Administratīvo robežu ArcGis Server serviss

ArcGIS Server karšu serviss nodrošina sagatavoto karšu publicēšanu tīmeklī, kuras lietotāji var aplūkot caur dažādām pārlūkprogrammām. ArcGIS Server karšu servisus izmanto, lai uz konkrēta datu fona attēlotu specifiskus, biznesa datus.  

Telpisko datu web servisi ir izstrādāti, lai ikviens interesents savā rīcībā esošajiem ģeotelpiskajiem datiem kā fona datu slāni varētu ērti un vienkārši pieslēgt Valsts adrešu reģistra telpisko datu kopas, tādējādi iegūstot papildus informāciju profesionālajai darbībai:

 • teritoriju robežu telpisko datu un robežu aprakstu sagatavošanai, globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) vai loģistikas sistēmas izstrādāšanai, karšu izstrādāšanai, pašvaldību attīstības un detālo plānojumu izstrādei;
 • mežu ierīcības projektu sastādīšanai, mežu taksācijas karšu izgatavošanai, dabas liegumu, rezervātu, ainavisko liegumu zonējuma izstrādei un robežu noteikšanai, apkārtējās vides aizsardzības un piesārņotības karšu veidošanai, dažāda veida komunikāciju un saimniecisko objektu grafiskajai atlikšanai u.c.
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
Saņemams tiešsaistē

Ikviens interesents, noslēdzot atbilstošu līgumu, var izmantot VZD piedāvāto administratīvo robežu datu par visu Latvijas Republikas teritoriju ArcGIS Server servisu, kas ļauj pārlūkot telpisko datu kopas rastra datu formātā bez iespējas saglabāt šos datus uz klienta darbastacijas, kā arī papildus ir iespēja meklēt un iezīmēt datus, piemēram, pēc zemes vienības kadastra apzīmējuma. Šī servisa izmantošanai ir šādas priekšrocības:

 • iespējams strādāt ne tikai ar jūsu rīcībā esošajiem datiem, bet vienlaicīgi izmantot arī VZD rīcībā esošos datus - administratīvās robežas;
 • nodrošināt savā rīcībā esošo datu telpisku analīzi;
 • ērtu un efektīvu nekustamā īpašuma vai uzņēmuma infrastruktūras pārvaldību;
 • plašas datu vizualizācijas, analīžu un atskaišu sagatavošanas iespējas;
 • iespējams veidot dažādu attīstības scenāriju modeļus.
Sadarbības līguma noslēgšana:
Lai noslēgtu līgumu par web servisa izmantošanu un saņemtu piekļuves rekvizītus, ir elektroniski jāaizpilda  pieteikuma veidlapa (paraksts nav nepieciešams) un jānosūta uz e-pastu klienti@vzd.gov.lv. Pieteikumā jānorāda visi līguma sagatavošanai nepieciešamie pieprasītāja dati un web serviss.
 
icon_3.png Svarīgi atcerēties, ka mēneša maksa tiks aprēķināta neatkarīgi no tā, vai kalendārajā mēnesī esat veikuši vienu, vairākus vai neesat veikuši nevienu pieslēgumu web servisam.   
 
Izmantojot jūsu iesniegumā norādīto informāciju, VZD sagatavos līguma projektu un informēs jūs par līguma parakstīšanas iespējām. Nepieciešamības gadījumā VZD sazināsies ar pieteikumā norādīto kontaktpersonu, lai precizētu informāciju līguma sagatavošanai.
Grupas slānis ar sekojošiem apakšslāņiem:
 • Valsts administratīvās robežas - nav ierobežojuma
 • Pilsētu nosaukumi - maksimālais mērogs [1:7000000], minimālais mērogs [1:50000]

WMS_1_1s2.jpg

 • Novadu nosaukumi - maksimālais mērogs [1:800000], minimālais mērogs [1:50000] 

WMS_1_2s.jpg

 • Novadu pagastu / pilsētu nosaukumi - maksimālais mērogs [1:400000], minimālais mērogs [1:50000] 

WMS_1_3s.jpg

Datu kopas identifikators - LVA.VZD.VARIS_600

Informācijas sistēma - Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma

Koordinātu sistēma - LKS-92 TM

Pirmpublicējuma gads – 2011-2013 

Pārklājums - 100% Latvijas teritorijas 

Pakalpes veids:

 • ESRI ArcGis Server, tehnisko specifikāciju skatīt šeit 
 • Administratīvās robežas
 • Tehniskā specifikācija

VZD dod atļauju datu izmantošanai, izsniedzot licenci vai piedāvājot noslēgt līgumu. Katrā no minētajiem dokumentiem VZD iekļauj noteikumus, kas jāievēro ģeotelpisko datu izmantotājam. Licenci vai līgumu paraksta VZD un datu izmantotājs.

Aicinām iepazīties ar iespējamiem datu izmantošanas noteikumiem.

Web servisus var pieslēgt, izmantojot populārākās telpisko datu apstrādes lietojumprogrammas:

Nosaukums  Lietojumprogrammas
veids
QuantumGIS bezmaksas 
Gaia bezmaksas
ArcGIS for Desktop maksas 
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Administratīvo robežu par visu Latvijas Republikas teritoriju ArcGis Server serviss

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi