Vēsturiskās kadastrālās vērtības noteikšana

Zemes vienības, būves, telpu grupas vai zemes vienības daļas vēsturisko kadastrālo vērtību aprēķina vai pārrēķina, lai uzzinātu, kāda tā faktiski bija vai varēja būt iepriekšējā perioda noteiktā datumā. 

Vēsturisko kadastrālo vērtību kadastra objektam aprēķina uz jebkuru datumu, ja, pamatojoties uz tiesas nolēmumu vai administratīvo aktu (iestādes lēmumu), ir veiktas izmaiņas kadastra objektu raksturojošos datos, kas ietekmē vērtību (piem., mainīts lietošanas mērķis vai veids).

Vēsturisko kadastrālo vērtību aprēķina, ja tā ir nepieciešama līdzvērtīgas zemes platības noteikšanai vai atsavināmā zemes gabala nosacītās cenas noteikšanai.

VZD aprēķina vēsturisko kadastrālo vērtību bez maksas, ja izmaiņas Kadastrā reģistrētajos datos veic, konstatējot Kadastra datu neatbilstību VZD rīcībā esošajiem dokumentiem.

Ja vēlaties iegūt informāciju par nekustamā īpašuma vai tā sastāvā esošo objektu vēsturisko vērtību (vēsturiskās vērtības aprēķināšana pēc būtības nav nepieciešama), Jums jāpasūta pakalpojums „Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību”.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
15 kalendārās dienas
Pakalpojuma maksa
33.35 EUR

Pakalpojuma izpildes rezultātā izsniez informāciju par aprēķināto vai pārrēķināto kadastra objekta (zemes vienības, zemes vienības daļas, ēkas vai telpu grupas) vēsturisko vērtību.

Pakalpojumu var saņemt:
 1. nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai institūcija, kas ir atcēlusi iepriekš pieņemto prettiesisko lēmumu attiecībā uz konkrēto objektu (administratīvais lēmums);
 2. kopīpašuma gadījumā – visi kopā vai kāds no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem uz pilnvarojuma pamata;
 3. pašvaldība, kuras teritorijā atrodas kadastra objekts, ja vēsturiskā vērtība nepieciešama nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām;
 4. privatizāciju vai atsavināšanu veicoša institūcija, ja vērtība nepieciešama līdzvērtīgas zemes platības noteikšanai vai atsavināmā zemes gabala nosacītās cenas noteikšanai;
 5. tiesībsargājošās institūcijas vai kriminālprocesa virzītājs, ja vērtības aprēķins nepieciešams to funkciju veikšanai;
 6. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

epasts-final1.jpg nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", kuram jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu

Pakalpojumu iespējams saņemt:

143773138581077-bt-3.png elektroniskā formā (.pdf) portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts"  (datne portālā  Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas).

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla  Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas  Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei pieejama šeit.

epasts-final1.jpg elektroniskā formā (.pdf). Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli.Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli, pieejama šeit.

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

sanemsana pasts.jpg pa pastu.

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 
 1. brīvas formas rakstisks iesniegums, kurā norādīts kadastra objekts, kuram ir nepieciešams aprēķināt vēsturisko kadastrālo vērtību, un  datums, uz kuru nepieciešams aprēķināt vēsturisko kadastrālo vērtību. Ja pieprasījumā norādīts tikai kalendārais gads, tad vēsturiskā vērtība tiks aprēķināta uz attiecīgā gada 1.janvāri.
 2. iesniegumam pievieno tiesas nolēmumu vai administratīvo aktu (iestādes lēmumu), kas pamato vēsturiskās vērtības aprēķina nepieciešamību vai citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;
 3. pilnvara, ja pieprasītājs ir pilnvarotā persona.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Vēsturiskās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumenta sagatavošana 33.35 EUR viena vērtība 36.
Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi