Robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata

Gadījumos, kad vienā zemes robežu plānā ir attēlotas divas vai vairākas zemes vienības, VZD izgatavo katrai zemes vienībai jaunu zemes robežu plānu, attēlojot katru zemes vienību atsevišķā dokumentā. Pakalpojumu sniedz, izmantojot Kadastrā reģistrētus datus un VZD arhīvā esošos dokumentus.

Zemes vienību, kurai ir izgatavots atsevišķs zemes robežu plāns, var atdalīt no nekustamā īpašuma:

 • veidojot jaunu nekustamo īpašumu;
 • piesaistot citam īpašumam, mainot tā sastāvu.
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
20 darba dienas
Pakalpojuma maksa
no 77.60 EUR

Zemes robežu plānus sagatavo papīra formā un izsniedz tik eksemplārus, lai pa vienam eksemplāram būtu  katram īpašniekam (kopīpašniekam).

Pakalpojumu var saņemt:
 1. nekustamā īpašuma īpašnieks,  ja tāda nav – tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 2. kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
 3. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
 4. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:

 epasts-final1.jpg nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

sanemsana KAC.jpg  klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

sanemsana pasts.jpg  pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā).

Pakalpojumu iespējams saņemt:

sanemsana KAC.jpg  klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg  pa pastu (pasūtījuma veikšanas brīdī, lūdzam norādīt adresi, uz kuru jānosūta pasūtījuma izpildes rezultātā sagatavoti dokumenti).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg  saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana
Jaunu zemes robežu plānu, izmantojot Kadastra datus un arhīva dokumentus, izgatavo ja aktuālo zemes robežu plānu sagatavojis VZD vai Zemesprojekts.

icon_3.png Pasūtījumu  izpildi atteikts un plānus neizgatavos, ja plānā norādītie zemes lietošanas veidi vai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi neatbildīs Kadastra datiem vai Kadastrā būs ierakstīta atzīme un attēloti telpiskie dati par zemes vienību robežu neatbilstību*.

 • zemes vienību robežu plāni apvienoti vienā (caurauklotā) dokumentā.

  Šajā gadījumā VZD sagatavos jaunus plānus, neizvērtējot plāna sagatavotāju vai plānā norādīto zemes lietošanas veidu vai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu atbilstību Kadastra datiem.

icon_3.png Savukārt, pasūtījumu izpildi atteiks, ja Kadastrā ir ierakstīta atzīme un attēloti telpiskie dati par zemes vienību robežu neatbilstību.

* Par zemes vienības datu neatbilstību iespējams pārliecināties datu publicēšanas portālā Kadastrs.lv

Lai saņemtu pakalpojumu ir jāiesniedz:
 • brīvas formas rakstisks iesniegums ar lūgumu esošā zemes robežu plāna vietā izgatavot katrai zemes vienībai atsevišķu jaunu zemes robežu plānu (iesniegumā jānorāda vēlamo pasūtījuma saņemšanas veidu);
 • zemes robežu plāns, ja tāds ir klienta rīcībā;
 • pilnvara, ja pieprasītājs ir pilnvarotā persona.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Zemes robežu vai apvienotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna sagatavošana no arhīva dokumentiem 38.80 EUR viens dokuments par vienu zemes vienību 45.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi