Ēkas reģistrācija un datu aktualizācija kadastrā uz deklarācijas pamata

VZD pamatojoties uz vietējas pašvaldības (ja tā nav kadastra subjekts) iesniegto deklarāciju, reģistrē ēku vai aktualizē ēkas datus.

Ēkas deklarāciju datu reģistrācija iesniedz, ja ēka nav reģistrēta Kadastrā. Savukārt, ēkas datus aktualizē, iesniedzot precizējošu deklarāciju tikai par ēku, kas Kadastrā reģistrēta uz deklarācijas pamata.

Par ēku reģistrāciju Kadastrā VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par objekta reģistrāciju Kadastrā. Ja ir veikta ēkas datu aktualizācija Kadastrā, tad VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par objekta reģistrāciju Kadastrā, ja tāda ir pieprasīta.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas

Pakalpojumu var saņemt:

  • Pakalpojumu tiesīga saņemt vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli.
Pakalpojuma iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pieprasot ierobežotas pieejamības informāciju, pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Pakalpojumu iespējams saņemt: 

143773138581077-bt-3.png  Portālā Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts”.  (pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei šeit.

epasts-final1.jpg  elektroniskā formā (.pdf). Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (ierakstītā vēstulē).

 Svarīgi!

identitates parbaude.jpg saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

  • Pakalpojuma saņēmēji
  • Pakalpojuma pasūtīšana
  • Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojuma saņemšanai iesniedz šādus dokumentus: 

  1. iesniegums; 
  2. ēkas datu deklarācija un tās grafiskais pielikums
  3. pašvaldības būvvaldes izdotu dokumentu (izziņu, būvatļauju u.c.) par jaunbūvi, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums, ja tāds ir pašvaldības rīcībā.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Ēkas reģistrācija Kadastrā 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.
Ēkas datu aktualizācija Kadastrā 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi