Par sadarbības līgumu ar VZD

Līgumu noslēgšana par datu apmaiņu, sadarbība ar pašvaldībām līguma ietvaros

Lai pašvaldības varētu saņemt VZD datus, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam, turpmākai sadarbībai un datu saņemšanai ir jānoslēdz sadarbības līgums. Līgumā tiek noteikti saņemamie dati, sadarbība, starp VZD un pašvaldību, ka arī pušu tiesības un pienākumi.

Vietējām pašvaldībām tās funkciju veikšanai nepieciešamo kadastra informāciju par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem un Adrešu reģistra datus VZD sagatavo un izsniedz standartizētā informācijas apjomā un veidā bez maksas.

Ar visām pašvaldībām 2012. gadā ir noslēgti tipveida Sadarbības līgumi par datu apmaiņu, tajos iekļaujot  2011. gada 30. augusta noteikumu Nr. 673 „Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība” izvirzītos nosacījumus.

Datu apmaiņas ietvaros vietējai pašvaldībai tās funkciju veikšanai, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, par tās administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem VZD sagatavo visus Kadastra teksta datus un telpiskos datus. Savukārt Adrešu reģistra datus (teksta un telpiskos) sagatavo un izsniedz par visu Latvijas Republiku.

Izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāja infrastruktūru VZD nodod Kadastra teksta datus par visu Latvijas teritoriju pašvaldībām noteiktu funkciju veikšanai - nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai daudzbērnu ģimenēm (Ministru kabineta 2013. gada 19. novembra noteikumi Nr. 1347 „Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai”) un lauksaimniecības zemes veikto darījumu tiesiskumu uzraudzīšanai (Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”).

Noslēgto līgumu ietvaros VZD sniedz metodisko palīdzību iegūto datu un informācijas izmantošanā, risina saņemtos problēmu ziņojumus. Rakstiet mums – elektroniskā pasta adrese dap_help@vzd.gov.lv.

icon_3.png Lai ekonomētu laiku un resursus, VZD līgumu parakstīšanā izmanto arī elektronisko parakstu un aicina arī pašvaldības lietot elektronisko parakstu.

Sadarbības līgumu ietvaros pašvaldības saņem:

Kadastra datus Adrešu reģistra datus
Teksta Telpiskie Teksta Telpiskie
ar Oracle datu bāzes servera replikāciju par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem (nekustamais īpašums, zemes vienība, būve, telpu grupa, zemes vienības daļa), par kadastra subjektiem. vektordatnes DGN formātā par pašvaldības teritoriju uz VZD FTP servera teksta datus  par Latvijas teritoriju ar Oracle datu bāzes replikāciju

punktveida objekti (ēkas) un segmentveida objekti (robežas, ielas, ceļi) par Latvijas teritoriju uz VZD FTP servera DGN formātā.

Adrešu reģistra administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu telpiskos datus par Latvijas teritorijuuz VZD FTP servera DGN formātā

ar Valsts informācijas sistēmu savietotājā izvietoto integrācijas servisu var saņemt Kadastra teksta datus par personai piederošiem nekustamajiem īpašumiem Latvijas Republikas teritorijā. Dati tiek nodoti *.xml formātā, pašvaldību datu bāzēs ir ieintegrēta to saņemšana   nosūtot pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi var@vzd.gov.lv divas reizes gadā saņemt Adrešu reģistra teksta datu atlasi tabulu (XLS vai XLSX) datņu formātā nosūtot pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi var@vzd.gov.lv
1 reizi gadā saņemt Adrešu reģistra grafisko datu eksportu ar objektu nosaukumiem (DGN) datņu formātā

Pašvaldības var izmantot Valsts informācijas sistēmu savietotājā izvietoto integrācijas servisu ar kuru var saņemt Kadastra teksta datus par personai piederošiem nekustamajiem īpašumiem Latvijas Republikas teritorijā. Dati tiek nodoti *.xml formātā, pašvaldību datu bāzēs ir ieintegrēta to saņemšana.

Integrācijas serviss izveidots, lai atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 23.1. punktam pašvaldību izveidotajām komisijām nodrošinātu iespēju bez maksas saņemt Kadastra teksta datus, kas tām nepieciešami likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1. pantā noteikto pienākumu (uzraudzīt ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu) veikšanai.

VZD secināja, ka Integrācijas servisa piedāvāto funkcionalitāti pašvaldības var izmantot Sociālās  funkcijas  un piedziņas funkcijas veikšanai.

Integrācijas servisa izmantošanai ir jānoslēdz vienošanās. Vienošanās ir noslēgušas un integrācijas servisu izmanto 118 pašvaldības.

VZD nodod 1 reizi gadā (1.janvārī) Valsts informācijas sistēmu savietotājam Kadastra un Adrešu reģistra datus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai daudzbērnu ģimenēm, kā to paredz Ministru kabineta 2013. gada 19. novembra noteikumi Nr. 1347 „Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai”.

  • Dati no VZD
  • Dati VIS savietotājā

2013. gadā tika izstrādāta tiešsaistes datu pārraides režīma programmatūra, kas nodrošina pašvaldībām iespēju tiešsaistē nosūtīt datus par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem VZD. Šobrīd programmatūru izmanto 4 pašvaldības.

Ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr.47 „Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu”” 4. punktā. Tas nozīmē, ka dokumenta nosūtīšanas process ir aizstāts ar elektronisku datu nodošanas risinājumu.

Visām pašvaldībām no 2017. gada 1. janvāra dati par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, tiem piekrītošās zemes platības un saistītie dati būs jāievada programmatūrā Vienotajā pašvaldību sistēmā un tie tiešsaistes datu pārraides režīmā tiks nodoti Kadastra informācijas sistēmai.

Ieguvums -  jau nākamajā dienā ikviens varēs saņemt aktuālo kadastra informāciju, jo notiek ātrāka un efektīvāka datu apstrāde, nav nepieciešams datus Kadastrā ievadīt manuāli.

Saistītie resursi