Informācija mantojuma lietai

Ja potenciālais mantinieks vēlas uzzināt kādi nekustamie īpašumi ir  Kadastrā reģistrēti uz mantojuma atstājēja (mirušās personas) vārda, tad šim mērķim VZD piedāvā saņemt Kadastra informāciju  mantojuma lietai. Kadastra informāciju mantojuma lietai, iesniedz zvērinātam notāram, lai novērtētu mantojuma masu un noteiktu valsts nodevas apmēru.

Kadastra informācija mantojuma lietai satur informāciju par mirušai personai Latvijas teritorijā piederošiem visiem nekustamajiem īpašumiem un objektiem, kādi ir reģistrēti Kadastrā informācijas sagatavošanas brīdī.

icon_3.png Kārtojot visas ar mantojuma saņemšanu saistītās darbības, šo informāciju var saņemt arī pie zvērināta notāra. Kadastra datu saņemšanu tiešsaistē paredz vienošanās starp VZD un Latvijas Zvērinātu notāru padomi.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
15 kalendārās dienas
Pakalpojuma maksa
13.45 EUR

Kadastra informāciju mantojuma lietas kārtošanai sagatavo par visiem mirušas personas nekustamajiem īpašumiem un izsniedz vienā eksemplārā.

Ja nepieciešama informācija par kādu no mirušās personas nekustamajiem īpašumiem vai  tā sastāvā esošajiem objektiem, tad šāda informācijas sagatavošana nav uzskatāma par informāciju mantojuma lietai. Šādos gadījumos sagatavo, piemēram, Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs) vai Tipveida informāciju par kadastra objektu.

VZD darbinieks tiešsaistē Iedzīvotāju reģistrā pārbaudīs, vai persona, par kuru dati ir pieprasīti, ir mirusi. Ja Iedzīvotāju reģistra tiešsaistē miršanas fakts neparādās, tad pakalpojuma izpildi atteiks.

Datus var sagatavot arī par nekustamajiem īpašumiem, kuriem viens no kopīpašniekiem ir mirusī persona, jo pārējo kopīpašnieku dati netiek norādīti.

Ja potenciālais mantinieks vēlas saņemt kadastra informāciju par būvēm, kas saskaņā ar īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem, pieder mantojuma atstājējam (mirušai personai), bet nav reģistrētas Kadastrā, sākotnēji jāpasūta ēkas vai inženierbūves kadastrālā uzmērīšana. Šajā gadījumā jābūt iesniegumam no zvērināta notāra, kurā ir apliecināta izteiktā griba pieņemt mantojumu.

Pakalpojuma iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Pakalpojumu iespējams saņemt: 

KadastrsLV.png elektroniskā formā (.pdf) portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts"  (datne portālā  Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas).

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas  Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei pieejama šeit.

epasts-final1.jpg elektroniskā formā (.pdf). 

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg pa pastu

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg Saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

  • Par pakalpojumu
  • Pakalpojuma pasūtīšana
  • Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
  • persona, par kuru tiek pieprasīti dati, ir mirusi;
  • mantojamie objekti ir reģistrēti Kadastrā.
Lai saņemtu pakalpojumu, jāiesniedz šādi dokumenti:
  1. iesniegums par informācijas mantojuma lietai sagatavošanu (lūzdzu, norādiet iespējami precīzu izsniedzamās informācijas apjomu – vai par konkrētu nekustamo īpašumu vai visiem mantojuma atstājēja nekustamajiem īpašumiem)
  2. vēlams – iesniegums par mantojuma pieņemšanu.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Kadastra informācija mantojuma lietai 13.45 EUR viens dokuments/datne 43.

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi