām vai reģistrēti dati par piebūvēm);
  • telpu grupai (dzīvoklim) – mainīts lietošanas veids (piemēram, dzīvoklis pārveidots par biroju vai kafejnīcu) un apjoma rādītāji (piemēram, veikta dzīvokļa pārbūve).
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
bez maksas

Pakalpojuma ietvaros tiek sniegti dati par izvēlētā kadastra objekta (zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas vai dzīvokļa īpašuma) kadastrālās vērtības aprēķinu

Pakalpojuma rezultātā Jūs saņemsiet informāciju par kadastra objekta (zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas vai dzīvokļa īpašuma):

  1. vērtības aprēķinā izmantotajiem datiem;
  2. vērtības aprēķina datumu;
  3. kadastrālās vērtības lielumu;
  4. normatīvajos aktos noteikto formulu, kurā ievieto vērtības aprēķinam izmantotos datus un iegūst kadastrālo vērtību.

Ja persona vēlas pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto informāciju saņemt pa pastu vai ierakstītu VZD elektroniskajā datu nesējā- par to tiek piemērota maksa par informācijas izsniegšanas nodrošināšanu (skat. sadaļu Maksa ).

Pakalpojumu var saņemt:

  1. kadastra subjekts, tai skaitā jebkurš no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
  2. iepriekš minēto personu pilnvarota persona.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

epasts-final1.jpg  nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

sanemsana KAC.jpg  klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg  pa pastu, nosūtot brīvas formas iesniegumu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā)

Svarīgi

identitates parbaude.jpg  pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Informāciju par kadastrālās vērtības aprēķinu izsniedz informatīvas izdrukas veidā bez paraksta:

KadastrsLV.png elektroniskā formā (.pdf) portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" (pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas).

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotu informāciju Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).

sanemsana pasts.jpg  pa pastu (ierakstītā vēstulē).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Informācijas ierakstīšana VZD elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi