Adrešu reģistra informācija par adresācijas objektu

VZD no Adrešu reģistrā uzkrātajiem datiem izsniedz informāciju par adresācijas objektiem -  apriņķi, republikas pilsētu, novadu, novada pilsētu, novada pagastu, ciemu, apbūvei paredzētajām zemes vienībām, ēkām (dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa) un telpu grupām, kā arī viensētām, ielām un laukumiem.

Adrešu reģistrā tiek reģistrētas adresācijas objektu adreses (pilns adreses pieraksts). VZD pēc personas pieprasījuma dokumenta veidā sagatavos informāciju par precīzu Adrešu reģistrā reģistrēto adresi.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
1 darba diena
Pakalpojuma maksa
13.45 EUR

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavo dokumentu “Informācija par adresācijas objektu no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas” (par adresācijas objektu bez tajā ietilpstošajiem adresācijas objektiem vai ar tajā ietilpstošajiem adresācijas objektiem).

Pakalpojumu var saņemt jebkura fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

identitates parbaude.jpg pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Pakalpojumu iespējams saņemt

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā KAC;

sanemsana pasts.jpg  pa pastu;

epasts-final1.jpg  pa e-pastu;

143773138581077-bt-3.png  VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts”.

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana

Dokumentā “Informācija par adresācijas objektu no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas” iekļauts sekojošs datu apjoms:

 1. adresācijas objekta tips;
 2. pilnais adreses pieraksts;
 3. adresācijas objekta kods;
 4. adresācijas objekta statuss;
 5. adresācijas objekta apstiprinājuma pakāpe;
 6. adresācijas objekta sākuma datums;
 7. adresācijas objekta beigu datums, ja adresācijas objekts beidza pastāvēt;
 8. adresācijas objekta vēsturiskā adrese, ja tāda ir;
 9. informācija par dokumentu uz kā pamata adresācijas objekts reģistrēts Adrešu reģistrā.

 

Adresācijas objektam jābūt reģistrētam Adrešu reģistrā, par ko bez maksas var pārliecināties VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv.

 

Lai saņemtu pakalpojumu, VZD jāiesniedz informācijas pieprasījums, kurā norāda:

 • ziņas par personu, kas pieprasa datus:
  • fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods un kontaktadrese;
  • juridiskai personai – komersants (nosaukums), reģistrācijas numurs un kontaktadrese.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām 13.45 EUR viens dokuments/datne 43.
Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi