Atzinums par būvei piesaistāmajām domājamajām daļām no zemes vienības

Atzinumu sagatavo, lai nodrošinātu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa norisi, kad zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvju) īpašnieks vai īpašnieki vēlas ierosināt publiskas personas mantas (zemes vienības) atsavināšanu.

Atzinuma sagatavošanai izmanto Kadastra datus uz atzinuma sagatavošanas brīdi.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
40.30 EUR

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavo Atzinumu par būvei piesaistāmajām domājamām daļām no zemes vienības. 

Pakalpojumu var saņemt: 
 1. ēku (būvju) īpašuma īpašnieks, kurš īpašuma tiesības ir nostiprinājis zemesgrāmatā;
 2. iepriekšminētās personas pilnvarotā persona;
 3. par valsts nekustamo īpašumu – Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"
 4. par valsts dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļu īpašumu – AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor".
Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtot pa e-pastu  brīvas formas elektronisku iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu , uz jebkuru klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

sanemsana pasts.jpg pa pastu, nosūtot brīvas formas iesniegumu, (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā).

identitates parbaude.jpg Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.

Pakalpojumu var saņemt:

143773138581077-bt-3.png portāla Kadastrs.lv  sadaļā „Mans konts (pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas);

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu VZD juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.
sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana
Lai pakalpojumu varētu pasūtīt, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
 • zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvju) īpašnieks vai īpašnieki vēlas ierosināt publiskas personas mantas atsavināšanu;
 • uz zemes vienības, kura atsavināšanu plānots ierosināt, ir divi vai vairāki patstāvīgi būvju īpašumi, kas pieder dažādiem īpašniekiem, no kuriem:
  •  no kuriem visi vai daži ēku īpašnieki savas īpašuma tiesības nostiprinājuši zemesgrāmatā un paši nespēj vienoties par to, kādās domājamās daļās katrs īpašnieks iegūst zemes vienību;
  • no kuriem tikai viens savas īpašuma tiesības nostiprinājis zemesgrāmatā un iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu.
 Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 
 1. brīvas formas iesniegums atzinuma sagatavošanai; 
 2. pilnvara, ja ierosinātājs ir  pilnvarotā persona.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Atzinums par būvei piesaistāmajām domājamām daļām no zemes vienības 40.30 EUR viens atzinums 35.

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2

Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi