Kadastra informācijas bloku web serviss

Kadastra informācijas bloku Web serviss jeb tīmekļa pakalpe ir lietojumprogramma, kas paredzēta izsaukumiem no citu lietojumprogrammu puses, lai apstrādātu informācijas pieprasījumus pēc atlases parametriem un sniegtu datus standartizētā formātā (XML).

 Kadastra informācijas bloku web servisa izmantošanai ir vairākas priekšrocības:

 • iespēja jebkurā diennakts laikā saņemt Kadastra datus, neizejot no biroja;
 • iespēja iegūt jaunākos Kadastra datus, neiesaistot jūsu organizācijas speciālistus;
 • universāls datu formāts, kas piemērots datu iekļaušanai jūsu informācijas sistēmā.
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
Saņemams uzreiz
Pakalpojuma maksa
no 32.60 EUR

Integrējot Kadastra informācijas bloku web servisu savā informācijas sistēmā, jūs varēsiet veikt datu pieprasījumu pēc dažādiem parametriem un saņemt tieši jums nepieciešamos Kadastra datus. Pakalpojums ir pieejams jebkuram interesentam no konkrētas, nemainīgas IP adreses, izmantojot drošu SSL sertfikātu un noslēdzot sadarbības līgumu ar VZD. 

Ar Kadastra informācijas bloku web servisu jums ir iespēja iegūt Kadastra teksta datus par šādiem kadastra objektiem:

 • nekustamo īpašumu (kā īpašuma objektu kopumu);
 • zemes vienību, būvi, telpu grupu un zemes vienības daļu.

Par katru kadastra objektu (nekustamo īpašumu, zemes vienību, būvi, telpu grupu vai zemes vienības daļu) ir pieejams noteikts teksta datu apjoms – informācijas bloku kopas, kuras veido informācijas bloki atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 439 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” 6. punktam.

Sadarbības līguma noslēgšana: 

Līguma noslēgšanai un piekļuves rekvizītu saņemšanai ir nepieciešams sazināties ar VZD Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļu, rakstot uz e-pastu: klienti@vzd.gov.lv vai zvanot pa tālruni: 67038833 vai 67038866. 

VZD dod atļauju datu izmantošanai, izsniedzot licenci vai piedāvājot noslēgt līgumu. Katrā no dokumentiem VZD iekļauj noteikumus, kas jāievēro datu izmantotājam. Licenci vai līgumu paraksta VZD un datu izmantotājs. 

 Aicinām iepazīties ar iespējamiem datu izmantošanas noteikumiem.

 • Nekustamā īpašuma bloku kopa
 • Zemes vienības bloku kopa
 • Būves datu kopa
 • Telpu grupas datu kopa
 • Zemes vienības daļas bloku kopa
Pamatdati

Kadastra informācijas bloku web servisa datu pieprasījumā, kā parametru norādot pamatdatu komplektu, Jūs iegūsiet pamatdatus par interesējošiem kadastra objektiem. Aicinām iepazīties ar Pamatdatu komplekta kombinācijām

Paplašinātie dati

Kadastra informācijas bloku web servisa datu pieprasījumā, kā parametru norādot paplašināto datu komplektu, Jūs iegūsiet plašāku datu apjomu par interesējošiem kadastra objektiem. Aicinam iepazīties ar Paplašinātā datu komplekta kombinācijām.

Subjektam reģistrētie nekustamie īpašumi

Ja vēlaties veikt pieprasījumu par visiem subjektam reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem tā, lai tiktu piemērota VZD cenrāža 17.4 un 17.5 punktā noteiktā maksa, jāveic šāds Kadastra informācijas bloku web servisa datu pieprasījums:

 • lietotāja vārds (<Username>);
 • parole (<Password>);
 • personas kods vai reģ.nr (<PersonCode>);
 • atlases parametrs katram nekustamā īpašuma veidam - visi zemes īpašumi, visi būves īpašumi, visi dzīvokļu īpašumi, visi paātrināti  privatizēti dzīvokļu īpašumi, visas būves ar tiešo piederību (<AllParPro>, <AllBuiPro>, <AllPregPro>, <AllProqPro> un <AllDirectBui>- vērtība ir ‘true’);
 • savukārt atlases parametram, kas atbild par kadastra objektu datu pieprasījumu - visas zemes vienības, visas zemes vienības daļas, visas būves un visas telpu grupas, ir jābūt atslēgtam (<AllPar>, <AllParp>, <AllBui>, <AllPreg> vērtība ir 'false' vai arī netiek pieprasīti vispār);
 • atlases parametrs, kas nosaka, vai pieprasītajiem datiem ir jāatgriež pamatdatu komplekts vai paplašināto datu komplekts par visiem pieprasītajiem nekustamajiem īpašumiem vai kadastra objektiem (<DetailInfo>=’false’ vai<DetailInfo>=’true’). Šajā gadījumā šis parametrs ietekmē saņemto datu apjomu, bet neietekmē maksu.

Lai veiktu pieprasījumus par subjektam reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, pieprasījuma parametros obligāti jānorāda:

 • personas kodu vai reģistrācijas numuru;
 • jāpieprasa visi zemes īpašumi, būves īpašumi, dzīvokļu īpašumi, paātrināti privatizētie dzīvokļu īpašumi un būves ar tiešo piederību.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Tīmekļa pakalpes abonēšana 31.30 EUR viens mēnesis 17.1.
Pamatdatu kopa par vienu pieprasījuma objektu (nekustamo īpašumu, būvi, zemes vienību) 1.30 EUR pieprasījums par vienu objektu 17.2.

UN/VAI

Paplašinātā datu kopa par vienu pieprasījumu objektu (nekustamo īpašumu, būvi, zemes vienību) 2.85 EUR pieprasījums par vienu objektu 17.3.

UN/VAI

Dati par subjektam reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem 6.70 EUR par katriem 25 īpašumiem 17.4.
6.70 EUR par katriem nākamajiem 1000 īpašumiem 17.5.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi