Par izpildmērījumu plāniem

Informācija, izpildmērījuma plāna sagatavošanai atbilstoši prasībām, lai nodrošinātu vienotu tā noformējumu, atbilstoši pievienotajiem plānu piemēriem.

2019. gada 1. decembrī spēkā stājās grozījumi Kadastra likumā, kas nosaka, ka būves kadastrālo uzmērīšanu var neveikt, ja inženierbūve vai būvniecības jomā noteiktās pirmās grupas ēka  reģistrēta uz iesniegto izpildmērījumu pamata.

Grozījumi Kadastra likumā paredz, ka iesniegums  VZD par kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju  vai aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā vienlaikus ir uzskatāms par nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai, ja īpašnieks (kopīpašuma gadījumā visi kopīpašnieki) ierosina ekspluatācijā pieņemtas pirmās grupas ēkas vai inženierbūves reģistrāciju uz izpildmērījuma datu pamata  esoša nekustamā īpašuma sastāvā.

Ja iepriekšminētās būves nav ierakstāmas esoša nekustamā īpašuma sastāvā vai reģistrāciju ierosina viens no kopīpašniekiem, būves dati uz izpildmērījuma plāna pamata tiek reģistrēti tikai Kadastra informācijas sistēmā.

Lai realizētu Kadastra likumā noteikto pirmās grupas ēku un inženierbūvju reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā uz izpildmērījuma plāna pamata, izdarīti grozījumi  Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr. 263) un Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr. 281), kuros noteiktas papildus prasības izpildmērījumu plānu sagatavošanai.

Būvju reģistrācija uz izpildmērījuma plāna pamata paredzēta tikai tām inženierbūvēm un pirmās grupas ēkām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā nav noteikta prasība pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā veikt būves kadastrālo uzmērīšanu.

Ja būvniecības regulējošie normatīvie akti nosaka prasību pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā veikt būves kadastrālo uzmērīšanu, būves Kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrētas būves kadastrālās uzmērīšanas procesā.

Valsts zemes dienests turpmāk neveiks nekādu izpildmērījuma plānu apstrādi būves reģistrācijai vai būves datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā uz izpildmērījuma datu pamata, bet normatīvajos aktos noteiktās pirmās grupas ēkas un inženierbūves reģistrēs Kadastra informācijas sistēmā un attēlos kadastra kartē  atbilstoši izpildmērījuma plānā norādītajai kontūrai un apjoma rādītājiem.  Līdz ar to izpildmērījuma plānā ir jāattēlo ne tikai situācija apvidū, bet ņemot vērā būvprojekta dokumentāciju, jāattēlo konkrētā būve tā, lai tai būtu skaidri nosakāma kontūra un apjoma rādītāji.

Izpildmērījuma plāns, kurā nebūs ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības, nav izmantojams un netiks pieņemts datu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā!

Saskaņā ar normatīvo regulējumu Kadastra informācijas sistēmā uz izpildmērījuma plāna pamata var reģistrēt tikai ekspluatācijā pieņemtas  inženierbūvēm un pirmās grupas ēkas, proti, būves, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā nav noteikta prasība pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā veikt būves kadastrālo uzmērīšanu.

Būves, kuras var reģistrēt uz izpildmērījuma plāna pamata, jo būvniecību regulējošie normatīvie akti pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā nenosaka prasību veikt būves kadastrālo uzmērīšanu.

Var reģistrēt uz izpildmērījuma datu pamata

Normatīvais akts, kas regulē konkrēto būvju būvniecības procesu 1 grupas ēka Inženierbūve
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 
Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"
Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi  
Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi   1 grupas inženierbūves
Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi ēkas līdz
25 m2
 
Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi  
Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi    
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība    

Izpildmērījuma plāna vektordatne ir jāiesniedz elektroniskā formā DGN vai DGW formātā, tai ir jābūt parakstītai ar izpildmērījuma izstrādātāja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu EDOC datņu formātā.

Normatīvi, kuri nosaka izpildmērījuma plāna iesniegšanas formu:

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 281 57.3 punktu, ja paredzēta pirmās grupas ēkas vai inženierbūves reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā uz izpildmērījuma plāna pamata, izpildmērījuma plānā papildus norāda:

1. būves kontūru  (noslēgta nepārtraukta līnija), atbilstoši kurai identificējama Kadastra informācijas sistēmā reģistrējamā vai aktualizējamā būve ar Noteikumu Nr. 281 1. pielikuma 27.6. rindā norādīto slāni “RAMI_IZPM_BUVE_####_#

icon_3.png Sagatavotajā izpildmērījuma plānā ir jābūt nepārprotami norādītai ierosinātājam piederošās inženierbūves vai pirmās grupas ēkas kontūrai, neatkarīgi no paveikto būvdarbu apjoma parādītās kontūras.

Būves kontūrā nedrīkst iekļaut citai personai piederošas būves daļu.

Piemērs, kā noteikt būves kontūru:

NEPAREIZS PLĀNSm.png

PAREIZS PLĀNS mazais attēls.png

PAREIZSA PLĀNA IB KONTŪRAS MAZAIS ATTĒLS.png

 • Ar norādīto slāni “RAMI_IZPM_BUVE_####_#” būvi attēlo kā:
  • noslēgtu kontūru, ja inženierbūves ārējo kontūru savienojošās līnijas veido laukumu;
  • nepārtrauktu līniju, ja līnijveida inženierbūve neveido laukumu;
  • noslēgtu kontūru pirmās grupas ēkai. 

icon_3.png ADTI elektronisko resursu datne Bently Microstation programmai tiks atjaunota līdz 2019. gada 9. decembrim,  Autodesk AutoCad līdz 17. decembrim. Ņemot vērā minēto, ģeodēzistiem, izstrādājot izpildmērījuma plānu līdz  resursu datņu atjaunošanai, pašiem ir jāizveido attiecīgo slāni.

 • Līnijveida inženierbūves nojaukšanas izpildmērījuma plānā norāda nojauktās līnijveida inženierbūves daļas sākuma un beigu punktu, nojauktās daļas kontūru pārsvītrojot ar krustiņu (Noteikumu Nr .281 55.1punkts).

Par izpilmērījuma plānā attēlojamo

Nosaukums Apraksts Kontūra
Nojauktas līnijveida inženierbūves sākuma un beigu punkts Attēlo ar krustiņu krusts.png
Laukumu veidojoša inženierbūve Attēlo kā noslēgtu kontūru taisnsturis.png
Laukumu neveidojoša inženierbūve Attēlo ar nepārtrauktu līniju Tests.png
Pirmās grupas ēka Attēlo kā noslēgtu kontūru Kvadrats.png

 

Ceļa attēlojums mazais attēls.png

Attēlā redzams izpildmērījuma plāns, kurā  pieslēgti visi slāņi

Ceļa attēlojums visi slāņi mazais attēls.png

Attēlā redzams izpildmērījuma plāns, kurā atslēgti visi slāņi, izņemot slāni “RAMI_IZPM_BUVE_####_#” , kurā attēlota Kadastra informācijas sistēmā reģistrēt paredzētā būves kontūra.

2. apjoms atbilstoši normatīvajos aktos būves kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktajiem apjoma rādītājiem (Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 6. pielikumu (turpmāk - MK noteikumu Nr.48);

3. būves galveno lietošanas veidu  atbilstoši būvniecības dokumentācijai un normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā;

4. būves (inženierbūves vai pirmās grupas ēkas) nosaukumu atbilstoši būvprojektā un būvatļaujā norādītajam nosaukumam, piemēram, Sadzīves kanalizācijas cauruļvadi.

icon_3.png Ja inženierbūve sastāv no daļām ar atšķirīgiem attiecīgo inženierbūves tipu raksturojošiem apjoma rādītājiem vai materiāliem, katrai daļai norāda apjoma rādītājus, kontūru, galveno lietošanas veidu.

Katrai inženierbūves daļai (atbilstoši būvju klasifikācijai) ir jānorāda savi apjoma rādītāji, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 48 6. pielikumu. Piemēram, ceļš (viena inženierbūve) var sastāvēt no vairākām daļām (daļa ar grants segumu, daļa ar asfaltbetona segumu) un informācijas tabulā ir jānorāda katras daļas atbilstošie apjoma rādītāji.

Apjoma rādītājus, galveno lietošanas veidu un nosaukumu norāda tabulas veidā.

icon_3.png Ja lineāra inženierbūve, izņemot tiltu, viaduktu un ceļa pārvadu, izvietota vairākās administratīvajās teritorijās, to pa administratīvās teritorijas robežu sadala atsevišķās inženierbūvēs. Kontūru un apjoma rādītājus katrai inženierbūvei norāda atsevišķi (MK noteikumu Nr. 281 57.3 un MK noteikumu Nr. 263  35.2. apakšpunkts).

Tabulā norāda:

 • būves nosaukumu (iegūst no paskaidrojuma raksta);
 • GLV kodu (iegūst no paskaidrojuma raksta);
 • apjoma rādītājus (veidu un mērvienību) un apjomu: apbūves laukumu noapaļotu līdz 0.1 m2, būvtilpumu noapaļotu līdz 1m3 (norādītos apjoma rādītājus aprēķina atbilstoši apvidū iegūtajai informācijai)
 • būves augstumu noapaļotu līdz 0.01m (uzmērītais pirmās grupas ēkas lielākais augstums no grīdas līdz jumta korei); 

Ēkas iekšējos mērījumus neveic.

Pirmās grupas ēkām tabulā norādāmie dati

Datu tabulas piemērs pirmās grupas ēkai

Palīgēka
Būvju klasifikācijas kods Būves tipa nosaukums Apjoma rādītāji
1274 garāža Veids Apjoms Mērvienība
Apbūves laukums 24.8 m2
Būvtilpums 66 m3
Augstums 2.80 m

 

Inženierbūvēm tabulā norādāmie dati

Tabulā norāda:

 • inženierbūves nosaukumu atbilstoši būvprojektā un būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā, vai apliecinājuma kartē norādītajam nosaukumam, piemēram, Sadzīves kanalizācijas cauruļvadi;
 • galvenais lietošanas veids (turpmāk - GLV) kodu atbilstoši būvprojektā un būvatļaujā norādītajam GLV kodam, piemēram, “2223”. 
 • GLV kodam atbilstošajam būves tipam noteikto nosaukumu kā būves daļas nosaukumu, piemēram, “Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi”.
 • inženierbūves apjoma rādītājus atbilstoši skaidrojumam “Skaidrojums par inženierbūves apjoma rādītājiem” par katru atsevišķi uzmērāmo inženierbūvi, kas sadalīta atsevišķi uzmērāmās inženierbūvēs.

Datu tabulas piemērs inženierbūvei

Būves nosaukums: Sadzīves kanalizācijas cauruļvads
Būvju klasifikācijas kods Būves daļa atbilstoši klasifikācijai un materiālam, diametram, tilpumam u.c. rādītājiem Apjoma rādītāji
2223 Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi Veids Apjoms Mērvienība
Garums 145.32 m
Diametrs 630 mm
Garums 14.31 m
Diametrs 160 mm
Garums 6.52 m
Diametrs 150 mm

 

Aicinām iepazīties ar skaidrojumu par inženierbūvēm norādāmajiem apjoma rādītājiem (231 KB; PDF)

Aicinām iepazīties ar izpildmērījuma plānu piemēriem ar inženierbūves kontūru specifikācijas slānī “RAMI_IZPM_BUVE_####_#” un norādāmiem apjoma rādītājiem tabulas veidā. Kontūru var redzēt atslēdzot slāņus, izņemot slāni “RAMI_IZPM_BUVE_####_#”.

 • Noformēšana un saturs
 • Vektordatņu piemēri

Daļēji pārbūvētai vai atjaunotai inženierbūvei inženierbūves izpildmērījuma plānā norāda (MK noteikumu Nr.281 57.4 punkts):

 • pārbūvētās vai atjaunotās inženierbūves daļas kontūru, apjomu un apjoma rādītājus atbilstoši administratīvās teritorijas robežai un  MK noteikumu Nr.48 6.pielikumam;
 • visas būves apjoma rādītājus un kontūru.

Izpildmērījuma plānā jānorāda kopējie būves apjoma rādītāji pēc pārbūves un atsevišķi arī pārbūvētās daļas apjoma rādītāji.

Normatīvie akti, kas nosaka tiesības pirmās grupas ēku un inženierbūvi reģistrēt uz iesniegtā izpildmērījuma plāna pamata:

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.1 panta 1. un 2. punkts.

Normatīvie akti, kas nosaka nosacījumus pirmās grupas ēkas un inženierbūves reģistrācijai vai būves datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā:

Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 5.4., apakšpunkts, 29.3. un 29.4. apakšpunkts, 35.2., 35. 1 , 38, 39, 66.3., 87.1., 205. punkti.

Normatīvais akts, kurš nosaka inženierbūves izpildmērījuma plāna izstrādāšanas kārtību, kā arī izpildmērījuma plānā papildus iekļaujamās prasības, ja pirmās grupas ēku vai inženierbūvi paredzēts reģistrēt  Kadastra informācijas sistēmā:

Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 55.1, 57.3 un 57.4  punkti.

Normatīvi akti, kas nosaka pienākumu iesniegt inženierbūves izpildmērījuma plānu VZD inženierbūves reģistrācijai vai aktualizācijai:

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 188., 195., 263. punkti;

Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi” - 132. punkts;

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 159., 183. punkti.

Normatīvie akti,  atbilstoši kuriem pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā nav noteikta prasība veikt būves kadastrālo uzmērīšanu:

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”  visām būvēm;

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” visām būvēm;

Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi”  visām inženierbūvēm (ēkām kadastrālās uzmērīšana ir jāveic);

Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” pirmās grupas būvēm (ēkas un inženierbūves) (122. punkts);

Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” pirmās grupas ēkām līdz 25 m2 (157.3.apakšpunkts).

Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” inženierbūvēm;

Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 530 “Dzelzceļa būvnoteikumi” visām būvēm;

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” inženierbūvēm.

Normatīvie akti, atbilstoši kuriem inženierbūves izpildmērījuma plānā jāiekļauj papildus informācija reģistrācijas un aktualizācijas vajadzībām:

Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 6.pielikums – satur informāciju par katram inženierbūves veidam reģistrējamajiem inženierbūves apjoma rādītājiem (raksturlielumiem);

Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi" – satur informāciju par inženierbūves izpildmērījuma plānā norādāmo inženierbūves lietošanas veidu (4 zīmju kodu).


Saistītie resursi