Kadastra telpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām

Pakalpojums nodrošina iespēju portālā Kadastrs.lv jebkurā diennakts laikā kartē apskatīt VZD rīcībā esošo informāciju par jebkuru zemes vienību vai būvi Latvijā.

Pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv sadaļā "Kartes =>Karšu pārlūks" Kadastra telpiskie dati (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras) ir pieejami bez maksas, kopā ar citiem VZD rīcībā esošiem telpiskiem datiem:

 • Adrešu reģistra telpiskie dati (ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adreses, ielas un ceļi, galveno ceļu viduslīnijas un administratīvās robežas);
 • Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu kartes (spēkā esošie zonējumi un normatīvajos aktos noteiktā laika posmā - arī prognozētie zonējumi);
 • No Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) Kadastrā pirmsreģistrētās būves  (tikai tās pirmsreģistrētās būves, kas nav iezīmētas Kadastra kartē, attēlotas kā punktveida simbols, kas atbilst objekta pirmajam koordinātu punktam).

Šīm kartēm fonā var pieslēgt ortofoto karti (fotogrāfiju no gaisa).

Savukārt, izvēloties pārlūkot vairāk VZD rīcībā esošos telpiskos datus, par maksu papildus ir pieejami Kadastra telpiskie dati pilnā apjomā, kā arī Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija,ar  iespēju fonā pieslēgt VZD rīcībā esošos citus telpiskos datus:

 • topogrāfisko karti mērogā 1:2000 (atsevišķās pilsētās);
 • topogrāfisko karti mērogā 1:10000 (lauku apvidū).

Pakalpojuma saņēmējs, pārlūkojot datus, var atvērt savu  datni atbilstošā formātā, kura attēlosies kā papildus kartes slānis.

Pakalpojums ir pieejams tiešsaistē tikai identificētiem lietotājiem. Izsniedzamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs.

Apmaksāta pakalpojuma ietvaros, telpisko datu pārlūkošana ir pieejama vienu stundu no pakalpojuma apmaksas brīža, neaizverot tīmekļa pārlūkprogrammu. Pēc apmaksātā laika beigām, ir iespēja turpināt izmantot e-pakalpojumu, veicot nākamās stundas apmaksu. Pārlūkoto informāciju var arī izdrukāt.

Portālā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
Saņemams tiešsaistē
Pakalpojuma maksa
Bez maksas / 3.30 EUR

Pakalpojumu var saņemt jebkura juridiska vai fiziskā persona.

Lai pārlūkotu VZD rīcībā esošos telpisko datus bezmaksas pakalpojuma ietvaros:

 1. atver pieejamo karšu pārlūku sadaļā „Kartes -> Karšu  pārlūks”;
 2. pārlūkojot kadastra objekta teksta datus, uzklikšķina uz saites „skatīt telpiskos datus”.

Plašāka apjoma VZD ģeotelpisko datu pārlūkošanai, izmanto:

1. portāla Kadastrs.lv:

 • e-pakalpojumu „Ģeotelpisko datu vienas stundas pārlīkošana (bez līgumsaistībām)” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Pārlūkot datus”;
 • iespēju „Skatīt vairāk kartes”, pārlūkojot bez maksas telpiskos datus karšu pārlūkā (Kartes -> Karšu pārlūks”).  

2. portālā Latvija.lv e-pakalpojumu "Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana".

icon_3.png Pirms pakalpojuma izmantošanas lūdzam pārliecināties, vai Jūsu datora interneta pārlūkā ir uzstādīti visi nepieciešamie  interneta pārlūka iestatījumi (skat. informāciju portālā Kadastrs.lv -> Ieteicamās pārlūkprogrammas un konfigurācija veiksmīgai portālā izmantošanai).

Šajā sadaļā ir informācija par rīcības soļiem, kurus persona veic, lai saņemtu un lietotu e-pakalpojumu:

Norēķināties par plašāka apjoma VZD ģeotelpisko datu pārlūkošanu iespējams, izmantojot:

 • internetbanku;
 • arī Mobilly norēķinu sistēmas Mobilly konta starpniecību (sīkāku informāciju par Mobilly konta izveidošanas un papildināšanas iespējām skatīt www.mobilly.lv).
 • E-pakalpojuma pieejamība
 • Lietošanas instrukcija
 • E-pakalpojuma apmaksa
Pieejamais datu apjoms Bez līguma Ar līgumu
Bezmaksas dati Maksas teksta dati Maksas kartes
Kadastra numurs/apzīmējums
Nosaukums/adrešu dati
Vai īpašums reģistrēts zemesgrāmatā  
Vērtību zonējumi, prognozētie zonējumi
Bāzes vērtības
Nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves telpu grupas raksturojošo datu - platības, lietošanas mērķu, apgrūtinājumu*, labiekārtojumu, prognozētās kadastrālās vērtības utml. pārlūkošana**    
Kadastra karte
(attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras)
 
No BIS pirmsreģistrētās būves
(attēlotas kā punktveida simbols***)
 
Kadastra karte pilnā apjomā    
Kadastra grupas      
Augstas detalizācijas topogrāfiskie dati M 1:500    
Fona materiāli - ortofoto karte  
Fona materiāli - topogrāfiskās kartes, vietvārdu informācija    
Īpašnieka meklēšana pēc īpašnieka datiem      

* Tiek attēloti šādi apgrūtinājumi, piemēram, piesārņojums, ceļu servitūts, kultūras piemineklis, mikroliegums, īpaši aizsargājamā dabas teritorija.
** Ja kadastra objekts pieder fiziskai personai (kaut viens no kopīpašniekiem ir fiziska persona), tad saņemt pakalpojumu (pārlūkot kadastra teksta datus par kadastra objektu) var autentificējoties vai autorizējoties portālā Kadastrs.lv. Fiziskas personas vārds un uzvārds tiek publicēts tikai tajos gadījumos, ja nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un šāda informācija ir publiski pieejama zemesgramata.lv. Citi dati par fizisku personu publicēti netiek.
*** Punktveida simbols atbilst objekta pirmajam koordinātu punktam. Piemēram, inženierbūvju gadījumā var būt pat vairāki simti koordinātu punktu, bet kartes slānī tiek attēlots punkts Nr.1 pēc tā koordinātām.

icon_3.png Pirms pakalpojuma izmantošanas lūdzam pārliecināties, vai Jūsu datora interneta pārlūkā ir uzstādīti visi nepieciešamie  interneta pārlūka iestatījumi (skatīt portāla  Kadastrs.lv sadaļu Palīdzība => Lietošanas instrukcija => Palīdzība => Darbstacijas uzstādījumi).

Portālā pieejamie dati tiek aktualizēti:
 • Kadastra teksta dati – reizi diennaktī;
 • Kadastra telpiskie dati – reizi diennaktī;
 • Adrešu reģistra teksta dati – reizi diennaktī
 • Adrešu reģistra telpiskie dati – reizi diennaktī;
 • Vērtību zonējumi -  reizi četros gados, pie nekustamo īpašumu vērtību zonējumu izmaiņām;
 • No BIS pirmsreģistrētas būves - reizi diennaktī;
 • Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās;
 • Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes, kā fons VZD telpiskajiem datiem (Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000 – portālā tiek publicēti aktuālākie VZD rīcībā esošie fona materiāli.

Atmaksas kārtība veiktajam maksājumam, ja dati nav saņemti.

Ja esat veicis pakalpojuma apmaksu, bet piekļuvi maksas datiem neesat saņēmis, Jums ir jāiesniedz brīvas formas rakstisks iesniegums (elektroniski iesniedzot - parakstīts ar elektronisko parakstu):

 • ja pakalpojums ir apmaksāts ar internetbankas vai maksājumu kartes starpniecību, VZD 11. novembra krastmalā 31, Rīgā personiski vai nosūtot drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pastu vzd@vzd.gov.lv. Pēc iesnieguma izvērtēšanas VZD veiks naudas atmaksu vai sagatavos atteikumu par naudas atmaksu, norādot pamatojumu.
 • ja pakalpojums ir apmaksāts ar Mobilly konta starpniecību, Jums ir jāvēršās pie Mobilly norēķinu sistēmas turētāja SIA CityCredit ar rakstisku iesniegumu. SIA CityCredit pārsūtīs klienta iesniegumu VZD izvērtēšanai. Pēc iesnieguma izvērtēšanas VZD veiks naudas atmaksu vai sagatavos atteikumu par naudas atmaksu, norādot pamatojumu.

Iesniegumu par naudas līdzekļu atmaksu VZD izskatīs gadījumos, ja saņemot pakalpojumu ir radusies tehniska problēma Portāla vai bankas darbībā, kuras rezultātā pieprasītie dati netiek saņemti.

icon_3.png VZD neatgriež naudas līdzekļus, ja pakalpojums ir apmaksāts, bet dati nav saņemti, gadījumos, kas saistīti ar tehniskām problēmām lietotāja pusē (piemēram, nav uzstādīti visi nepieciešamie iestatījumi).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Ģeotelpiskās informācijas pārlūkošana 3.30 EUR pieprasījums līdz vienai stundai 32.8.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie pakalpojumi:

Jums varētu būt nepieciešami arī šādi pakalpojumi:

Saistītie resursi