Kadastra informācija par kadastra objektu, atbilstoši pieprasījumam

Atbilstoši Jūsu pieprasījumā norādītajam, sagatavosim kadastra informāciju no Kadastrā reģistrētajiem aktuālajiem (pēdēji reģistrētie) teksta datiem par Jūs interesējošo kadastra objektu - nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi, telpu grupu.

Kadastra informāciju par kadastra objektu ir iespējams sagatavot izmantojot informācijas blokus, kuros ir iekļauta noteikta sastāva dati. Pakalpojumu sniedz, ja tā bloku kombinācija, kādu vēlaties saņemt, atšķiras no tipveida kadastra informācijā (teksta dati) iekļautajiem datiem.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
15 kalendārās dienas
Pakalpojuma maksa
13.45 EUR

Ja vēlaties saņemt kadastra informāciju par zemes īpašumu (nekustamā īpašuma sastāvā ir zeme vai zeme un būve), tad Jums ir iespējams saņemt šo informāciju, izvēloties sekojošus informācijas blokus:

Informācijas bloka nosaukums Informācijas saturs*
Kadastra objekta identifikators Nekustamā īpašuma kadastra numurs
Nekustamā īpašuma sastāvs Kadastra objektu uzskaitījums t.i. cik un kādas zemes vienības, būves vai telpu grupas reģistrētas īpašuma sastāvā, norādot to kadastra apzīmējumus un adreses, pazīme, par būves pilnīgu vai daļēju sadali dzīvokļa īpašumos
Nekustamā īpašuma pamatdati Nosaukums, nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemes vienību kopēja platība
Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums Zemesgrāmatas dati - nodalījuma numurs, zemesgrāmatu nodaļas nosaukums, vai informācija par to, ka nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā
Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem

Personas kods (personas identifikators) vai reģistrācijas numurs, adrese, personas īpašuma tiesību statuss, atzīme, ka persona ir nomnieks ,domājamā daļa, ja attiecīgais īpašums ir kopīpašums

Informācijai par nekustamā īpašuma piederību, ja tas pieder fiziskai personai, ir ierobežotas pieejamības statuss.   Aizpildot pieprasījumu Kadastra informācijas ar ierobežotas pieejamības statusu saņemšanai, jānorāda pamatojums un mērķis, kādam tā tiks izmantota.

Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja statuss (fiziska persona, juridiska persona, valsts, pašvaldība) Īpašuma tiesību veids (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) un personas statuss (fiziska persona, juridiska persona, valsts, pašvaldība).
Nomas pamatdati Informācija par iznomāto objektu, nomas veidu, tās sākumu un beigu datumu.
Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības Kadastrālā vērtība, kas tiek aprēķināta pēc starptautiski atzītiem, vienotiem un valdības apstiprinātiem kritērijiem visā valstī, ņemot vērā īpašuma atrašanās vietu, reģistrētos datus par īpašuma kvalitatīvo stāvokli, izmantošanas veidu, platību, apgrūtinājumiem un citiem kritērijiem.
Atzīmes Atsavināšanas aizlieguma atzīmi Kadastrā reģistrē pamatojoties uz tiesas nolēmumu, maksātnespējas procesa administratora pieteikuma, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījuma, nodokļu administrācijas lēmuma, kriminālprocesa virzītāja lēmuma vai kadastra subjekta pieprasījuma. VZD informāciju par nekustamā īpašuma atsavināšanas aizliegumu uztur līdz tā ierakstīšanai zemesgrāmatā.

 

Šeit ir pieejama papildus informācija par VZD izsniedzamo informācijas bloku sastāvu.

Ja Jūs interesējošais nekustamais īpašums sastāv tikai no būvēm, tad ir iespējams saņemt kadastra informāciju par ēku (būvju) īpašumu, izvēloties no sekojošiem informācijas blokiem:

Informācijas bloka nosaukums Informācijas saturs*
Kadastra objekta identifikators Nekustamā īpašuma kadastra numurs
Nekustamā īpašuma sastāvs Kadastra objektu uzskaitījums t.i. cik un kādas būves reģistrētas īpašuma sastāvā, norādot to kadastra apzīmējumus un adreses, pazīme par būves pilnīgu vai daļēju sadali dzīvokļa īpašumos
Nekustamā īpašuma pamatdati Nekustamā īpašuma nosaukums
Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums Zemesgrāmatas dati - nodalījuma numurs, zemesgrāmatu nodaļas nosaukums, vai informācija par to, ka nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā
Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem

Personas kods (personas identifikators) vai reģistrācijas numurs, adrese, personas īpašuma tiesību statuss, atzīme, ka persona ir nomnieks ,domājamā daļa, ja attiecīgais īpašums ir kopīpašums.


Informācijai par nekustamā īpašuma piederību, ja tas pieder fiziskai personai, ir ierobežotas pieejamības statuss.   Aizpildot pieprasījumu Kadastra informācijas ar ierobežotas pieejamības statusu  saņemšanai, jānorāda pamatojums un mērķis, kādam tā tiks izmantota.

Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja statuss (fiziska persona, juridiska persona, valsts, pašvaldība) Īpašuma tiesību veids (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) un personas statuss (fiziska persona, juridiska persona, valsts, pašvaldība)
Nomas pamatdati Informācija par iznomāto objektu, nomas veidu, tās sākumu un beigu datumu
Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības Kadastrālā vērtība, kas tiek aprēķināta pēc starptautiski atzītiem, vienotiem un valdības apstiprinātiem kritērijiem visā valstī, ņemot vērā īpašuma atrašanās vietu, reģistrētos datus par īpašuma kvalitatīvo stāvokli, izmantošanas veidu, platību, apgrūtinājumiem un citiem kritērijiem.
Atzīmes Atsavināšanas aizlieguma atzīmi Kadastrā reģistrē pamatojoties uz tiesas nolēmumu, maksātnespējas procesa administratora pieteikuma, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījuma, nodokļu administrācijas lēmuma, kriminālprocesa virzītāja lēmuma vai kadastra subjekta pieprasījuma. VZD informāciju par nekustamā īpašuma atsavināšanas aizliegumu uztur līdz tā ierakstīšanai zemesgrāmatā.

 

* Šeit ir pieejama papildus informācija par VZD izsniedzamo informācijas bloku sastāvu.

Kadastra informācijas saņemšanai par dzīvokļa īpašumu ir pieejami sekojoši informācijas bloki:

Informācijas bloka nosaukums Informācijas saturs*
Kadastra objekta identifikators Nekustamā īpašuma kadastra numurs
Nekustamā īpašuma sastāvs Objektu kadastra apzīmējumi ar adresēm,  pie nekustamā īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa
Nekustamā īpašuma pamatdati Nekustamā īpašuma nosaukums
Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums Zemesgrāmatas dati - nodalījuma numurs, zemesgrāmatu nodaļas nosaukums, vai informācija par to, ka nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā
Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem

Personas kods (personas identifikators) vai reģistrācijas numurs, adrese, personas īpašuma tiesību statuss, atzīme, ka persona ir nomnieks ,domājamā daļa, ja attiecīgais īpašums ir kopīpašums.

Informācijai par nekustamā īpašuma piederību, ja tas pieder fiziskai personai, ir ierobežotas pieejamības statuss.   Aizpildot pieprasījumu Kadastra informācijas ar ierobežotas pieejamības statusu  saņemšanai, jānorāda pamatojums un mērķis, kādam tā tiks izmantota.

Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja statuss (fiziska persona, juridiska persona, valsts, pašvaldība) Īpašuma tiesību veids (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) un personas statuss (fiziska persona, juridiska persona, valsts, pašvaldība)
Nomas pamatdati Informācija par iznomāto objektu, nomas veidu, tās sākumu un beigu datumu
Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības Kadastrālā vērtība, kas tiek aprēķināta pēc starptautiski atzītiem, vienotiem un valdības apstiprinātiem kritērijiem visā valstī, ņemot vērā īpašuma atrašanās vietu, reģistrētos datus par īpašuma kvalitatīvo stāvokli, izmantošanas veidu, platību, apgrūtinājumiem un citiem kritērijiem
Atzīmes Atsavināšanas aizlieguma atzīmi Kadastrā reģistrē pamatojoties uz tiesas nolēmumu, maksātnespējas procesa administratora pieteikuma, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījuma, nodokļu administrācijas lēmuma, kriminālprocesa virzītāja lēmuma vai kadastra subjekta pieprasījuma. VZD informāciju par nekustamā īpašuma atsavināšanas aizliegumu uztur līdz tā ierakstīšanai zemesgrāmatā.

 

* Šeit ir pieejama papildus informācija par VZD izsniedzamo informācijas bloku sastāvu.

Pasūtot kadastra informāciju par Jūs interesējošu zemes vienību, varat izvēlēties sekojošus informācijas blokus:

Informācijas bloka nosaukums Informācijas saturs*
Kadastra objekta identifikators Zemes vienības kadastra apzīmējums
Zemes vienības pamatdati Zemes vienības adrese, platība, lietošanas veidi, statuss, kā arī informācija par būvēm, kas atrodas zemes vienības robežās.
Zemes vienības un zeme vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Norāda atļauto mērķi kādam  zeme tiek izmantota pašreiz vai kāds norādīts  pašvaldības teritorijas plānojumā (detālplānojumā) norādītā. Šo lielumu izmanto nodokļa aprēķināšanas un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.
Plānotā zemes vienība Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība
Zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšana Informācija par veikto mērniecību, norādot mērniecības veidu un metodi, kā arī mērnieku.
Nomas pamatdati Informācija par iznomāto objektu, nomas veidu, tās sākumu un beigu datumu
Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības Kadastrālā vērtība, kas tiek aprēķināta pēc starptautiski atzītiem, vienotiem un valdības apstiprinātiem kritērijiem visā valstī, ņemot vērā īpašuma atrašanās vietu, reģistrētos datus par īpašuma kvalitatīvo stāvokli, izmantošanas veidu, platību, apgrūtinājumiem un citiem kritērijiem.
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

Lietošanas tiesību apgrūtinājumu veidi.  Apgrūtinājumi ir viens no kadastrālo vērtību samazinošiem lielumiem, taču ne visus noteiktos apgrūtinājumus ņem vērā vērtības aprēķinā.

 

* Šeit ir pieejama papildus informācija par VZD izsniedzamo informācijas bloku sastāvu.

Par kadastra informācijas sistēmā reģistrētu zemes vienības daļu ir pieejami sekojoši kadastra informācijas bloki:

Informācijas bloka nosaukums Informācijas saturs*
Kadastra objekta identifikators Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums
Zemes vienības daļas pamatdati Zemes vienības daļas platība, lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ballēs, lietošanas veidi, tās zemes vienības kadastra apzīmējums, kurā atrodas zemes vienības daļa
Zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Mērķis kādam zeme tiek izmantota pašreiz, vai pašvaldības teritorijas plānojumā (detālplānojumā) norādīta atļautā zemes izmantošana.
Nomas pamatdati Nomas veids, tās sākuma un beigu datums.
Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības Zemes vienības daļas kadastrālā vērtība, kas tiek aprēķināta pēc starptautiski atzītiem, vienotiem un valdības apstiprinātiem kritērijiem visā valstī, ņemot vērā īpašuma atrašānās vietu, reģistrētos datus par īpašuma kvalitatīvo stāvokli, izmantošanas veidu, platību, apgrūtinājumiem un citiem kritērijiem
Zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana Informācija par veikto mērniecību, norādot mērniecības veidu un metodi, kā arī mērnieku.

 

* Šeit ir pieejama papildus informācija par VZD izsniedzamo informācijas bloku sastāvu.

Ja interesējošais objekts ir būve, tad, pasūtot kadastra informāciju, var izvēlēties no sekojošiem informācijas blokiem:

Informācijas bloka nosaukums Informācijas saturs*
Kadastra objekta identifikators Būves kadasra apzīmējums
Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem

Personas kods (personas identifikators) vai reģistrācijas numurs, adrese, personas īpašuma tiesību statuss, atzīme, ka persona ir nomnieks, domājamā daļa, ja attiecīgā būve ir kopīpašums. Informācija ir pieejama būvēm, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā vai ietilpst daļēji.


Informācijai par nekustamā īpašuma piederību, ja tas pieder fiziskai personai, ir ierobežotas pieejamības statuss.   Aizpildot pieprasījumu Kadastra informācijas ar ierobežotas pieejamības statusu  saņemšanai, jānorāda pamatojums un mērķis, kādam tā tiks izmantota.

Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja statuss (fiziska persona, juridiska persona, valsts, pašvaldība) Īpašuma tiesību veids (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) un personas statuss (fiziska persona, juridiska persona, valsts, pašvaldība).
Nomas pamatdati Informācija par iznomāto objektu, nomas veidu, tās sākumu un beigu datumu
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi Lietošanas tiesību apgrūtinājumu veidi.  Apgrūtinājumi ir viens no kadastrālo vērtību samazinošiem lielumiem, taču ne visus noteiktos apgrūtinājumus ņem vērā vērtības aprēķinā.
Būves pamatdati Adrese, būves nosaukums, lietošanas veids ar aprakstu, kopēja platība, apbūves laukums, ēkas virszemes un pazemes stāvu skaits, ārsienu materiāls un kods, būves telpu grupu skaits, ekspluatācijā pieņemšanas gads, fiziskais stāvoklis, kadastrālās uzmērīšanas datums, tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas vai daļēji atrodas būve, pazīme, ka būve ir pirmsreģistrēta, pazīme, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta, funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi.
Informācija (izraksts) no būves pamatdatiem Adrese, būves nosaukums, lietošanas veids ar aprakstu, apbūves laukums; ēkas virszemes un pazemes stāvu skaits, ārsienu materiāls un kods; kadastrālās uzmērīšanas datums, pazīme, ka būve ir pirmsreģistrēta, pazīme, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta, tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas vai daļēji atrodas būve, funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi
Būves tips Būves tipa kods un nosaukums
Būves konstruktīvie elementi Konstruktīvo elementu nosaukums un materiāls
Būves apjoma rādītāji Apjoma rādītāja veids un nosaukums, apjoms un mērvienība, tipa kods un nosaukums
Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem Būves kopējā platība, lietderīgā platība, dzīvokļu kopējā platība, dzīvokļu platība, dzīvojamā platība, palīgtelpu platība, ārtelpu platība, iekštelpu platība, nedzīvojamo telpu platība,  koplietošanas platība
Labiekārtojumi Labiekārtojumu veids, noteikšanas veids, apjoms, reģistrācijas datums
Būves vēsturiskie dati Liters, vēsturiskais nosaukums
Nomas pamatdati Nomas veids, tās sākuma un beigu datums
Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības Būves kadastrālā vērtība, kas tiek aprēķināta pēc starptautiski atzītiem, vienotiem un valdības apstiprinātiem kritērijiem visā valstī, ņemot vērā īpašuma atrašānās vietu, reģistrētos datus par īpašuma kvalitatīvo stāvokli, izmantošanas veidu, platību, apgrūtinājumiem un citiem kritērijiem
Atzīmes Atsavināšanas aizlieguma atzīmi Kadastrā reģistrē pamatojoties uz tiesas nolēmumu, maksātnespējas procesa administratora pieteikuma, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījuma, nodokļu administrācijas lēmuma, kriminālprocesa virzītāja lēmuma vai kadastra subjekta pieprasījuma. VZD informāciju par atsavināšanas aizliegumu uztur līdz objekta ierakstīšanai zemesgrāmatā

 

* Šeit ir pieejama papildus informācija par VZD izsniedzamo informācijas bloku sastāvu.

Ja interesējošais objekts ir telpu grupa, tad, pasūtot kadastra informāciju, var izvēlēties no sekojošiem informācijas blokiem:

Informācijas bloka nosaukums Informācijas saturs*
Kadastra objekta identifikators telpu grupas kadasra apzīmējums
Telpu grupas pamatdati Adrese, telpu grupas nosaukums, lietošanas veida kods un apraksts, būves stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa, telpu skaits telpu grupā, kopējā platība, kadastrālās uzmērīšanas datums, dzīvokļa īpašuma kadastra numurs, būves kadastra apzīmējums, kurā atrodas telpu grupa, zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas vai daļēji atrodas būve, kurā ietilpst telpu grupa
Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem Kopējā platība, lietderīgā platība, dzīvojamā platība, palīgtelpu platība, ārtelpu platība, nedzīvojamo telpu platība, iekštelpu platība, koplietošanas telpu platība
Labiekārtojumi Labiekārtojumu veids, noteikšanas veids, apjoms, reģistrācijas datums
Nomas pamatdati Nomas veids, tās sākuma un beigu datums
Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības Telpu grupas kadastrālā vērtība, kas tiek aprēķināta pēc starptautiski atzītiem, vienotiem un valdības apstiprinātiem kritērijiem visā valstī, ņemot vērā īpašuma atrašānās vietu, reģistrētos datus par īpašuma kvalitatīvo stāvokli, izmantošanas veidu, platību, apgrūtinājumiem un citiem kritērijiem

 

* Šeit ir pieejama papildus informācija par VZD izsniedzamo informācijas bloku sastāvu.

 • Par zemes nekustamo īpašumu
 • Par ēku (būvju) īpašumu
 • Par dzīvokļa īpašumu
 • Par zemes vienību
 • Par zemes vienības daļu
 • Par būvi
 • Par telpu grupu
Pakalpojumu var saņemt:
 1. jebkura persona (nepieprasot izsniegt ierobežotas pieejamības informāciju);
 2. kadastra informāciju par kadastra objektu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, var saņemt:
 • īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, tai skaitā viens no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
 • trešā persona, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā ir norādīts informācijas pieprasījuma pamatojums un izmantošanas mērķis, kā arī atspoguļotas saistības izmantot informāciju mērķiem, kādiem tā ir pieprasīta;
 • iepriekšminēto personu pilnvarotā persona.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Pakalpojumu iespējams saņemt: 

143773138581077-bt-3.png elektroniskā formā (.pdf) portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" (pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

epasts-final1.jpg  elektroniskā formā (.pdf). Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli, pieejama šeit.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (ierakstītā vēstulē).

 Svarīgi!

identitates parbaude.jpg saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

 • Nosacījumi
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:
 • iesniegums, kurā jānorāda kadastra objekta numuru vai kadastra apzīmējumu, par kuru vēlaties saņemt pakalpojumu, izsniedzamas informācijas apjoms (informācijas blokus) un informācijas izsniegšanas veids;
 • ja tiek pieprasīta kadastra informācija, kas satur fizisko personu datus, jāaizpilda ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma veidlapa, kurā norādīts informācijas pieprasījuma pamatojums un izmantošanas mērķis, kā arī atspoguļotas saistības izmantot informāciju mērķiem, kādiem tā pieprasīta
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Dati informācijas blokos par kadastra objektu atbilstoši personas pieprasījumam 13.45 EUR viens dokuments par vienu kadastra objektu 9.
Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

Maksu par Kadastra informāciju nepiemēro normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos!

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi