Īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecība

Īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecību par kooperatīvo dzīvokli sagatavo un izsniedz, ja dzīvokļu celtniecības kooperatīva biedrs ir pilnībā nomaksājis pajas par viņam lietošanā nodoto dzīvokli.

icon_3.png Īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecību par kooperatīvo dzīvokli sagatavo celtniecības kooperatīva dzīvokļa īpašumu tiesību pirmreizējai nostiprināšanai zemesgrāmatā atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
no10 darba dienām
Pakalpojuma maksa
13.45 EUR

Pakalpojuma rezultātā Kadastrā reģistrē dzīvokļa īpašumu un Jums izsniedz īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu - Īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecību.

Pakalpojumu var saņemt:

dzīvokļu celtniecības kooperatīva biedrs, kurš uzņemts par dzīvokļu celtniecības kooperatīva biedru likumā noteiktajā kārtībā, vai iepriekšminētās personas pilnvarotā persona.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", kuram jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Pakalpojumu iespējams saņemt: 

143773138581077-bt-3.png elektroniskā formā (.pdf) portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts"  (datne portālā  Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas).

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla  Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas  Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei pieejama šeit.

epasts-final1.jpg  elektroniskā formā (.pdf). Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli, pieejama šeit.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (ierakstītā vēstulē).

 Svarīgi!

identitates parbaude.jpg saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

  • Par pakalpojumu
  • Pakalpojuma pasūtīšana
  • Pakalpojuma saņemšana

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Izziņa no dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības par to, ka nav parādu un ka pajas ir samaksātas.
  2. Pašvaldības dzīvokļu pārvaldes rekomendācija, ka dzīvoklis atbilst likumam "Par kooperatīvā dzīvokļa privatizāciju".
  3. Pilnvara, ja ierosinātājs ir kadastra subjekta pilnvarotā persona.

Pakalpojumu iespējams saņemt, ja:

  • Pajas par lietošanā nodoto dzīvokli ir pilnīgi vai daļēji nomaksātas.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Jauna nekustamā īpašuma reģistrācija vai atteikums 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.
Izraksts par īpašumtiesībām uz kooperatīvo dzīvokli + 13.45 EUR viens dokuments/datne 43.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi