Specializētā datu atlase par kadastra objektu

VZD sagatavo speciālās datu atlases no Kadastra, Nekustamā īpašuma tirgus darījumu datu bāzes un Valsts Adrešu reģistra.

Atbilstoši Jūsu pieprasījumā norādītajam datu apjomam un veidam VZD sagatavo un izsniedz Kadastra aktuālos un vēsturiskos (iepriekš reģistrētos) datus. Aktuālie kadastra dati ir pēdējie (jaunākie) Kadastrā reģistrētie dati, kādi ir pieejami informācijas sagatavošanas brīdī.

VZD izsniedz kadastra informāciju, ievērojot Informācijas atklātības likuma normas. Pieprasot informāciju, kam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, jānorāda pamatojums informācijas saņemšanai un mērķis, kādam tā tiks izmantota.

 
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
20 darba dienas
Pakalpojuma maksa
no 38.80 EUR

Pakalpojuma izpildes rezultātā Kadastra datus sagatavo pēc pieprasījumā norādītajiem kritērijiem.

Pakalpojumu var saņemt:
 1. jebkura persona var saņemt kadastra informāciju, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju;
 2. kadastra informāciju, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, var saņemt:
  • īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, tai skaitā viens no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
  • trešā persona, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā ir norādīts informācijas pieprasījuma pamatojums un izmantošanas mērķis, kā arī atspoguļotas saistības izmantot informāciju mērķiem, kādiem tā ir pieprasīta;
  • iepriekšminēto personu pilnvarotā persona.
Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pieprasot ierobežotas pieejamības informāciju, pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Pakalpojumu iespējams saņemt: 

143773138581077-bt-3.png elektroniskā formā (.pdf) portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts"  (datne portālā  Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas).

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla  Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas  Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei pieejama šeit.

epasts-final1.jpg elektroniskā formā (.pdf). Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli, pieejama šeit.

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg pa pastu

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg Saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem: 
 • dati par nekustamo īpašumu un/vai tā objektiem reģistrēti Kadastrā;
 • pieprasot kadastra informāciju, ir iespējami precīzi jānorāda izsniedzamās informācijas apjoms un sastāvs, kritēriji (nosacījumi) pēc kuriem veicama datu atlase, kā arī izsniegšanas veids;
 • ja tiek pieprasīta kadastra informācija, kas satur fizisko personu datus, jāaizpilda ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma veidlapa, kurā norādīts informācijas pieprasījuma pamatojums un izmantošanas mērķis, kā arī atspoguļotas saistības izmantot informāciju mērķiem, kādiem tā pieprasīta;
 • ja kadastra informācija tiek pieprasīta atkalizmantošanai, iesniegumā jābūt norādei par preci vai pakalpojumu, kura izveidei pieprasa informāciju.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Datu atlases sagatavošana par vienu pieprasījumu 38.80 EUR viena stunda 14.1.
+ 0.07 EUR viens kadastra objekts 14.2.

Maksa tiek piemērota par pilnām stundām. Minimālais informācijas sagatavošanas laiks ir 1 stunda.
Maksu par Kadastra informāciju nepiemēro normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos!

Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā + 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi