Informācija par kadastra subjektam piederošajiem īpašumiem

No Kadastra datiem iespējams iegūt informāciju par vienai personai piederošo nekustamo īpašumu uzskaitījumu.

VZD no Kadastra datiem var sagatavot dokumentu ar  vienai personai piederošo nekustamo īpašumu uzskaitījumu.
Ja uz personas vārda Kadastrā nav reģistrēti nekustamie īpašumi, persona par to var saņemt apliecinājumu no VZD.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
15 kalendārās dienas
Pakalpojuma maksa
13.45 EUR

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavo dokumentu ar vienai personai piederošo nekustamo īpašumu uzskaitījumu vai dokumentu par to, ka uz personas vārda Kadastrā nav reģistrēti nekustamie īpašumi.

Pakalpojumu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, var saņemt:
  1. īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, tai skaitā viens no kopīpašniekiem;
  2. trešā persona, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā norādīts informācijas pieprasījuma pamatojums, informācijas izmantošanas mērķis, kā arī atspoguļotas saistības izmantot informāciju mērķiem, kādiem tā pieprasīta.

Pakalpojumu, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, var saņemt:

jebkura persona

Pakalpojuma iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Pakalpojumu iespējams saņemt: 

143773138581077-bt-3.png elektroniskā formā (.pdf) portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts"  (datne portālā  Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas).

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla  Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas  Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei pieejama šeit.

epasts-final1.jpg elektroniskā formā (.pdf). Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg  pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju)

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg Saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

  • Par pakalpojumu
  • Pakalpojuma pasūtīšana
  • Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:
  1. iesniegums informācijas saņemšanai;
  2. pilnvara, ja pakalpojumu pasūta pilnvarotā persona.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām 13.45 EUR viens dokuments/datne 43.

Maksu par Kadastra informāciju nepiemēro normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos!

Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie pakalpojumi:

Jums varētu būt nepieciešami arī šādi pakalpojumi

Saistītie resursi