Lēmums par zemes īpašumtiesību atjaunošanu

Lēmuma par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu mērķis ir dot iespēju bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunot zemes īpašuma tiesības lauku apvidos, tādējādi nodrošinot zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. 

Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno īpašuma tiesības uz zemi, atdodot dabā viņu bijušo zemes īpašumu vai tā daļu (zeme, kura 1940. gada 21. jūlijā bija fiziskas personas īpašumā) vai piešķirot īpašumā līdzvērtīgu zemi citā vietā attiecīgā pagasta vai rajona robežās, vai arī citos republikas pagastos.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
20 darba dienas
Pakalpojuma maksa
27.75 EUR

Pakalpojuma rezultātā VZD sagatavo un izsniedz lēmumu par zemes īpašumtiesību atjaunošanu.

Pakalpojumu  var saņemt: 
 1. bijušais zemes īpašnieks vai viņa mantinieks;
 2. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", kuram jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Pakalpojumu iespējams saņemt: 

epasts-final1.jpg  elektroniskā formā (.pdf). Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli, pieejama šeit.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (saņemot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

sanemsana pasts.jpg pa pastu (ierakstītā vēstulē).

 • Par pakalpojumu
 • Pakapojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana
Lai ierosinātu lēmuma par īpašumtiesību atjaunošanu sagatavošanu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
 • īpašuma tiesību atjaunošanai pieprasītā zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta, izgatavoti zemes robežu plāni un kadastrālās uzmērīšanas dati reģistrēti Kadastrā;
 • ir pieņemts pagasta pašvaldības vai zemes komisijas  lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā;
 • ir pieņemts pagasta zemes komisijas lēmums (atzinums) par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu; 
 • bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem var atjaunot īpašuma tiesības, ja VZD rīcībā ir dokumenti, kas apliecina zemes īpašuma vai mantošanas tiesības (mantinieku gadījumā - viņu radniecību apliecinoši dokumenti).
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 
 1. iesniegums par lēmuma pieņemšanu īpašuma tiesību atjaunošanai;
 2. attiecīgās pašvaldības izdota izziņa par zemes faktisko lietotāju, ja noteiktajā kārtībā nav pieņemts lēmums par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā fiziskai personai;  
 3. ēku (būvju) piederību apliecinošu dokumentu, ja uz īpašumtiesību atjaunošanai pieprasītās zemes vienības atrodas pieprasītājam piederoša ēka (būve);
 4. pašvaldības izziņu par ēku (būvi) ar nenoskaidrotu piederību, ja uz īpašumtiesību atjaunošanai pieprasītās zemes vienības atrodas ēka (būve) ar nenoskaidrotu piederību;
 5. pilnvara, ja ierosinātājs ir bijušā zemes īpašnieka vai viņa mantinieka pilnvarotā persona.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Lēmums sagatavošana 27.75 EUR viens lēmums 37.1.
Lēmuma sagatavošana katram nākamajam lietotājam 7.10 EUR viens lēmums 37.2.

ja ir kopīpašums (papildus 37.1. apakšpunktā minētajai cenai), bet ne vairāk kā 170.74 EUR par lēmuma sagatavošanu

Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie pakalpojumi:

Jums varētu būt nepiecieāmi arī šādi pakalapojumi: 

Saistītie resursi