Par 2014. gada studiju noslēgumu darbu konkursa rezultātiem

Lai veicinātu zinātnisko pētījumu pārnesi praktiskajā darbībā VZD, sekmētu studiju procesa kvalitātes paaugstināšanu un studentu zinātnisko izaugsmi, atbalstītu viņu centienus un sasniegumus pētniecības jomā, VZD jau otro gadu rīko konkursu par labākajiem studiju noslēguma darbiem (bakalaura darbs, maģistra darbs, diplomdarbs) ar VZD darbību saistītajās jomās.

Ir noslēdzies VZD izsludinātais konkurss „Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi”. 

Kopumā konkursam tika iesniegti 18 studiju noslēguma darbi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes, no kuriem 4 diplomdarbi, 6 bakalaura darbi, 7 maģistra darbi un 1 promocijas darbs.

Balstoties uz Konkursa komisijas un VZD ģenerāldirektores lēmumu:

  • Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais bakalaura darbs” saņem Rīgas Tehniskās universitātes Lailas Brīvules bakalaura darbs „CAD datu transformācijas algoritmi uz ĢIS” - par darba tēmas nozīmību un aktualitāti, darbā veikto tēmas padziļināto izpēti un izstrādātajiem rīkiem tālākai CAD un ĢIS sistēmu integrācijai.
  • Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais maģistra darbs” saņem Rīgas Tehniskās universitātes Jurija Hoļma maģistra darbs „Zemes lietošanas veidu elektroniskās kartes veidošana” – par darba tēmas nozīmību un aktualitāti, pētījuma novitāti un sniegtajiem priekšlikumiem pārnesei praktiskajā darbā un Kristīnes Sproģes maģistra darbs „Zemes konsolidācijas realizācija un ieviešana Latvijā” – par darba tēmas nozīmību un aktualitāti, darbā veikto pētījuma analīzes dziļumu un sagatavotajiem risinājumiem zemes konsolidācijas pilotprojekta realizācijai Latvijā.
  • Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais diplomdarbs” saņem Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ilzes Cahrausas diplomdarbs „Zemes īpašuma „Veckuipji” zemes degradācijas novēršanas projekts” – par darba tēmas nozīmību un aktualitāti, darbā veikto pētījuma analīzes dziļumu un sniegtajiem priekšlikumiem zemes degradācijas novēršanai Latvijā.

Izsakām lielu pateicību par dalību konkursā

Madarai Grundmanei (LLU), Anitai Lapinai (LLU), Leldei Līcei (LLU), Sandim Ārgalim (LU), Kārlim Strodam (LU), Ilzei Jankavai (LU), Normundam Strautmanim (LU), Danai Prižavoitei (LU), Mārai Pucenai (RTU), Rasai Brūnai (RTU), Lienei Somei (RTU), Ģirtam Gornostajam (RTU), Mārtiņam Rudzītim (RTU), Renātei Bendikai (RTU).

Saistītie resursi