Lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu

Lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu mērķis ir dot iespēju tiem  bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi iegūt īpašumā par samaksu zemes platību, kas pārsniedz atjaunojamo, tādejādi nodrošinot zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

Ja zemes kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā platība pārsniedz to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īašuma tiesības VZD pieņem lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, norādot lēmumā samaksu par izpērkamās zemes platību un mežaudzi, ja tāda ir.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
20 darba dienas
Pakalpojuma maksa
27.75 EUR

Pakalpojuma rezultātā VZD sagatavo un izsniedz lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.

Pakalpojumu var saņemt:

 1.   bijušais zemes īpašnieks vai viņa mantinieks;
 2.   iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", kuram jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Pakalpojumu iespējams saņemt: 

epasts-final1.jpg  elektroniskā formā (.pdf). Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (ierakstītā vēstulē).

 Svarīgi!

identitates parbaude.jpg saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pasūtīšanas brīdī noformēts iesniegums par pakalpojumu vai brīvas formas rakstisks iesniegums;
 • Centrālās zemes komisijas lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi;
 • pašvaldības lēmums par izpērkamai zemes vienībai noteikto samaksas samazināšanu (ja tāds ir);
 • ēku (būvju) piederību apliecinošs dokuments, ja uz īpašumā par samaksu pieprasītās zemes vienības atrodas pieprasītājam piederoša ēka (būve);
 • pašvaldības izziņa par ēku (būvju) ar nenoskaidrotu piederību, ja uz īpašumā par samaksu pieprasītās zemes vienības atrodas ēka (būve) ar nenoskaidrotu piederību;
 • mežaudzes novērtējums, ja uz īpašumā par samaksu pieprasītās zemes vienības atrodas mežaudze;
 • pilnvara, ja ierosinātājs ir bijušā zemes īpašnieka vai viņa mantinieka pilnvarotā persona.

Lai ierosinātu lēmuma sagatavošanu par īpašumtiesību pieprasīšanu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:

 • Centrālā zemes komisija ir pieņēmusi atzinumu par īpašuma tiesību atjaunošanu;
 • īpašuma tiesību atjaunošanai pieprasītā zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta, izgatavotie zemes robežu plāni un kadastrālās uzmērīšanas dati reģistrēti kadastrā;
 • Centrālā zemes komisija ir pieņēmusi lēmumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, bet uz platību, kas pārsniedz pieļaujamo nesaisti, – atzinusi tiesības saņemt zemi īpašumā par samaksu.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Lēmums par zemes īpašumtiesību piešķiršanu 27.75 EUR viens lēmums 37.1.
Lēmuma sagatavošana katram nākamajam lietotājam

ja ir kopīpašums (papildus 37.1. apakšpunktā minētajai cenai), bet ne vairāk ka 170,74 EUR par lēmuma sagatavošanu.

Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā + 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi