Atzinums par būvei piesaistītajām domājamajām daļām no zemes vienības

Atzinumu sagatavo, lai nodrošinātu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa norisi, kad zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvju) īpašnieks vai īpašnieki vēlas ierosināt publiskas personas mantas (zemesgabala) atsavināšanu.

Atzinuma sagatavošanai izmanto Kadastra datus uz atzinuma sagatavošanas brīdi. 

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
40.36 EUR

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavo Atzinumu par būvei piesaistītajām domājamajām daļām no zemes vienības. 

Pakalpojumu var saņemt: 
 1. ēku (būvju) īpašuma īpašnieks, kurš īpašuma tiesības ir nostiprinājis zemesgrāmatā;
 2. iepriekšminētās personas pilnvarotā persona;
 3. par valsts nekustamo īpašumu - Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"
 4. par valsts dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļu īpašumu - Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra".
 
Pakalpojuma iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtotot elektronisku iesniegumu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

identitates parbaude.jpg Pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Lai pakalpojumu varētu pasūtīt, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
 • zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvju) īpašnieks vai īpašnieki vēlas ierosināt publiskas personas mantas atsavināšanu;
 • uz zemesgabala, kura atsavināšanu plānots ierosināt, ir divi vai vairāki patstāvīgi būvju īpašumi, kas pieder dažādiem īpašniekiem:
  •  no kuriem visi vai daži ēku īpašnieki savas īpašuma tiesības nostiprinājuši zemesgrāmatā un paši nespēj vienoties par to, kādās domājamās daļās katrs īpašnieks iegūst zemesgabalu vai
  • no kuriem tikai viens savas īpašuma tiesības nostiprinājis zemesgrāmatā un iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu.
 Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 
 1. Iesniegums no fiziskās vai juridiskās personas; 
 2. pilnvara, ja ierosinātājs ir  pilnvarotā persona.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Atzinums par būvei piesaistāmajām domājamām daļām no zemes vienības 40.30 EUR viens atzinums 35.
Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi