Vienreizēja datu saņemšana (CD)

Ikvienam interesentam ir iespējams saņemt nepieciešamos Adrešu reģistrā uzkrātos datus par adresācijas objektiem - adrešu klasifikatora un adrešu telpiskos datus par visu Latvijas teritoriju.

Pakalpojuma ietvaros jums ir iespēja saņemt Adrešu reģistra informācijas sistēmā uzkrātos datus par adresācijas objektiem.

Atkarībā no jums nepieciešamā datu (informācijas) apjoma, jums ir iespēja saņemt no Valsts adrešu reģistra:

 • klasifikatora teksta datus par visu Latvijas teritoriju vai atsevišķu administratīvo teritoriju;
 • telpiskos datus par visu Latvijas teritoriju;
 • datus līdz jums nepieciešamajam adresācijas objekta līmenim.
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
15 kalendārās dienas
Pakalpojuma maksa
no 177.75 EUR

Pieprasītos datus VZD sagatavo un izsniedz elektroniski ierakstītus CD vai VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv sadaļā “Mans konts”, ja klientam tāds ir izveidots.

Datu saņemšana: 

Lai saņemtu Adrešu reģistra datus, jāiesniedz informācijas pieprasījums papīra vai elektroniska dokumenta (ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu) veidā, kurā jānorāda:

 • interesējošā adrešu informācija;
 • uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese vai fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese;
 • bankas rekvizīti (bankas nosaukums, kods, konta numurs); 
 • persona, kura parakstīs datu izmantošanas atļauju (licenci) un paraksttiesību pamatojums;
 • kontaktpersona (vārds, uzvārds) un kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts); 
 • elektroniskā pasta adrese uz kuru jānosūta rēķins;
 • informācija par datu izmantošanu

Pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas, VZD sagatavos un nosūtīs priekšapmaksas rēķinu. Pēc rēķina apmaksas, 15 kalendāro dienu laikā VZD sagatavos pieprasītos datus un licenci. Datus saņemsiet pēc licences abpusējas parakstīšanas.

Lai saņemtu CD ar datiem, jāuzrāda:

 • fiziskām personām - pase vai  personas apliecība (ID);
 • juridiskām personām: pase vai personas apliecība (ID) komersanta statūtos noteiktām personām vai pase vai personas apliecība (ID) un pilnvaroto pārstāvju paraksttiesību apliecinošs dokuments (piemēram, pilnvara).

icon_3.png Informācijas pieprasītājs informācijas pieprasījumā var norādīt personu, kuru pilnvaro saņemt CD.

Datu kopas identifikators - LVA.VZD.VARIS

Informācijas sistēma
 - Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas

Koordinātu sistēma - LKS-92 TM

Pirmpublicējuma gads - 1999-2014


Pārklājums - 100% Latvijas teritorijas

Datnes formāts:

 • MicroStation Design V7 (*.DGN), tehnisko specifikāciju skatīt šeit 
 • ESRI Shape file (*.SHP), tehnisko specifikāciju skatīt šeit
 • Geography Markup Language (*GML), tehnisko specifikāciju skatīt šeit
 • commaseparated values (*CSV), tehnisko specifikāciju skatīt šeit
 ADREŠU  REĢISTRA TEKSTA DATU SLĀŅI UN FORMĀTI
Adresācijas objekti
Datnes nosaukums
Formāts
Piemērs
T
e
l
p
a
s
Ē
k
a
s
I
e
l
a
s
AW_PILSETA. – satur datus par pilsētām CSV šeit
AW_NOVADS ‑ satur datus par novadiem CSV šeit
AW_PAGASTS ‑ satur datus par pagastiem un pilsētu lauku teritorijām CSV šeit
AW_CIEMS ‑ satur datus par ciemiem CSV šeit
AW_IELA ‑ satur datus par ielām CSV šeit
AW_NLIETA – satur datus par viensētām, ēkām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām.  CSV šeit
AW_DZIV ‑ satur datus par telpu grupām (tajā skaitā, dzīvokļiem)   CSV šeit

 

ADREŠI REĢISTRA TELPISKO DATU SLĀŅI UN FORMĀTI
Datnes nosaukums
Formāts
Piemērs
AW_EKA_GEO ‑ punktveida objektu koordinātes satur datus par ēku
ģeogrāfiskajām  koordinātēm
CSV šeit
punktveida objektu (ēku) un segmentveida objektu (ielu, ceļu viduslīniju)
koordināte
DGN, GML, SHP šeit šeit šeit
administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību robežas DGN šeit
SASAISTES TABULAS STARP ADREŠU REĢISTRA TELPISJKAJIEM UN TEKSTA DATIEM
Datnes nosaukums
Formāts
Piemērs
AW_IELA_GEO ‑ sasaistes tabula ar ielu un ceļu ģeogrāfiskajām koordinātēm CSV šeit
AW_VIETA_GEO ‑ sasaistes tabula ar pilsētu. novadu, pagastu, pilsētu lauku teritoriju, ciemu ģeogrāfiskajām koordinātēm CSV šeit

 

 • Teksta datu slāņi un formāti
 • Telpisko datu slāņi un formāti
 • Sasaistes tabulas starp telpiskajiem un teksta datiem

Aicinām iepazīties ar iespējamiem datu izmantošanas noteikumiem.

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Administratīvo robežu karte gala lietotājam un pakalpojuma sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā 170.75 EUR viens pieprasījums 25.
Adrešu reģistra teksta un telpiskie dati par Latvijas Republikas teritoriju gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam 650.00 EUR viens pieprasījums 21.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi