Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām

E-pakalpojums nodrošina iespēju portālā Kadastrs.lv apskatīt Kadastrā reģistrētos teksta datus par jebkuru kadastra objektu Latvijā – nekustamo īpašumu, zemes vienību, būvi vai telpu grupu.

Lietojot e-pakalpojumu, ikviens interesents var bez maksas apskatīt pamatdatus par kadastra objektu (piem., objekta kadastra numuru vai apzīmējumu, tā kadastrālo vērtību) vai par maksu redzēt detalizētus nekustamā īpašuma un tajā iekļauto objektu raksturojošos datus.

Pakalpojums ir pieejams tiešsaistē tikai identificētiem lietotājiem. Izsniedzamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs.

Portālā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs.

 

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
Saņemams tiešsaistē
Pakalpojuma maksa
Bez maksas / 2.85 EUR

Pakalpojumu var saņemt jebkura juridiskā vai fiziskā persona portālā kadastrs.lv, izmantojot:

 1. E-pakalpojumu „Detalizēti Kadastra teksta dati (bez līgumsaistībām)” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Pārlūkot datus”.
 2. Kadastra objekta meklēšanas iespējas sadaļā „Kadastra informācijas sistēma”.

Lai pārlūkotu detalizētus Kadastra tekstu datus par tādu nekustamo īpašumu un to veidojošiem objektiem, kas pieder fiziskai personai (kaut viens no kopīpašniekiem ir fiziska persona), nepieciešams autentificēties vai autorizēties portālā Kadastrs.lv:

Fiziska persona:

 • Autentificēties var, izmantojot vienu no Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem:
  • e- parakstu;
  • internetbankas autentifikācijas līdzekļus;
  • elektroniskās identifikācijas karti (e-ID).
 • Autorizēties var ar piekļuves rekvizītiem - lietotājvārdu un paroli, ja tādi ir.

Juridiskās personas pārstāvis:

 • Ja nav noslēgts Kadastrs.lv abonēšanas līgums:
 • Ja ir noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums:
  • autentificējoties, izmantojot fiziskai personai Latvija.lv pieejamos autentificēšanās līdzekļus (skatīt e-pakalpojuma pieejamību fiziskai personai);
  • autorizējoties ar Kadastrs.lv lietotājvārdu un paroli.

icon_3.png Pirms pakalpojuma izmantošanas lūdzam pārliecināties vai Jūsu datora interneta pārlūkā ir uzstādīti visi nepieciešamie  interneta pārlūka iestatījumi (skat. informāciju portālā Kadastrs.lv -> Ieteicamās pārlūkprogrammas un konfigurācija veiksmīgai portālā izmantošanai).

Norēķināties par detalizētāku Kadastra teksta datu pārlūkošanu iespējams, izmantojot:

 • internetbanku;
 • Mobilly norēķinu sistēmas Mobilly konta starpniecību (sīkāku informāciju par Mobilly konta izveidošanas un papildināšanas iespējām skatīt www.mobilly.lv).
 • E-pakalpojuma pieejamība
 • Lietošanas instrukcija
 • E-Pakalpojuma apmaksa
 Pieejamais datu apjoms  Bez līguma Ar līgumu
Bezmaksas dati Maksas teksta dati Maksas kartes
 Kadastra numurs / apzīmējums

 √

 Nosaukums / adrese

 Vai īpašums reģistrēts zemesgrāmatā

 

 Vērtību zonējumi, prognozētie zonējumi

 √

√   √ √ 
 Bāzes vērtības


Nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves telpu grupas raksturojošo datu - platības, lietošanas mērķu, apgrūtinājumu*, labiekārtojumu, prognozētās kadastrālās vērtības utml. pārlūkošana**  

 

Kadastra kartes (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras)  

 

Kadastra karte pilnā apjomā    

 

Augstas detalizācijas topogrāfiskie dati M1:500      

Fona materiāli - ortofoto karte  

Fona materiāli - topogrāfiskās kartes, vietvārdu informācija    
Īpašnieka meklēšana pēc īpašnieka datiem      

* Attēlo apgrūtinājumus, piemēram, piesārņojumu, ceļu servitūtus, kultūras pieminekļus, mikroliegumus, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
 ** Ja kadastra objekts pieder fiziskai personai (kaut viens no kopīpašniekiem ir fiziska persona), tad pakalpojumu – pārlūkot kadastra teksta datus par kadastra objektu – var saņemt, autentificējoties vai autorizējoties portālā Kadastrs.lv. Fiziskas personas vārds un uzvārds tiek publicēts tikai tajos gadījumos, ja nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un šāda informācija ir publiski pieejama zemesgramata.lv.

Portālā pieejamie dati tiek aktualizēti:
 • Kadastra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī;
 • Adrešu reģistra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī
 • Vērtību zonējumi –  reizi četros gados;
 • Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās;
 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes, kā fons VZD telpiskajiem datiem (Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000, Topogrāfiskā karte M1:50000, Informācija par vietvārdiem no Vietvārdu datubāzes) – portālā tiek publicēti aktuālākie VZD rīcībā esošie fona materiāli.

Ja esat veicis pakalpojuma apmaksu, bet piekļuvi maksas datiem neesat saņēmis, Jums ir jāiesniedz brīvas formas rakstisks iesniegums (elektroniski iesniedzot - parakstīts ar elektronisko parakstu):

 • ja pakalpojums ir apmaksāts ar internetbankas vai maksājumu kartes starpniecību, VZD 11. novembra krastmalā 31, Rīgā personiski vai nosūtot drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pastu vzd@vzd.gov.lv. Pēc iesnieguma izvērtēšanas VZD veiks naudas atmaksu vai sagatavos atteikumu par naudas atmaksu, norādot pamatojumu.
 • ja pakalpojums ir apmaksāts ar Mobilly konta starpniecību, Jums ir jāvēršās pie Mobilly norēķinu sistēmas turētāja SIA CityCredit ar rakstisku iesniegumu. SIA CityCredit pārsūtīs klienta iesniegumu VZD izvērtēšanai. Pēc iesnieguma izvērtēšanas VZD veiks naudas atmaksu vai sagatavos atteikumu par naudas atmaksu, norādot pamatojumu.

Iesniegumu par naudas līdzekļu atmaksu VZD izskatīs gadījumos, ja saņemot pakalpojumu ir radusies tehniska problēma Portāla vai bankas darbībā, kuras rezultātā pieprasītie dati netiek saņemti.

icon_3.png VZD neatgriež naudas līdzekļus, ja pakalpojums ir apmaksāts, bet dati nav saņemti, gadījumos, kas saistīti ar tehniskām problēmām lietotāja pusē (piemēram, nav uzstādīti visi nepieciešamie iestatījumi).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
sastāvā esošo objektu pārlūkošanu (detalizētu teksta datu pārlūkošanu) 2.85 EUR viens īpašums 32.1.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie pakalpojumi:

Jums varētu būt nepieciešami arī šādi pakalpojumi:

Saistītie resursi