Par 2017. gada studiju noslēgumu darba konkursa rezultātiem

Lai veicinātu zinātnisko pētījumu pārnesi praktiskajā darbībā VZD, sekmētu studiju procesa kvalitātes paaugstināšanu un studentu zinātnisko izaugsmi, atbalstītu viņu centienus un sasniegumus pētniecības jomā, VZD jau trešo gadu rīko konkursu par labākajiem studiju noslēguma darbiem (bakalaura darbs, maģistra darbs, diplomdarbs) ar VZD darbību saistītajās jomās.

 Ir noslēdzies VZD izsludinātais konkurss “Augstākās izglītības iestāžu studiju noslēguma labākie darbi”.

Kopumā konkursam tika iesniegti 24 studiju noslēguma darbi no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas universitātes un Rēzeknes augstskolas, no kuriem 7 ir diplomdarbi, 9 bakalaura darbi un 9 maģistra darbi.

Balstoties uz Konkursa komisijas atzinumu un VZD ģenerāldirektores lēmumu, tiek apbalvoti sekojoši darbi:

  • Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais maģistra darbs” saņem Latvijas universitātes studentes Leldes Līces darbs Dalītā īpašuma un zemes konsolidācijas risinājumi lielmēroga dzīvojamos rajonos Rīgā: Ķengaraga piemērs – Par pilsētattīstības un iedzīvotāju vēlmju sabalansēšanu daudzdzīvokļu mājām noteiktās funkcionāli nepieciešamās zemes platības un konfigurācijas maiņai.
  • Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais maģistra darbs” saņem Rīgas Tehniskās universitātes studentes Zanes Atstājas darbs Sentinel satelītu datu izmantošana zemes lietojuma noteikšanai – Par analītisku tālizpētes datu  izmantošanas iespēju izvērtējumu zemes lietošanas veidu noteikšanai.
  • Atzinības rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais diplomdarbs” saņem Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenta Harija Paveļčuka diplomdarbs Bezpilota lidaparātu pielietojums ģeodēziskā tīkla rekonstrukcijai autoceļa P128 posmā– Par inovatīvu risinājumu bezpilota lidaparātu pielietojumam ģeodēziskā atbalsta tīkla pilnveidošanai.
  • Atzinību rakstu un apbalvojumu kategorijā „Labākais diplomdarbs” saņem Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentes Ineses Upītes diplomdarbs Zemes atsavināšana Jelgavas novada pašvaldības ceļa vajadzībām- Par darbā veikto analīzi, inovatīvo risinājumu un praktisko pielietojamību infrastruktūras piederības jautājumu sakārtošanai pašvaldībā.

Izsakām lielu pateicību par dalību konkursā:

Lailai Kampānei, Felicitai Kārkluvalkai, Dagmārai Arkliņai, Dārtai Konošonokai, Sintijai Pastarei, Jurijam Ješkinam, Haraldam Punculim, Līgai Ignātei, Viktorijai Mališevai, Dmitrijam Orehovam, Elīnai Loputevai, Arnitai Čekšai, Ilzei Dālei, Mārim Gudelim, Aināram Brālītim, Ērikam Kūliņam, Maijai Pavlovskai, Irēnai Kukulei, Anetei Gediševai, Antai Freibergai, Santai BeļkusSaistītie resursi