Zemes vienības un zemes vienības daļas lietošanas mērķa aktualizācija

Aktualizēt Kadastrā reģistrēto zemes vienības un zemes vienības daļas lietošanas mērķi

Lietošanas mērķa maiņu Kadastrā veic gadījumos, kad, piemēram, iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai; pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai utt.

Zemes vienībai un zemes vienības daļai lietošanas mērķa datu aktualizāciju Kadastrā veic, ja attiecīgā valsts institūcija vai pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par zemes vienības vai zemes vienības daļas lietošanas mērķa maiņu. VZD pēc zemes vai zemes vienības daļas lietošanas mērķa aktualizācijas Kadastrā veic objekta kadastrālās vērtības aprēķināšanu.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
bez maksas

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumiem Nr. 506 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 47 “Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu”  ar 2017. gada 1. janvāri  datus par noteikto vai mainīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai un zemes vienības daļai, kurai Kadastrā ir piešķirts kadastra apzīmējums, un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību vietējā pašvaldība sniedz tiešsaistes datu pārraides režīmā.

Tas nozīmē, ka dokumenta (lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai un lietošanas mērķim piekrītošā platība) nosūtīšanas process ir aizstāts ar elektronisku risinājumu. Pašvaldību informācijas sistēmā ir nodrošināta iespēja norādīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībām, tiem piekrītošās platības, saistītos datus un tiešsaistes datu pārraides režīmā datus nosūtīt VZD iekļaušanai Kadastrā. Tehnoloģiski tiešsaistes datu pārraides režīms starp abām informācijas sistēmām ir nodrošināts ar speciālu tīmekļa pakalpi nekustamā īpašuma lietošanas mērķu nodošanai.

icon_3.png Tiešsaistes datu pārraides režīmā pašvaldība VZD var iesniegt datus tikai par tādām zemes vienībām vai zemes vienības daļām, kurām Kadastrā ir piešķirts kadastra apzīmējums.

Gadījumos, kad zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav piešķirts kadastra apzīmējums, pašvaldībai jānosūta pieprasījums jauna kadastra apzīmējuma piešķiršanai. Jauna kadastra apzīmējuma piešķiršana zemes vienībai vai zemes vienības daļai ir bezmaksas pakalpojums.

Pieprasījumā jānorāda:

  1. ja kadastra apzīmējums jāpiešķir zemes vienībai (zemes vienības pirmsreģistrācija) - esošās zemes vienības kadastra apzīmējums, no kuras veidos pirmsreģistrējamās zemes vienības (-u), pirmsreģistrējamo zemes vienību skaitu un zemes vienību platību;
  2. ja kadastra apzīmējums jāpiešķir zemes vienības daļai (zemes vienības daļas pirmsreģistrācija) – jānorāda zemes vienības kadastra apzīmējums, no kuras veidos pirmsreģistrējamo  zemes vienības daļu (-as), pirmsreģistrējamo zemes vienības daļu skaitu un zemes vienības daļas platību.

Pieprasījums kadastra apzīmējuma piešķiršanai nosūtāms elektroniski (elektroniskā pasta sūtījuma saturā, bez droša elektroniskā paraksta) uz VZD teritoriālo struktūrvienību biroju elektroniskā pasta adresēm.

VZD pēc pieprasījuma (elektroniskā pasta vēstules) saņemšanas  ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā Kadastrā veiks zemes vienības vai zemes vienības daļas pirmsreģistrāciju un elektroniskā pasta sūtījumā informēs pašvaldību par piešķirto kadastra apzīmējumu.

Saistītie resursi