Par 2016. gada studiju noslēgumu darba konkursa rezultātiem

Lai veicinātu zinātnisko pētījumu pārnesi praktiskajā darbībā VZD, sekmētu studiju procesa kvalitātes paaugstināšanu un studentu zinātnisko izaugsmi, atbalstītu viņu centienus un sasniegumus pētniecības jomā, VZD jau trešo gadu rīko konkursu par labākajiem studiju noslēguma darbiem (bakalaura darbs, maģistra darbs, diplomdarbs) ar VZD darbību saistītajās jomās.

Ir noslēdzies VZD izsludinātais konkurss “Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi”.

Kopumā konkursam tika iesniegti 24 studiju noslēguma darbi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes, no tiem 8 ir diplomdarbi, 12 bakalaura darbi un 4 maģistra darbi.

Ar prieku informējam, ka balstoties uz konkursa komisijas un VZD ģenerāldirektores lēmumu:

  • Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā “Labākais diplomdarbs” saņem Latvijas Lauksaimniecības universitātes Andra Šložas diplomdarbs „GNSS metožu pielietošana mežainos apvidos” par darba tēmas aktualitāti mērniecības nozarei un kadastram. Uz praktisku mērījumu pamata izdarīti pamatoti secinājumi par GNSS metožu pielietojamību dažādos kadastrālās uzmērīšanas darbos.
  • Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā “Labākais bakalaura darbs” saņem:
    • Latvijas universitātes Jāņa Gredzena bakalaura darbs “Mājokļu cenu indeksu aprēķina metožu salīdzinājums Latvijas nekustamā īpašuma tirgus datiem” par darbā veikto analīzi un praktisko pielietojamību nekustamā īpašuma indeksa aprēķiniem dažādiem nekustamā īpašuma segmentiem Latvijā;
    • Rīgas Tehniskās universitātes Renāra Pastara bakalaura darbs „Nekustamā īpašuma robežzīmju saglabāšana”  par darbā veikto padziļināto vēsturisko, ārvalstu pieredzes, normatīvo aktu un esošās situācijas analīzi, kas papildināta ar savu redzējumu un viedokli. Darbā piedāvātais risinājums ir praktiski izmantojams turpinot iesākto VZD vienotās robežzīmes standarta ieviešanas projektu;
    • Rīgas Tehniskās universitātes Aijas Tokarevas bakalaura darbs “Būvkonstrukciju ģeodēziskās kontroles metožu efektivitāte” par darbā sniegto izvērsto pārskatu par būvniecības procesā izmantojamām mērniecības metodēm kontroles nodrošināšanai, kā arī detalizēti apskatītajām dažādu konstruktīvo elementu uzmērīšanas prasībām un kontrolei izmantojamiem mērniecības instrumentiem.
  • Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā “Labākais maģistra darbs” saņem Rīgas Tehniskās universitātes Lindas Točas maģistra darbs „Piekrastes zonas kartēšana, izmantojot tālizpētes datus” par darbā veiktajiem patstāvīgajiem secinājumiem un argumentāciju, atšķirīgo pieeju informācijas salīdzināšanā, kas sniedza ieskatu par publisko un komerciālo informācijas resursu pielietojumu Eiropas kontekstā.

Izsakām lielu pateicību par dalību konkursā 

Elēnai Blumbahai (LLU), Viktorijai Korotkēvičai (LLU), Kārlim Krauzem (LLU), Egitai Meteņko (LLU), Undim Neilandam (LLU), Jānim Ondrupam (LLU), Tomam Šildem (LLU), Madarai Grundmanei (LLU), Elitai Eglājai (LLU), Kristai Tumovai (LLU), Sabīnei Auziņai (RTU), Lāsmai el Hanaši (RTU), Laurim Goldbergam (RTU), Kasparam Kalējam (RTU), Elīnai Kirilko (RTU), Jānim Kokinam (RTU), Jutai Pavītolai (RTU), Laurai Runcei (RTU) un Montai Zīlei (RTU).

Saistītie resursi