Inženierbūves datu aktualizācija uz deklarācijas pamata

Neveicot objekta kadastrālo uzmērīšanu un pamatojoties uz Jūsu  iesniegto inženierbūves deklarāciju, VZD Kadastrā reģistrētai būvei aktualizē datus.

Deklarāciju inženierbūves datu aktualizācijai Kadastrā iesniedz par inženierbūvi, kura ir reģistrēta Kadastrā:

 • taču, tai nevar aprēķināt kadastrālo vērtību, jo Kadastrā nav reģistrēti visi  apjoma rādītāji, kuri ir nepieciešami inženierbūves kadastrālās vērtības aprēķinam;
 • uz deklarācijas pamata, lai precizētu jau reģistrētus būves datus.
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
9.25 EUR

Pamatojoties uz inženierbūves datu deklarāciju un tai pievienotajiem dokumentiem Kadastrā aktualizē deklarācijā norādīto informāciju par būvi, fiziskā nolietojuma procentu, kadastra subjekta datus.

Aktualizētos datus izmanto inženierbūves kadastrālās vērtības noteikšanai.

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā.

Pakalpojumu var saņemt:
 1. būves īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 2. kopīpašuma gadījumā, jebkurš no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 3. zemes īpašnieks — attiecībā uz būvēm ar nenoskaidrotu piederību, kuras atrodas uz viņa zemes;
 4. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
 5. vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;
 6. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Pakalpojuma iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtotot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā ievieto pakalpojuma saņēmējam portālā Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts.

icon_3.pngPakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei šeit.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:
epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli, pieejama šeit.
sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.
sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Dokumentu saņemšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 
 1. iesniegums;
 2. inženierbūves datu deklarācija; 
 3. papildus iesniedz kādu no šādiem dokumentiem, ja tāds ir ierosinātāja rīcībā: 
  • dokumentu, kas apliecina būves tiesisku iegūšanu;
  • pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu (piemēram, izziņu, būvatļauju) par jaunbūvi, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums;
  • pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, akceptētu būvniecības dokumentāciju, saskaņā ar kuru inženierbūve ir identificējama kā būve, vai, ja tāda nav, inženierbūves pasi un reģistrācijas apliecību (ja to paredz normatīvie akti);
  • dokumentu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā kopā ar ekspluatācijā pieņemtās ēkas projekta dokumentāciju, kurā norādītā vai attēlotā inženierbūve ir identificējama ar būvi, par kuru sastādīts akts par pieņemšanu ekspluatācijā.

4. Pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

 
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Inženierbūves datu aktualizācija Kadastrā uz deklarācijas pamata 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.

icon_3.png Par pakalpojumu tiks piemērots 10% cenas samazinājums, ja tas tiks pieprasīts un saņemts portālā www.kadastrs.lv 

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi