Izziņa par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai

Izziņu par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai izsniedz personai, kura ieguvusi to darījuma vai mantojuma rezultātā.

Saņemot apstiprinātu izziņu par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, jūs tiekat atzīts par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas īpašnieku un varat rīkoties ar to kā ar patstāvīgu nekustamo īpašumu.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
no 10 darba dienām
Pakalpojuma maksa
no 13.45 EUR

Pakalpojuma rezultātā Kadastrā aktualizē datus par kadastra subjektu pēc darījuma veikšanas ar dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanai vai mantojuma saņemšanai. Jums izsniedz īpašumu tiesību apliecinošu dokumentu - izziņu par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

Pakalpojumu var saņemt:
 1. persona, kas dzīvokli, mākslinieku darbnīcu vai nedzīvojamo telpu ir ieguvusi darījuma vai mantojuma rezultātā;
 2. iepriekšminēto personu pilnvarotās personas.
Pakalpojuma iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", kuram jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Pakalpojumu iespējams saņemt: 

143773138581077-bt-3.png elektroniskā formā (.pdf) portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts"  (datne portālā  Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas).

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla  Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas  Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei pieejama šeit.

epasts-final1.jpg  elektroniskā formā (.pdf). Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli, pieejama šeit.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (ierakstītā vēstulē).

 Svarīgi!

identitates parbaude.jpg saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana

Lai saņemtu izziņu par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:

 • iepriekš ir izsniegta apliecība par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieku darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un Kadastrā ir izveidots paātrināti privatizētā dzīvokļa īpašums;
 • darījums ar īpašumu ir noticis pirms tā datuma, līdz kuram dzīvokļa īpašniekam jānoslēdz pirkuma līgums ar pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisiju pēc dzīvojamās mājas plānveida nodošanas privatizācijai;
 • īpašumam nav uzlikts atsavināšanas aizliegums vai ir saņemts dokuments, kas atļauj veikt pārreģistrāciju (piemēram, ja dzīvoklis ir ieķīlāts bankā un ir saņemta bankas piekrišana dzīvokļa īpašnieka pārreģistrācijai).

Ja dzīvojamās mājas privatizācija ir uzsākta, bet persona  nav noslēgusi pirkuma līgumu paziņojumā par pirkuma līguma slēgšanu norādītajā termiņā, pēc 2013. gada 15. marta jebkādi darījumi ar dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, ir aizliegti.

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. darījuma līgums vai tiesas spriedums, mantojuma apliecība (oriģināls);
 2. līgums par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu uz jaunā īpašnieka vārda;
 3. apliecība vai Izziņa par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieku darbnīcu vai nedzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai  - uz iepriekšēja īpašnieka vārda  (nav obligāts);
 4. atsavināšanas aizlieguma reģistrācijas gadījumā, tiesas lēmums vai dokuments no iestādes, uz kuras pieprasījuma pamata bija reģistrēts aizliegums par aizlieguma dzēšanu vai ķīlas reģistrācijas gadījumā  - kredītiestādes piekrišana veikt īpašnieka pārreģistrāciju.

Slēgt darījumus ar dzīvokļiem, kas nodoti īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai nevar, ja ir uzsākta dzīvojamās mājas privatizācija un no privatizācijas komisijas saņemts paziņojums par pirkuma līguma slēgšanu.  

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Jauna nekustamā īpašuma reģistrācija vai atteikums 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.
Izziņa par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai 13.45 EUR viens dokuments/datne 43.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu.

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi