Regulāra datu saņemšana

Šis pakalpojums ir piemērots, ja regulāri nepieciešamas aktuālas adreses no Adrešu reģistra savu sistēmu vai pakalpojumu veidošanai.

Pakalpojuma ietvaros Jūs saņemtsiet šādus Adrešu reģistrā uzkrātos datus par adresācijas objektiem:

  • klasifikatora teksta datus par visu Latvijas teritoriju vai atsevišķu administratīvo teritoriju;
  • telpiskos datus par visu Latvijas teritoriju;
  • datus līdz jums nepieciešamajam adresācijas objekta līmenim.
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
7 darba dienas
Pakalpojuma maksa
400.00 EUR

Datus var saņemt regulāri ikviens, kas ar VZD ir noslēdzis šo datu abonēšanas līgumu (minimālais abonēšanas termiņš ir viens gads). Pieprasītos datus VZD sagatavo un izsniedz elektroniski - izmantojot FTP serveri vai ierakstītus CD.

Sadarbības līguma noslēgšana: 

Lai saņemtu Valsts adrešu reģistra datus, jums jāiesniedz pieteikums un jānoslēdz līgums ar VZD. Pieteikums jānosūta uz e-pastu klienti@vzd.gov.lv.

VZD sagatavo līgumu 7 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Līgumu saņemsiet atbilstoši pieteikumā norādītajam līguma saņemšanas veidam.

Nepieciešamības gadījumā VZD sazināsies ar pieteikumā norādīto kontaktpersonu, lai precizētu līguma sagatavošanai nepieciešamo informāciju.

Datu kopas identifikators - LVA.VZD.VARIS

Informācijas sistēma
 - Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas

Koordinātu sistēma - LKS-92 TM

Pirmpublicējuma gads - 1999-2013


Pārklājums - 100% Latvijas teritorijas

Datnes formāts:

  • MicroStation Design V7 (*.DGN), tehnisko specifikāciju skatīt šeit 
  • ESRI Shape file (*.SHP), tehnisko specifikāciju skatīt šeit
  • Geography Markup Language (*GML), tehnisko specifikāciju skatīt šeit
  • commaseparated values (*CSV), tehnisko specifikāciju skatīt šeit
 ADREŠU  REĢISTRA TEKSTA DATU SLĀŅI UN FORMĀTI
Adresācijas objekti
Datnes nosaukums
Formāts
Piemērs
T
e
l
p
a
s
Ē
k
a
s
I
e
l
a
s
AW_PILSETA. – satur datus par pilsētām CSV šeit
AW_NOVADS ‑ satur datus par novadiem CSV šeit
AW_PAGASTS ‑ satur datus par pagastiem un pilsētu lauku teritorijām CSV šeit
AW_CIEMS ‑ satur datus par ciemiem CSV šeit
AW_IELA ‑ satur datus par ielām CSV šeit
AW_NLIETA – satur datus par viensētām, ēkām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām.  CSV šeit
AW_DZIV ‑ satur datus par telpu grupām (tajā skaitā, dzīvokļiem)   CSV šeit

 

ADREŠI REĢISTRA TELPISKO DATU SLĀŅI UN FORMĀTI
Datnes nosaukums
Formāts
Piemērs
AW_EKA_GEO ‑ punktveida objektu koordinātes satur datus par ēku
ģeogrāfiskajām  koordinātēm
CSV šeit
punktveida objektu (ēku) un segmentveida objektu (ielu, ceļu viduslīniju)
koordināte
DGN, GML, SHP šeit šeit šeit
administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību robežas DGN šeit
SASAISTES TABULAS STARP ADREŠU REĢISTRA TELPISJKAJIEM UN TEKSTA DATIEM
Datnes nosaukums
Formāts
Piemērs
AW_IELA_GEO ‑ sasaistes tabula ar ielu un ceļu ģeogrāfiskajām koordinātēm CSV šeit
AW_VIETA_GEO ‑ sasaistes tabula ar pilsētu, novadu, pagastu, pilsētu lauku teritoriju, ciemu ģeogrāfiskajām koordinātēm CSV šeit

 

  • Teksta datu slāņi un formāti
  • Telpisko datu slāņi un formāti
  • Sasaites tabulas starp telpiskajiem un teksta datiem

 Aicinām iepazīties ar iespējamiem datu izmantošanas noteikumiem.

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskie dati gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju 400.00 EUR viens mēnesis 22.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi