Apliecība par īpašumtiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai

Personai ir iespēja iegūt dzīvokli, mākslinieku darbnīcu vai nedzīvojamo telpu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. Īpašumā esošo objektu var pārdot, dāvināt, mainīt, izīrēt, ieķīlāt pēc saviem ieskatiem. 

Dzīvoklis, mākslinieku darbnīca vai nedzīvojamā telpa un tās īpašnieks tiek reģistrēti Kadastrā, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. Reģistrācija Kadastrā pēc juridiskām sekām pielīdzināma reģistrācijai zemesgrāmatā. 

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
no 10 darba dienām
Pakalpojuma maksa
41.41 EUR

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavo dokumentu „Apliecība par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieku darbnīcu vai nedzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai”.

Pakalpojumu var saņemt:

  1. dzīvokļa, mākslinieku darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas īrnieks;
  2. iepriekš minēto personu pilnvarotā persona.
Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", kuram jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Pakalpojumu iespējams saņemt: 

143773138581077-bt-3.png elektroniskā formā (.pdf) portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts"  (datne portālā  Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas).

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla  Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas  Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei pieejama šeit.

epasts-final1.jpg  elektroniskā formā (.pdf). Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli, pieejama šeit.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (ierakstītā vēstulē).

 Svarīgi!

identitates parbaude.jpg saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

  • Par pakalpojumu
  • Pakalpojuma pasūtīšana
  • Pakalpojuma saņemšana
Apliecību par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieku darbnīcu vai nedzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai var pasūtīt, ja:
  • pieņemts privatizācijas komisijas lēmums par dzīvokli, mākslinieku darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;
  • ir veikta samaksa par dzīvokļa vai neapdzīvojamo telpu  vai mākslinieka darbnīcu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. dzīvojamās mājas privatizācijas komisijas lēmums par dzīvokļa, mākslinieku darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (oriģināls);
  2. apmaksāta bankas kvīts, kas apliecina privatizācijas sertifikātu pārskaitīšanu Latvijas Hipotēkas un zemes bankai (oriģināls);
  3. apmaksāta kvīts, kas apliecina maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai (oriģināls).

Slēgt darījumus ar dzīvokļiem, kas nodoti īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai nevar, ja ir uzsākta dzīvojamās mājas privatizācija un no privatizācijas komisijas saņemts paziņojums par pirkuma līguma slēgšanu.  

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Jauna nekustamā īpašuma reģistrācija vai atteikums 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.
Apliecība par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai 14.15 EUR viens dokuments 41.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi