VZD tematisko karšu pārlūkošana

Izmantojot e-pakalpojumu, ikviens interesents portālā Kadastrs.lv tiešsaistē var pārlūkot VZD veidotās tematiskās kartes.

Tematiskās kartes slānis ir atsevišķs papildus kartes slānis portālā Kadastrs.lv publiski pieejamiem ģeotelpiskiem datiem:

 • Kadastra telpiskie dati (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras);
 • Adrešu reģistra telpiskie dati (ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adreses, ielu un ceļu viduslīnijas un administratīvās robežas);
 • Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu kartes (apstiprinātās vērtību zonas un laika posmā, kad tādas ir, arī prognozētās);
 • No Būvniecības informācijas sistēmas Kadastrā pirmsreģistrētās būves (tikai tās pirmsreģistrētās būves, kas nav iezīmētas Kadastra kartē, attēlotas kā punktveida simbols, kas atbilst objekta pirmajam koordinātu punktam);
 • ortofoto karte (fotogrāfija no gaisa).

Datus tematiskajā kartē var pārlūkot vienu stundu no kartes atvēršanas brīža.

Pakalpojums pieejams tiešsaistē tikai identificētiem lietotājiem. Izsniedzamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
Saņemams tiešsaistē
Pakalpojuma maksa
Bez maksas

Šis ir bezmaksas e-pakalpojums, kas pieejams portālā:

 1. Kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Apskatīt tematiskās kartes, atlasīt datus un lejupielādēt datus -> Tematiskās kartes”, autentificējoties ar Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.
 2. Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana”, autentificējoties ar Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Pārtraukta e-pakalpojuma lietošanu, ja nav beidzies e-pakalpojuma lietošanas periods (viena stunda), var atjaunot portāla:

 1. Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls->Mans konts->E-pakalpojumu vēsture”, izmantojot pogu “Atvērt karti” pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta;
 2. Latvija.lv sadaļā „Mana darba vieta->Sarakste->Saņemtie”, atkārtoti uzklikšķinot uz e-pakalpojuma saites “Uzsākt e-pakalpojuma izmantošanu”.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējā kvalitatīvā novērtējuma ballēs kartē katrai zemes vienībai, kuras sastāvā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tiek uzrādīts zemes vienības vidējais svērtais kvalitatīvais novērtējums ballēs. Zemes vienība tiek iekrāsota ņemot vērā novērtējuma atbilstību kādai no VII kvalitātes grupām, kuras tiek noteiktas un izmantotas kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Karte noderēs ikvienam, lai uzzinātu zemes kvalitāti reģionālā mērogā, it sevišķi zemju īpašniekiem, lai uzzinātu savas zemes vienības novērtējumu.

LIZ_novertejums_m.pngSpiediet uz attēla lai to palielinātu

Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām, pašvaldība zemes vienībai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Kartē zemes vienības tiek iekrāsotas atbilstoši dominējošajam lietošanas mērķim (lietošanas mērķu grupai), kā arī, ja noteikti vairāki lietošanas mērķi, diagrammas veidā tiek attēlots lietošanas mērķu sadalījums zemes vienībā. Karte noderēs ikvienam, lai izprastu kadastrālo vērtību atšķirības dažādām zemes vienībām.

NILV_m.png

Spiediet uz attēla lai to palielinātu

Ēkas nolietojums: ar atšķirīgām krāsām, kartē tiek identificētas ēkas pēc to fiziskā nolietojuma procenta (ēkas vērtības zudums), kas ir konkrētā apsekošanas brīdī vizuāli noteiktais ēkas tehniskais stāvoklis.

Karte_Ekas_nolietojums_M.JPG

Spiediet uz attēla lai to palielinātu

Tematiskā karte noder, lai noskaidrotu, kurām zemes vienībām noteikts statuss “pašvaldībām piekritīgā zeme”, kas atrodas pašvaldības īpašumā vai var tikt ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Pasvald_m.png

Spiediet uz attēla lai to palielinātu

Rezerves fonda zeme un zeme reformas pabeigšanai: atbilstoši statusam, kartē ar krāsu tiek identificētas rezerves zemes fondā ieskaitītās un zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes vienības:

 • Rezerves zemes fonds: zemes reformas laikā fiziskām un juridiskām personām, kā arī valstij vai pašvaldībām nepiešķirtā zeme;
 • Zemes reformas pabeigšanai nodotā zeme: zemes reformas laikā īpašuma tiesību atjaunošanai nodotā zeme.

RFZ_m.png

Spiediet uz attēla lai to palielinātu

Ēkas galvenais lietošanas veids raksturo ēkas izmantošanu noteiktai funkcijai. Galveno lietošanas veidu nosaka vietējās pašvaldības būvvalde katrai Kadastrā reģistrētai ēkai un telpu grupai. Tematiskā karte noder, lai noskaidrotu Kadastrā reģistrētas ēkas galveno lietošanas veidu. Identificējot ēku pēc kadastra apzīmējuma, atribūtu tabulā papildus ir pieejama informācija par:

 • būves kadastrālās uzmērīšanas laikā  noteikto ēkas tipu, atbilstoši kuram tiek piemērota konkrēta bāzes vērtība ēkas kadastrālās vērtības aprēķinā;
 • vērtēšanas modeli (aprēķina formula), kāds ir piemērots attiecīgās ēkas kadastrālās vērtības aprēķinam.

ekas_galvenais_lietosanas_veids_M.JPGSpiediet uz attēla lai to palielinātu

Kartē attēloti kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotie darījumi, kas notikuši ar  dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās vai daudzfunkcionālajās ēkās (ēka, kurā ir vismaz viens dzīvoklis). Karte noder, lai apskatītu dzīvokļu cenu līmeni kadastrālo vērtību bāzes izstrādes periodā.

Identificējot katru darījumu, kartē iespējams iegūt papildus informāciju (darījuma gads, pārdotā platība). Plašāks apraksts par kartē pieejamo informāciju ir pieejams Dienesta tīmekļvietnē kadastralavertiba.lv

Tematiska Karte_Dzivoklu pirkuma_darijumi m.PNG

Kartē attēloti kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotie darījumi ar zemi un ēkām, atsevišķi norādīti – dzīvojamās apbūves (primārā būve ir no ēku grupas “Savrupmājas”) un nedzīvojamās apbūves darījumi (primārā būve ir no pārējām ēku grupām – komercēkas, publiskās apbūves ēkas, ražošanas ēkas u.c.). Karte noder, lai uzzinātu, kādi īpašumi pārdoti (tai skaitā darījuma summu) kadastrālo vērtību bāzes izstrādes periodā. Identificējot katru darījumu, iespējams iegūt papildus informāciju (darījuma gads, zemes vienību skaits u.c.).

Plašāks apraksts par kartē pieejamo informāciju ir pieejams Dienesta tīmekļvietnē kadastralavertiba.lv

Tematiska Karte_Zemes un Ekas Pirksanas Darijumi m.PNG

Kartē attēloti kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotie darījumi, kuros  tika pirkta neapbūvēta zemes vienība. Atbilstoši dominējošai zemes izmantošanai kartē atšķirīgi ir norādīti  – apbūves zemes  (individuālo dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu ēku apbūves zeme) un lauku zemes darījumi (lauksaimniecības, mežsaimniecības vai ūdens objektu zeme). Identificējot katru darījumu, kartē iespējams iegūt papildus informāciju – darījuma gads, zemes vienību skaits u.c.

Plašāks apraksts par kartē pieejamo informāciju ir pieejams Dienesta tīmekļvietnē kadastralavertiba.lv

Tematiska Karte Zemes Pirkuma Darijumi m.PNG

Kartē attēlota kadastrālo vērtību bāzes pamatojoša informācija pa vērtību zonām. Karte noder, lai iepazītos ar vērtību zonas raksturojumu, infrastruktūras (inženiertehniskās, vides, sociālās) raksturojumu, statistiku par Kadastrā reģistrētām ēkām un zemes vienībām, informāciju par kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotajiem nekustamā īpašuma pirkuma darījumiem (skaits, vidējā platība, vidējā summa).

Plašāks apraksts par kartē pieejamo informāciju ir pieejams Dienesta tīmekļvietnē kadastralavertiba.lv

Tematiska Karte Vertibu Zonu Apraksti m.PNG

Kartē ar atšķirīgām krāsām norādītas ēku un inženierbūvju nolietojums procentos (fiziskais stāvoklis), ņemot vērā nolietojuma pieaugumu, kas noteikts atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumiem Nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”.

Tematiska Karte_Projektetais Nolietojums Buvem m.PNG

Kartē attēloti dati par projektētajām vērtību zonām un kadastrālo vērtību bāzes vērtībām, kuras sagrupētas vairākos intervālos, lai veidotu vizuāli pārskatāmu karti. Kartē ar atšķirīgiem krāsojumiem apskatāmi noteiktie kadastrālo vērtību bāzes vērtību līmeņi:

 • lauksaimniecības zemei (parādīts noteiktais bāzes vērtību intervāls lauksaimniecībā izmantojamās zemes IV kvalitātes grupai);
 • meža zemei (parādīts noteiktais bāzes vērtību intervāls meža zemes IV kvalitātes grupai);
 • individuālās apbūves zemei;
 • daudzdzīvokļu māju apbūves zemei  (parādīts noteiktais bāzes vērtību intervāls 3-5 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūvei);
 • komercdarbības objektu apbūves zemei;
 • ražošanas uzņēmumu apbūves zemei;
 • savrupmājām;
 • daudzdzīvokļu mājām;
 • biroju ēkām;
 • ražošanas ēkām.

Karte noder, lai vizuāli pārlūkotu informāciju par noteiktajām projektētajām bāzes vērtībām visās īpašumu grupās.

Lauksaimniecības zemes vērtību līmeņi

Tematiska karte_Lauksaimniecibas zemju vertibu limeni m.PNG

 

Daudzdzīvokļu apbūves zemes vērtību līmeņi

Tematiska karte _Daudzdziv zemju apbuves limeni m.PNG

 

Daudzdzīvokļu apbūves zemes vērtību līmeņi (M1:100 000)

Tematiska karte daudzivoklu apbuves zemju vertibu limeni M100K m.PNG

 • LIZ vidējais kvalitatīvais novērtējums ballēs
 • Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu karte
 • Ēkas nolietojums
 • Pašvaldībām piekritīgā zeme
 • Rezerves fonda zeme un zeme reformas pabeigšanai
 • Ēkas galvenas lietošanas veids
 • Dzīvokļu pirkuma darījumi
 • Zemes un ēku pirkuma darījumi
 • Zemes pirkuma darījumi
 • Vērtību zonu apraksti
 • Projektētais nolietojums būvēm
 • Vērtību līmeņi kadastrālo vērtību bāzei 2022. gadam
Pieejamais datu apjoms Bez līguma Ar līgumu
Bezmaksas dati Maksas teksta dati Maksas kartes
Kadastra numurs/apzīmējums
Nosaukums/adrešu dati
Vai īpašums reģistrēts zemesgrāmatā  
Vērtību zonējumi, prognozētie zonējumi
Bāzes vērtības  
Nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves telpu grupas raksturojošo datu – platības, lietošanas mērķu, apgrūtinājumu*, labiekārtojumu, prognozētās kadastrālās vērtības utml. – pārlūkošana**      
Kadastra karte (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras)    
Kadastra karte pilnā apjomā    
Kadastra grupas      
Augstas detalizācijas topogrāfiskie dati M 1:500    
Fona materiāli - ortofoto karte  
Fona materiāli - topogrāfiskās kartes, vietvārdu informācija    
Īpašnieka meklēšana pēc īpašnieka datiem      


* Attēlo apgrūtinājumus, piemēram, piesārņojumu, ceļu servitūtus, kultūras pieminekļus, mikroliegumus, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
 ** Ja kadastra objekts pieder fiziskai personai (kaut viens no kopīpašniekiem ir fiziska persona), tad pakalpojumu – pārlūkot Kadastra teksta datus par kadastra objektu – var saņemt, autentificējoties vai autorizējoties portālā Kadastrs.lv. Fiziskas personas vārds un uzvārds tiek publicēts tikai tajos gadījumos, ja nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un šāda informācija ir publiski pieejama zemesgramata.lv. Citi dati par fizisku personu publicēti netiek.


Portālā publicētos datus aktualizē: 

 • Kadastra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī; 
 • Adrešu reģistra teksta dati un telpiskie dati – reizi diennaktī; 
 • Vērtību zonējumi – reizi četros gados, mainoties nekustamo īpašumu vērtību zonējumiem; 
 • Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās; 
 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes, kā fons Valsts zemes dienesta telpiskajiem datiem (Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000, Topogrāfiskā karte M1:50000, Informācija par vietvārdiem no Vietvārdu datubāzes) – portālā tiek publicēti aktuālākie VZD rīcībā esošie fona materiāli.
 • No Būvniecības informācijas sistēmas Kadastrā pirmsreģistrēto būvju dati – reizi diennaktī;

Video pamācība par VZD tematiskās kartes "Dzīvokļu pirkuma darījumi"  lietošanu portālā Kadastrs.lv 

Video pamācība par citu VZD tematisko karšu pārlūkošanu portālā Kadastrs.lv

Video pamācības par VZD tematisko karšu lietošanu portālā Latvija.lv

Saistītie pakalpojumi:

Jums varētu būt nepieciešami arī šādi pakalpojumi:

Saistītie resursi