Lēmums par zemes īpašumtiesību atjaunošanu un piešķiršanu īpašumā par samaksu

Lēmuma mērķis ir dot iespēju bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunot zemes īpašuma tiesības lauku apvidos un par samaksu iegūt īpašumā zemes platību, kas pārsniedz atjaunojamo, tādējādi nodrošinot zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. 

Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno īpašuma tiesības uz zemi, atdodot dabā viņu bijušo zemes īpašumu vai tā daļu (zeme, kura 1940. gada 21. jūlijā bija fiziskas personas īpašumā) vai piešķirot īpašumā līdzvērtīgu zemi citā vietā attiecīgā pagasta vai rajona robežās, vai arī citos republikas pagastos.

Ja zemes kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā platība pārsniedz to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, VZD pieņem lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, norādot lēmumā samaksu par izpērkamās zemes platību un mežaudzi, ja tāda ir.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
20 darba dienas
Pakalpojuma maksa
27.75 EUR
Pakalpojuma rezultātā VZD sagatavo un izsniedz lēmumu par zemes īpašumtiesību atjaunošanu un piešķiršanu īpašumā par samaksu.

Pakalpojumu var saņemt: 
 1. bijušais zemes īpašnieks vai viņa mantinieks;
 2. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.  
Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", kuram jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Pakalpojumu iespējams saņemt: 

epasts-final1.jpg  elektroniskā formā (.pdf). Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (saņemot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

sanemsana pasts.jpg pa pastu (ierakstītā vēstulē).

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 
 1. pasūtīšanas brīdī noformētu iesniegumu par pakalpojumu vai brīvas formas rakstisku iesniegumu, 
 2. pašvaldības lēmumu par izpērkamai zemes vienībai noteikto samaksas samazinājumu (ja tāds ir);
 3. ēku (būvju) piederību apliecinošu dokumentu, ja uz īpašumā par samaksu pieprasītās zemes vienības atrodas pieprasītājam piederoša ēka (būve);
 4. pašvaldības izziņu par ēku (būvi) ar nenoskaidrotu piederību, ja uz īpašumā par samaksu pieprasītās zemes vienības atrodas ēka (būve) ar nenoskaidrotu piederību;
 5. mežaudzes novērtējumu, ja uz īpašumā par samaksu pieprasītās zemes vienības atrodas mežaudze;
 6. Centrālās zemes komisijas atzinumu par tiesībām iegūt īpašumā par samaksu zemi, kuras platība pārsniedz 150 ha vai meža platība pārsniedz 50 ha;
 7. attiecīgās pašvaldības izdota izziņa par zemes faktisko lietotāju, ja noteiktajā kārtībā nav pieņemts lēmums par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā fiziskai personai;
 8. pilnvara, ja ierosinātājs ir bijušā zemes īpašnieka vai viņa mantinieka pilnvarotā persona.
Lai ierosinātu lēmuma sagatavošanu par īpašumtiesību piešķiršanu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
 • īpašuma tiesību atjaunošanai pieprasītā zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta, izgatavoti zemes robežu plāni un kadastrālās uzmērīšanas dati reģistrēti Kadastrā; 
 • ir pieņemts pagasta pašvaldības vai zemes komisijas  lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā;   
 • ir pieņemts pagasta zemes komisijas lēmums (atzinums) par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu;   
 • bijušajiem īpašniekiem vai viņu  mantiniekiem var atjaunot īpašuma tiesības, ja VZD rīcībā ir dokumenti, kas apliecina zemes īpašuma vai mantošanas tiesības (mantinieku gadījumā - viņu radniecību apliecinoši dokumenti).
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Lēmums par zemes īpašumtiesību piešķiršanu 27.75 EUR viens lēmums 37.1.
Lēmuma sagatavošana katram nākamajam lietotājam 7.10 EUR viens lēmums 37.2.

ja ir kopīpašums (papildus 37.1. apakšpunktā minētajai cenai), bet ne vairāk kā 170.74 EUR par lēmuma sagatavošanu

Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

 Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie pakalpojumi:

Jums varētu būt nepiecieāmi arī šādi pakalapojumi: 

Saistītie resursi