Apbūvētas zemes vienības vērtības noteikšana privatizācijai

Apbūvētas zemes vienības vērtība privatizācijas vajadzībām (privatizācijas vērtība) nepieciešama, lai noteiktu valstij vai pašvaldībai piekrītoša (piederoša) apbūvēta privatizācijai vai atsavināšanai nodotas zemes vienības cenu. 

Privatizācijas vērtības aprēķinā ņem vērā:

 • Kadastrā reģistrētos datus par zemes vienības platību, apgrūtinājumiem;
 • pēdējo atbilstoši Kadastra likuma 68. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā apstiprināto kadastrālo vērtību bāzi;
 • zemes vienības lietošanas mērķi privatizācijai.
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
33.35 EUR

Pakalpojuma ietvaros aprēķina apbūvētas zemes vienības vērtību privatizācijas vajadzībām (privatizācijas vērtību) uz noteiktu datumu ar precizitāti līdz vienam euro un sagatavo izziņu “Par apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām”, kurā iekļauj šādu informāciju:

 1. apbūvētās zemes vienības kadastra apzīmējumu, adresi, kopplatību, privatizācijas vērtību;
 2. privatizācijas vērtības aprēķinā izmantotos datus: lietošanas mērķis privatizācijai (kods); lietošanas mērķim piekrītošā platība un tās mērvienība; vērtību zonas bāzes vērtība un tās mērvienība; vērtību zonas numurs; platības, apgrūtinājumu un piesārņojuma  korekcijas koeficients.
Pakalpojumu var pieprasīt:
 1. akciju sabiedrība “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"
 2. valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”;
 3. valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”;
 4. pašvaldības (pilsētas un novadu dome);
 5. jebkura institūcija, kā arī atvasinātās publiskās personas (Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē).
Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtot pa e-pastu elektronisku iesniegumu,  parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

sanemsana pasts.jpg  pa pastu, nosūtot iesniegumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra pasta adresi.

identitates parbaude.jpg pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.

Pakalpojumu var saņemt:

143773138581077-bt-3.png portāla Kadastrs.lv  sadaļā „Mans konts (pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas);

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu VZD juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.
sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana
Lai aprēķinātu apbūvētas zemes vienības vērtību privatizācijas vajadzībām, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
 • iesniegumā norādītā zemes vienība vai zemes vienības daļa ir reģistrēta Kadastrā;
 • iesniegumā norādītā zemes vienības vai zemes vienības daļas kopplatība sakrīt ar Kadastrā reģistrēto;
 • iesniegumā norādīts pamatojums privatizācijas vērtības  noteikšanai uz noteiktu datumu.
VZD noteiktā privatizācijas vērtība atsavināšanas un privatizācijas vajadzībām derīga līdz zemes vienības cenas noteikšanas dienai, nomas vajadzībām – līdz nomas līguma noslēgšanas dienai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc attiecīgās zemes vienības privatizācijas vērtības noteikšanas.
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz iesniegums, kurā jānorāda:
 1. zemes vienības adresi;
 2. zemes vienības kadastra apzīmējumu;
 3. zemes vienības kopplatību;
 4. noteikto privatizācijas lietošanas mērķi (mērķus) un tam (tiem) piekrītošās zemes platības.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Apbūvētas zemes vienības vērtības noteikšana privatizācijas vajadzībām 33.35 EUR viena vērtība 36.

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2

Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi