Atzinums par ēkas sadali dzīvokļu īpašumos

Atzinumu par dzīvojamās mājas sadalīšanu dzīvokļa īpašumos un kopīpašuma domājamo daļu aprēķinu sagatavo, ja dzīvojamās mājas īpašnieks vēlas dzīvojamo māju sadalīt dzīvokļa īpašumos un tos reģistrēt zemesgrāmatā kā patstāvīgus īpašumus.

Dzīvokļa īpašumos sadala visu dzīvojamo māju un aprēķina dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas, ja tā Kadastrā ir reģistrēta kā vienīgā dzīvojamā māja konkrētajā nekustamajā īpašumā (izņemot dzīvojamās mājas, kas sadalītas dzīvokļa īpašumos un tie reģistrēti Kadastrā līdz 2016. gada 31. decembrim, un kam veicama domājamo daļu pārrēķināšana (aktualizācija), un dzīvojamās mājas (t.sk. paju un kooperatīva mājas), kuras ir plānveida privatizācijas posmā).

icon_3.png Ja nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas, no  2017. gada 13. jūlija tās varēs sadalīt dzīvokļa īpašumos, ja dzīvojamās mājas ir ierakstītas zemesgrāmatā līdz 2016. gada 31. decembrim vai arī kuru būvniecībai būvatļauja izdota līdz 2016. gada 31. decembrim.


Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
20 darba dienas
Pakalpojuma maksa
no 40.30 EUR

Pakalpojuma ietvaros Dienests sagatavo 1 (vienu) atzinumu par daudzdzīvokļu mājas sadalīšanu dzīvokļa īpašumos un kopīpašuma domājamo daļu aprēķinu, kā arī reģistrē jaunus dzīvokļa īpašumus vai aktualizē dzīvokļa domājamās daļas, sagatavojot apliecinājumu par katru dzīvokļa īpašumu.

Pakalpojumu var saņemt: 
 1. nekustamā īpašuma īpašnieks;
 2. kopīpašuma gadījumā - visi kopīpašnieki kopā vai kāds no viņiem uz pilnvarojuma pamata;
 3. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sonas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Pakalpojumu iespējams saņemt: 

143773138581077-bt-3.png elektroniskā formā (.pdf) portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts"  (datne portālā  Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas).

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla  Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas  Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei pieejama šeit.

epasts-final1.jpg elektroniskā formā (.pdf). Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli, pieejama šeit.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (ierakstītā vēstulē).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg Saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Dokumenta veids Paraugs*
Atzinums par ēkas sadali dzīvokļa īpašumos Atzinums par ekas sadali dzivoklu ipasumos.png

 

* Lūdzu spiest uz attēla, lai to palielinātu

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana
 • Atzinuma paraugs
Lai rosinātu atzinuma sagatavošanu par ēkas sadali dzīvokļa īpašumos, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
 • ēkai ir jābūt kadastrāli uzmērītai;
 • ēkai ir jābūt nodotai ekspluatācijā;
 • ēkas galvenajam lietošanas veidam Kadastrā jābūt - "dzīvojamā ēka" 
 • visām telpu grupām jābūt reģistrētām Kadastrā; 
 • ēkai ir jābūt reģistrētai zemesgrāmatā;    
 • kopīpašuma gadījumā – vienošanās (piekrišana) no visiem kopīpašniekiem"
 • ēka Kadastrā reģistrēta kā vienīgā dzīvojamā māja konkrētajā nekustamajā īpašumā* .

* izņemot dzīvojamās mājas, kas sadalītas dzīvokļa īpašumos un tie reģistrēti Kadastrā līdz 2016. gada 31. decembrim, un kam veicama domājamo daļu pārrēķināšana (aktualizācija), un dzīvojamās mājas (t.sk. paju un kooperatīva mājas), kuras ir plānveida privatizācijas posmā

Dzīvokļa īpašumos var dalīt arī tādas vairākas dzīvojamās mājas, ja tās atrodas vienā nekustamajā īpašumā un kuras ierakstītas zemesgrāmatā līdz 2016. gada 31. decembrim vai arī kuru būvniecībai būvatļauja izdota līdz 2016. gada 31. decembrim.

icon_3.png Ja Kadastrā nekustamā īpašuma sastāvā reģistrētas un zemesgrāmatā ierakstītas vairākas dzīvojamās mājas, tad dzīvojamās mājas sadali dzīvokļa īpašumos neveic. Šajos gadījumos īpašniekam vispirms jāierosina nekustamā īpašuma sadale zemesgrāmatā, tā lai katrā nekustamajā īpašumā ietilpst tikai viena dzīvojamā māja. Nekustamā īpašuma sastāvā var būt citas nedzīvojamās ēkas (palīgēkas) un inženierbūves (piemēram, transformators), kas ir funkcionāli saistīti objekti.

 Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 
 1. iesniegums no ēkas īpašnieka vai visiem īpašniekiem kopā par nekustamā īpašuma sadali;
 2. kopīpašuma gadījumā - piekrišana no visiem kopīpašniekiem sadalīt nekustamo īpašumu (dokuments, kurā atspoguļota visu kopīpašnieku piekrišana ēkas  sadalei dzīvokļa īpašumos un kopīpašuma domājamo daļu pārgrozīšanai)
 3. pilnvara, ja ierosinātājs ir nekustamā īpašnieka pilnvarota persona.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Atzinums 40.30 EUR viens atzinums 35.
Jauna kadastra objekta datu reģistrācija, reģistrācijas atteikums vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas vai aktualizācijas atteikums 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.
Par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā 0.52 EUR viena telpa 6.2.

papildus Cenrāža pozīcijai 6.1.

Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikums 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.
Informācijas ierakstīšana VZD elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi