Par 2013. gada studiju noslēgumu darbu konkursa rezultātiem

Ir noslēdzies VZD izsludinātais konkurss „Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi”.

Kopumā konkursam tika iesniegti 24 studiju noslēguma darbi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas universitātes un Rēzeknes augstskolas, no kuriem 9 diplomdarbi, 9 bakalaura darbi un 6 maģistra darbi.

Balstoties uz Konkursa komisijas atzinumu un VZD ģenerāldirektores lēmumu:

  • Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais bakalaura darbs” saņem Rīgas Tehniskās universitātes Oļega Loginova darbs „Kartogrāfiskā materiāla pamatnes zemes ierīcībā” par darbā veikto pētījuma analīzes dziļumu un kvalitāti, sagatavotajiem secinājumiem un izvirzītajām tēzēm kartogrāfisko materiālu pamatņu izmantošanas pielietojamībai zemes ierīcības projektos un zemes ierīcības projektu izstrādei.
  • Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais maģistra darbs” saņem Rīgas Tehniskās universitātes Māras Mūrnieces darbs „LIDAR datu izmantošana kadastrālajā uzmērīšanā” – par pētījuma novitāti, darbā veikto pētījuma analīzes dziļumu un kvalitāti, kvalitatīvu analītisko pārskatu par nozares attīstību;
  • Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais diplomdarbs” saņem Latvijas Lauksaimniecības universitātes Oksanas Dovgaļecas diplomdarbs „Sesavas pagasta zemes konsolidācijas projekts”– par darba tēmas nozīmību un aktualitāti, pētījuma novitāti un sniegtajiem priekšlikumiem pārnesei praktiskajā darbā;
  • Atzinību rakstu par darba tēmas praktisko nozīmību un aktualitāti saņem Latvijas Lauksaimniecības universitātes Kristīnes Zelčas diplomdarbs „Lubānas apgrūtināto teritoriju iekļaušana Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā”.

Izsakām lielu pateicību par dalību konkursā:

Sanitai Brahmanei, Ievai Heinriksonei; Ilonai Reķei; Borisam Beškinam; Madarai Jablonskai, Edgaram Kauranenam, Anna Tereško, Lienei Bērziņai, Dāvim Kļaviņam, Zanei Cīrulei, Inesei Matisānei, Matīsam Melverim, Edgaram Teležisam, Dāvim Jaunzemam, Santai Grāvelsiņai, Undīnei Grigorjevai, Artūram Pizičam, Zanei Ozolai – Lūsei, Sergejam Rupainim un Virdžīnijai Andersonei.

Saistītie resursi