Kadastra kartes un administratīvo robežu datu WMS serviss

Web Map Service (WMS) jeb tīkla karšu serviss ir standarta protokols ģeotelpisko datu apmaiņai tīmeklī no vienas vai vairākām ģeotelpisko datu bāzēm. WMS pieprasījums nosaka, kuru ģeotelpisko slāni vai interešu zonu ir jāapstrādā un atbildē sniedz kartes attēlu rastra formātā, ko var attēlot pārlūkprogrammā. 

Telpisko datu web servisi ir izstrādāti, lai ikviens interesents savā rīcībā esošajiem ģeotelpiskajiem datiem kā fona datu slāni varētu ērti un vienkārši pieslēgt Kadastra un Valsts adrešu reģistra telpisko datu kopas, tā iegūstot papildus informāciju profesionālai darbībai:

 • teritoriju robežu telpisko datu un robežu aprakstu sagatavošanai, globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) vai loģistikas sistēmas izstrādāšanai, karšu izstrādāšanai, pašvaldību attīstības un detālo plānojumu izstrādei u.c.;
Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
Saņemams tiešsaistē
Pakalpojuma maksa
no 23.00 EUR

WMS serviss nodrošina iespēju strādāt ne tikai ar lietotāja rīcībā esošajiem datiem, bet vienlaicīgi izmantot arī VZD rīcībā esošos datus, savietojot karšu slāņus tiešsaistē, bez iespējas saglabāt datus uz darbstacijas.

Pakalpojumu var saņemt ikviens interesents:

 • izmantojot portālā www.geolatvija.lv (Ģeoportālā) pieejamo e-pakalpojumu Kadastra kartes un administratīvo robežu datu WMS serviss. E-pakalpojums Ģeoportālā (ģeoprodukts) ir pieejams pēc tā apmaksas, ja pakalpojuma saņēmējs ir piekritis licencē iekļautajiem noteikumiem (skat. sadaļu “Nosacījumi”).
 • noslēdzot sadarbības līgumu ar VZD, kurā iekļauti pakalpojuma izmantošanas nosacījumi (skat. sadaļas “Sadarbības līguma noslēgšana” un  “Nosacījumi”).
Lai noslēgtu līgumu par web servisa izmantošanu un saņemtu piekļuves rekvizītus, ir elektroniski jāaizpilda pieteikuma veidlapa (paraksts nav nepieciešams) un jānosūta uz e-pastu klienti@vzd.gov.lv. Pieteikumā jānorāda visi līguma sagatavošanai nepieciešamie pieprasītāja dati, web serviss un jāizvēlas apmaksas nosacījumi – maksa par diennakti, kuras laikā izdarīts vismaz viens pieslēgums Web servisam, vai konstanta mēneša maksa (maksa nav atkarīga no pieslēgumu skaita). 
 
icon_3.png Maksa par web servisa izmantošanu diennaktī (laika periods no plkst. 00.00 līdz 24.00) tiks aprēķināta par tām diennaktīm, kuru laikā esat vismaz vienreiz pieslēgušies Web servisam, neatkarīgi no izmantošanas ilguma un pieslēgumu reizēm. Savukārt mēneša maksa tiks aprēķināta neatkarīgi no tā, vai kalendārajā mēnesī esat veikuši vienu, vairākus vai neesat veikuši nevienu pieslēgumu web servisam.  
 
Izmantojot jūsu iesniegumā norādīto informāciju, VZD sagatavos līguma projektu un informēs jūs par līguma parakstīšanas iespējām. Nepieciešamības gadījumā VZD sazināsies ar pieteikumā norādīto kontaktpersonu, lai precizētu līguma sagatavošanai nepieciešamo informāciju.
 • Par pakalpojumu
 • Sadarbības līguma noslēgšana

“Kadastra kartes un administratīvo robežu WMS serviss” sastāv no diviem slāņiem- kadastra kartes slāņa un administratīvo robežu slāņa, kas satur apakšslāņus.

Kadastra kartes slānis satur šādus apakšslāņus:

 • Kadastra grupas (laukumi)
 • Zemes vienības (laukumi)
 • Zemes vienības daļas (laukumi)
 • Ēkas (laukumi)
 • Inženierbūves (punkti)
 • Inženierbūves (līnijas)
 • Inženierbūves (laukumi)
 • Robežpunkti (punkti)
 • Ceļa servitūta teritorijas (laukumi)

kadastra kartes slanis.jpg

“Kadastra kartes un administratīvo robežu WMS serviss” sastāv no diviem slāņiem- kadastra kartes slāņa un administratīvo robežu slāņa, kas satur apakšslāņus.

Administratīvo robežu slānis satur šādus apakšslāņus:

 • Latvijas sauszemes teritorija
 • Novadi
 • Pagasti
 • Pilsētas
 • Ciemi

admin.robezu slanis.jpg

Datu kopas identifikators - LVA.VZD.KOMB_1

Informācijas sistēma - Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma

Koordinātu sistēma - LKS-92 TM

Pirmpublicējuma gads – 2011-2014

Pārklājums - 100% Latvijas teritorijas

Pakalpes veids:

 • WMS (Web Map Service), tehnisko specifikāciju skatīt šeit.  
 • Kadastra karte
 • Administratīvās robežas
 • Tehniskā specifikācija

VZD dod atļauju datu izmantošanai, izsniedzot licenci vai piedāvājot noslēgt līgumu. Katrā no minētajiem dokumentiem VZD iekļauj noteikumus, kas jāievēro ģeotelpisko datu izmantotājam. Licenci vai līgumu paraksta VZD un datu izmantotājs. 

Aicinām iepazīties ar iespējamiem datu izmantošanas noteikumiem.

Web servisus var pieslēgt, izmantojot populārākās telpisko datu apstrādes lietojumprogrammas:

Nosaukums  Lietojumprogrammas
veids
QuantumGIS bezmaksas 
Gaia bezmaksas
ArcGIS for Desktop maksas 
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Kadastra karte un administratīvo robežu dati par Latvijas Republikas teritoriju WMS serviss 23.00 EUR pieslēgumi diennaktī 19.1.
170.75 EUR viens mēnesis 19.1.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi