Par 2015. gada studiju noslēgumu darba konkursa rezultātiem

Lai veicinātu zinātnisko pētījumu pārnesi praktiskajā darbībā VZD, sekmētu studiju procesa kvalitātes paaugstināšanu un studentu zinātnisko izaugsmi, atbalstītu viņu centienus un sasniegumus pētniecības jomā, VZD jau trešo gadu rīko konkursu par labākajiem studiju noslēguma darbiem (bakalaura darbs, maģistra darbs, diplomdarbs) ar VZD darbību saistītajās jomās.

Ir noslēdzies VZD izsludinātais konkurss “Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi”.

Kopumā konkursam tika iesniegti 36 studiju noslēguma darbi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes, no tiem 11 ir diplomdarbi, 12 bakalaura darbi un 13 maģistra darbi.


Balstoties uz Konkursa komisijas un VZD ģenerāldirektores lēmumu:

  • Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā “Labākais bakalaura darbs” saņem Rīgas Tehniskās universitātes Maijas Driķes bakalaura darbs „Jūras kadastra attīstība Eiropā un Latvijā” par patstāvīgi ieguldīto darbu, ietvertajiem pamatojumiem un izvirzītajiem secinājumiem attiecībā uz jūras kadastru Eiropā un Latvijā.
  • Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā “Labākais maģistra darbs” saņem Latvijas universitātes Artūra Piziča maģistra darbs „Lauksaimniecības zemes pamešanas cēloņi un sekas Ciblas un Zilupes novados” par darbā veikto plašo analīzi attiecībā uz lauksaimniecības zemju izmantošanas problemātiku un tendencēm, kā arī pētījuma praktisko nozīmi un pielietojumu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanā. Pētījums izmantojams arī kā informācijas avots, izvērtējot zemes konsolidācijas piemērošanu konkrētajās teritorijās.
  •  Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā “Labākais diplomdarbs darbs” saņem Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vitas Cīrules diplomdarbs „Vietējā ģeodēziskā tīkla rekonstrukcijas projekts Glūdas pagastā” par tēmas nozīmību un aktualitāti, pētījuma praktisko nozīmi un pielietojumu vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošana un zemes kadastrālās uzmērīšanas problēmu risināšanai.

Izsakām lielu pateicību par dalību konkursā

Normundam Čanižam (LLU), Kristīnei Eglītei (LLU), Gatim Grandānam (LLU), Simonai Jasinskai (LLU), Montai Kreicbergai (LLU), Irēnai Kukulei (LLU), Jānim Mālkalnam (LLU), Anastasijai Nikolajevai (LLU), Klāvam Strelēvicam (LLU), Dagmārai Ruļukai (LLU), Ilonai Reķei (LLU), Natālijai Streikišai (LLU), Jānim Rusiņam (LLU), Kristīnei Zelčai (LLU), Santai Benežai (LU), Lilijai Gorodko (LU), Artūram Puduram (LU), Līnai Riekstiņai (LU), Nikai Kotovičai (LU), Edgaram Pudzim (LU), Laurai Trasūnei (LU), Viktorijai Bondarenko (RTU), Zanei Atstājai (RTU), Jānim Bērziņam (RTU), Jānim Bautram (RTU), Albertam Jēkabsonam (RTU), Normundam Rudzītim (RTU), Matīsam Gidrēvičam (RTU), Barbarai Petrovai (RTU), Didzim Dobelim (RTU), Zanei Cīrulei (RTU), Kasparam Šmaukstelim (RTU) un Unai Krutovai (RTU).

Saistītie resursi