Kadastrālās uzmērīšanas dokumenti

Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus kadastra objekta reģistrācijai vai datu aktualizācijai Kadastrā iesniedz kopā ar ierosinātāja iesniegumu (turpmāk – iesniegums) un saņem zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējs.

Tās ir gan tiesības, gan arī pienākums.

Kadastra objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastrā gadījumos, kad tiek veikta zemes kadastrālā uzmērīšana, var ierosināt:
 • nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 • valsts institūcija vai pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”;
 • pašvaldība — attiecībā uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi;
 • valdošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav — tiesiskais valdītājs, kurš iesniedzis dokumentu par ceļa servitūta nodibināšanu vai izbeigšanu — attiecībā uz nekustamā īpašuma apgrūtinājuma reģistrāciju Kadastrā;
 • persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
 • valsts institūcija vai pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā — attiecībā uz atdalīto (atsavināmo) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
 • Kopīpašuma gadījumā - jebkurš no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai, ja tāda nav — tiesiskajiem valdītājiem vai kadastra subjektiem var ierosināt šādu kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā:
  • nekustamā īpašuma nosaukums;
  • nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;
  • kadastra objekta adrese;
  • kadastra objekta apgrūtinājums;
  • zemes lietošanas veids, iesniedzot aktualizētu situācijas plānu.

Ja zeme atrodas koplietošanā, tad nekustamā īpašuma objekta noteikšanu un ar to saistītās darbības līdz zemes pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā var veikt arī viens no zemes koplietotājiem. Visos citos gadījumos ir nepieciešams visu kopīpašnieku iesniegums.

Gadījums: Zemes īpašnieks ierosina zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma, kas reģistrēts zemesgrāmatā, sastāvā.

Iesniegumu zemes vienību sadalei vai apvienošanai viena nekustamā īpašuma sastāvā, kas vienlaikus adresēts VZD un attiecīgajai rajona (pilsētas) tiesai, iesniedz VZD.

icon_3.png Atbilstoši grozījumiem likumā "Par tiesu varu" (pieņemti 2018. gada 25. oktobrī) un grozījumiem Zemesgrāmatu likumā (pieņemti 2018. gada 1. novembrī) no 2019. gada 1. jūnija zemesgrāmatu nodaļu tiesneši pilnīgi iekļauti rajona (pilsētu) tiesu sastāvā. Tādējādi turpmāk nekustamā īpašuma ierakstīšana un tiesību nostiprināšana Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā būs rajona (pilsētas) tiesas kompetencē, jo zemesgrāmatu nodaļas, kā atsevišķas rajonu tiesu struktūrvienības ir likvidētas. Sīkāku informāciju skatīt Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas tīmekļvietnē.

VZD un rajona (pilsētas) tiesai adresēto iesniegumu noformē kā:

 • elektronisku dokumentu, kuru ierosinātājs paraksta ar drošu elektronisko parakstu;
 • papīra dokumentu, ko parakstījis ierosinātājs.

No 2017. gada 1. janvāra, kad spēkā stājās grozījumi Zemesgrāmatu likumā, atbilstoši tā 60. panta otrās daļas 3. punktam, nav nepieciešams ierosinātāja (t.sk. pilnvarotās personas) parakstu iesniegumā apliecināt pie notāra vai bāriņtiesā, jo iesniegums pamatots ar administratīvo aktu (šajā gadījumā – ar pašvaldības lēmumu). Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 60. panta otrās daļas 1. punktam tas pats attiecas arī uz gadījumiem, ja iesniegums pamatots ar tiesas nolēmumu.

icon_3.png No 2019. gada 1. decembra atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 60.2 panta otrai daļai, ja zemes īpašnieka iesniegums noformēts kā papīra dokuments, tad mērnieks uz iesnieguma izdara atbilstošu apliecinājumu, par zemes īpašnieka identitātes pārbaudi atbilstoši personu apliecinošam dokumentam.

Apliecinājums noformējams šādi (18 KB; DOCX):
Personas paraksta apliecinājuma paraugs

Kopīpašnieku gadījumā viena pasūtījuma ietvaros pieļaujami vairāki iesniegumi un tie var būt noformēti dažādās formās (viens papīra formā, cits elektroniskā formā).

Dokumentu juridiskā spēka likuma 4. panta 1. daļā noteikts, ka "Lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā iekļauj šādus rekvizītus: dokumenta autoru nosaukums; dokumenta datums; paraksts", bet 4. panta 4. daļā noteikts, ja "Ja saskaņā ar tiesību aktu prasībām dokumentā jābūt vairāku personu parakstam, dokuments iegūst juridisku spēku, kad to parakstījušas visas attiecīgās personas."

Vienā iesniegumā iekļauj tikai tās personas, kas varēs to reizē parakstīt. Personas, kas iesniegumu neparaksta, iesniegumā neiekļauj (neuzrāda ne iesnieguma sākumā, ne beigās).

Ja viens vai vairāki kopīpašnieki vai pilnvarotās personas iesniegumu var parakstīt ar elektronisko parakstu, sagatavo atsevišķu iesniegumu elektroniskā formā, kurā norādītas tikai šīs personas.

Visi uz vienu pasūtījumu attiecināmie iesniegumi VZD jāiesniedz vienlaicīgi!

icon_3.png No 2020. gada 17. februāra VZD Apliecinājumā par zemes vienības vai zemes vienības daļas reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā iekļaus informāciju par datumu, kurā zemes robežu plāns, apgrūtinājumu plāns vai situācijas plāns ir reģistrēts Kadastrā.  Apliecinājums tiek sagatavots pēc ierosinātāja pieprasījuma, par ko jābūt izdarītai atzīmei ierosinātāja iesniegumā. Apliecinājumu VZD elektroniskā formā izsniedz mērniekam portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts".

Ierosinātāja pilnvarota persona var parakstīt iesniegumu pamatojoties uz pilnvarojuma dokumentu. Valsts un pašvaldību iestādēm, pilnvarojot savus darbiniekus, jānorāda, ka tie ir pilnvaroti parakstīt iesniegumus gan VZD, gan rajona (pilsētas) tiesai. Ja iesniegumu VZD un rajona (pilsētas) tiesai paraksta valsts vai pašvaldības iestādes vadītājs, tad to var izdarīt elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu).

Aicinām iepazīties ar kārību kādā iesniedzami pilnvarojuma dokumenti pakalpojuma saņemšanai.

Iesniegumu kadastra objekta reģistrācijai vai datu aktualizācijai iesniedz mērnieks kopā ar zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem.

icon_3.png Pēc VZD atteikuma lēmuma vai rajona (pilsētas) tiesas tiesneša atteikuma lēmuma (turpmāk - Atteikums) saņemšanas, pirmreizēji iesniegto zemes īpašnieka Iesniegumu mērniekam atpakaļ neizsniedz. Pēc Atteikumā norādīto nepilnību novēršanas, mērniekam VZD jāiesniedz jauns zemes īpašnieka (kopīpašuma gadījumā – visu kopīpašnieku) Iesniegums.

Ja pēc kadastra objekta reģistrācijas vai datu aktualizācijas zemes īpašnieks vēlas izveidot jaunu īpašumu, grozot esošā īpašuma sastāvu, tad no 2019. gada 1. decembra zemes īpašniekam jāvēršas atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu nekustamā īpašuma sadalīšanai vai nekustamā īpašuma izveidošanai no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem objektiem un izmaiņu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā.

Ja zemes īpašnieka rīcībā ir pašvaldības būvvaldes izdots dokuments, kas apliecina būves neesību, tad papildus var iesniegt atsevišķu iesniegumu būves dzēšanai (sk. informāciju par pakalpojuma sniegšanu ieraksta par  būvi dzēšanai - „Ēkas dzēšana” vai „Inženierbūves dzēšana”)

Gadījums: Kadastra objekta reģistrācija vai datu aktualizācija nav saistīta ar zemesgrāmatā ierakstītu zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā (skatīt sadaļu Iesniegums VZD un zemesgrāmatai).

Ierosinātāja (zemes īpašnieka) iesniegumu kadastra objekta reģistrācijai vai datu aktualizācijai adresē VZD.

VZD adresēto iesniegumu noformē kā:

 • papīra dokumentu bez notāra vai bāriņtiesas apliecinājuma;
 • elektronisku dokumentu, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

Ierosinātājs iesnieguma noformēšanai var izmantot VZD piedāvāto sagatavi - skat. sadaļu Veidlapas.

Aicinām iepazīties ar kārību kādā iesniedzami pilnvarojuma dokumenti pakalpojuma saņemšanai.

Iesniegumu kadastra objekta reģistrācijai vai datu aktualizācijai VZD iesniedz zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējs (mērnieks) kopā ar zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem. Zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējs pats šādu iesniegumu parakstīt bez attiecīgi noformēta pilnvarojuma (fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru) nav tiesīgs.

Pēc VZD atteikuma lēmuma (turpmāk - Atteikums) saņemšanas, pirmreizēji iesniegto zemes īpašnieka Iesniegumu mērniekam atpakaļ neizsniedz. Pēc Atteikumā norādīto nepilnību novēršanas, mērniekam VZD jāiesniedz jauns zemes īpašnieka (kopīpašuma gadījumā - visu kopīpašnieku) Iesniegums.

Papildus ierosinātājs iesniegumā var iekļaut arī lūgumu:

 • izveidot jaunus nekustamos īpašumus grozot esošā nekustamā īpašuma sastāvu;
 • dzēst ierakstu par zemesgrāmatā neierakstītu būvi Kadastrā. Plašāka informācija par pakalpojuma sniegšanu ieraksta par  būvi dzēšanai ir pieejama - „Ēkas dzēšana” vai „Inženierbūves dzēšana”.

Piemēram, iesniegumā var būt gan lūgums sadalīt zemes vienību (reģistrēt datus par zemes vienību), gan arī – izveidot īpašumus vai grozīt sastāvu. Abi lūgumi var būt apvienoti vienā iesniegumā vai arī kā divi atsevišķi iesniegumi.

icon_3.png No 2020. gada 17. februāra VZD Apliecinājumā par zemes vienības vai zemes vienības daļas reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā iekļaus informāciju par datumu, kurā zemes robežu plāns, apgrūtinājumu plāns vai situācijas plāns ir reģistrēts Kadastrā.  Apliecinājums tiek sagatavots pēc ierosinātāja pieprasījuma, par ko jābūt izdarītai atzīmei ierosinātāja iesniegumā. Apliecinājumu VZD elektroniskā formā izsniedz mērniekam portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts".

Lai atvieglotu veidlapas aizpildīšanu, esam sagatavojuši paraugus:

Zemes vienības īpašnieks – fiziska persona iesniegusi uzņēmumā iesniegumu ar lūgumu veikt zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu. Visus zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, tajā skaitā iesniegumu VZD par zemes vienības daļas reģistrāciju, ir parakstījis īpašnieks – fiziska persona. Pēc dokumentu iesniegšanas klientu apkalpošanas centrā, konsultants informējis, ka dienu iepriekš Kadastrā ir mainījusies informācija par nekustamā īpašuma piederību –  šobrīd minētā zemes vienība ir kopīpašums, kas pieder tai pašai fiziskai personai un juridiskai personai SIA. Līdz ar to, zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu vairs nav iespējams reģistrēt. 

Kādas darbības ir nepieciešams veikt, lai pabeigtu ZKUL reģistrāciju VZD? Vai ir nepieciešams labot iesniegumu VZD un papildināt to ar SIA? Vai arī process jāsāk no sākuma?

Ņemot vērā notikušo īpašuma tiesību pārreģistrāciju zemesgrāmatā, no noteikta datuma nekustamā īpašuma īpašnieks ir gan fiziska persona, gan juridiska persona, līdz ar to fiziskai personai vienai pašai pēc pēc īpašumtiesību izmaiņām nav tiesības iesniegt iesniegumu VZD par kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā. 

Ievērojot minēto, līdz noteitkajam datumam, kad fiziska persona bija nekustamā īpašuma īpašnieks, visas veiktās darbības (iesnieguma, zemes vienību robežu apsekošanas, atjaunošanas un noteikšanas aktu saskaņošana, zemes vienības daļas robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu saskaņošana), ir pamatotas. Un pie šādiem apstākļiem nav pamats VZD pieprasīt iesniegt minētos dokumentus ar jauno nekustamā īpašuma īpašnieku SIA un fiziskas personas parakstu.

Savukārt iesniegums VZD kadastra datu aktualizācijai ir jāparaksta abiem kopīpašniekiem.

 • VZD un zemesgrāmatai
 • VZD
 • Situācijas

eZKU.png

Lūdzu klikšķiniet uz attēla, lai palielinātu to

VZD iesniedz:
 • ar mērnieka drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu elektronisko ZKU lietu (turpmāk – eZKUL), kuru sagatavo kā pakotni (A daļa);
 • speciāli sakārtotu vektordatni (B daļa);
 • dokumentus papīra formā (C daļa);
 • dokumentus elektroniskā vai papīra formā (D daļa).

[precizēts 06.03.2017]

A daļā ietilpst:
 • Papīra formas dokumentu elektroniskās kopijas. Papīra formas dokumentu elektroniskās kopijas ir visi sākotnēji papīra formā sagatavotie dokumenti ZKU, kurus mērnieks saņem no ierosinātāja un valsts un pašvaldības institūcijām, uzsākot ZKU vai ZKU procesā;

Papīra formas dokumenta elektronisko kopiju apliecina, pievienojot tam apliecinājuma uzrakstu pirms šī dokumenta pakotnes parakstīšanas ar mērnieka drošo elektronisko parakstu. Apliecinājuma uzrakstu sagatavo mērnieks, tajā norādot tekstu: „KOPIJA PAREIZA”, zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona Vārds Uzvārds, sertifikāta numurs un datums.

Elektronisko dokumentu sagatavošanā jāievēro ne tikai elektronisko dokumentu sagatavošanu regulējošo normatīvo aktu prasības, bet arī Dokumentu juridiskā spēka likumu un citus normatīmatīvis aktus, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību. Elektroniskam dokumentam jābūt sagatavotam ar tādiem paņēmieniem un tādā kvalitātē, kas nodrošina elektroniskā dokumenta juridisko spēku un informatīvo funkciju, kā arī iespēju radīt dokumenta atvasinājumu.

 • Dokumenti un datnes, kuras mērnieks sagatavo ZKU procesā (Noteikumu 263. punkts). Elektronisko dokumentu sadaļai pievieno arī no ierosinātāja un valsts, un pašvaldības institūcijām saņemtos elektroniski sagatavotos dokumentus (piemēram, pašvaldības ar elektronisko parakstu parakstīts lēmums), kā arī dokumentus, kas sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta (piemēram, kadastra informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai);
 • Dokumentu uzskaites elektroniski sagatavots saraksts, kurā uzskaitīti elektroniskajā kadastrālās uzmērīšanas lietā ievietotie dokumenti (nav jāuzskaita dokumenti, kurus iesniedz papīra formā kopā ar elektronisko ZKU lietu).

Datnes, parakstot ar mērnieka drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, tiks apvienotas vienā EDOC failā (pakotnē). Kad pakotne ir izveidojusies, tās nosaukumu nomaina, atbilstoši Noteikumu 269. punktam. Datņu (arī pakotnes) nosaukumu paraugi ir skatāmi šeit.

icon_3.png Pirms datņu parakstīšanas tās nearhivēt (neizmanto kādu no datņu arhivēšanas programmām, piemēram: WinZip, WinRAR)!

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019  „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” grozījumiem 2014. gada 23. decembrī, kas stājas spēkā ar 2015. gada 1. janvāri, ir paredzēts:

 • Plānu eksemplāru skaits samazinās un tie ir sagatavojami attiecīgi par vienu mazāk, jo ar 1. janvāri zemesgrāmatu nodaļās tos iesniegt nevajag. No minētā izriet, ka arī VZD struktūrvienībā iesniedzot lietu pēc 2015. gada 1. janvāra, plānu skaits attiecīgi samazināms.
 • Elektroniskās kadastrālās uzmērīšanas lietas A daļas pakotnē jāievieto mērniekam iesniegto katra papīra formas dokumenta elektroniska kopija. Minētais attiecināms uz visām elektroniskajām kadastrālās uzmērīšanas lietām, kas tiek iesniegtas pēc 2015. gada 1. janvāra.

B daļā ietilpst Mērnieka speciāli sagatavota vektordatne, kurā ir ietverta informācija zemes vienības datu reģistrācijai Kadastrā.

Datni nav jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

C daļā ietilpst:

 • Ar ZKU lietu kopā iesniedzamie mērnieka sagatavoti oriģinālie papīra formas dokumenti:
  • zemes robežu plāns;
  • zemes vienības daļas robežu plāns;
  • robežas apsekošanas akts;
  • robežas atjaunošanas akts;
  • citi plāni, akti un papīra formas dokumenti.

icon_3.png Atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi", kas stājās spēkā 2019.gada 6.decembrī, VZD iesniedzams zemes robežu plāna viens eksemplārs, situācijas plāna  viens eksemplārs un apgrūtinājumu plāna vai informācijas par apgrūtinājumu neesību divi eksemplāri (Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 18.nodaļā noteiktajā gadījumā plānus kamerāli pārzīmējot – apgrūtinājumu plāna viens eksemplārs).” 

Gadījumos, kad tiek veiktas nekustamā īpašuma veidošanas darbības – jauna nekustamā īpašuma reģistrācija, nekustamā īpašuma sastāva grozīšana, tad saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumu" 50.1. punktu, ja nekustamo īpašumu veido, sadalot nekustamo īpašumu, kurā ietilpst divas vai vairākas vienā zemes robežu plānā attēlotas zemes vienības, pirms nekustamā īpašuma veidošanas izgatavo jaunus zemes robežu plānus, attēlojot katru zemes vienību savā atsevišķā dokumentā.

Ja nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas zemes vienības, kas attēlotas vairākos plānos (piemēram 8 zemes vienības attēlotas divos zemes robežu plānos), tad atsevišķu plānu izgatavo (kamerāli pārzīmē vai instrumentāli uzmēra) tai zemes vienībai, kuru iekļauj cita (jauna) īpašuma sastāvā, kā arī tām zemes vienībām, kas attēlotas vienā plānā ar cita (jauna) īpašuma sastāvā iekļaujamo zemes vienību.

Piemēri:

 • Ja īpašuma sastāvā ir 8 (astoņas) zemes vienības, no kurām 5 (piecas) ir attēlotas uz viena plāna (A plāns), bet 3 (trīs) attēlotas katra uz sava plāna (B plāns, C plāns, D plāns) - kopā 4 (četri) plāni, un nekustamais īpašums veidojams no zemes vienības, kura attēlota A plānā, tad jaunus plānus izgatavo šajā plānā attēlotājām 5 (piecām) zemes vienībām (A1 plāns, A2 plāns, A3 plāns, A4 plāns, A5 plāns). Rezultātā - 8 (astoņi) plāni - A1 plāns, A2 plāns, A3 plāns, A4 plāns, A5 plāns, B plāns, C plāns, D plāns.

1_piemers_3.png

 •  Ja īpašuma sastāvā ir 8 (astoņas) zemes vienības, no kurām 5 (piecas) ir attēlotas uz viena plāna (A plāns), bet 3 (trīs) attēlotas uz otra plāna (B plāns) - kopā 2 (divi) plāni, un nekustamais īpašums veidojams no zemes vienības, kura attēlota A plānā, tad jaunus plānus izgatavo šajā plānā attēlotājām 5 (piecām) zemes vienībām (A1 plāns, A2 plāns, A3 plāns, A4 plāns, A5 plāns), bet atlikušās 3 (trīs) B plānā attēlotās zemes vienības nav nepieciešams attēlot katru uz sava plāna. Rezultātā - 6 (seši) plāni - A1 plāns, A2 plāns, A3 plāns, A4 plāns, A5 plāns, B plāns.

2_piemers_3.png

Šis princips attiecināms uz visiem gadījumiem, ja vienā plānā attēlotas vairākas zemes vienības un ar kādu no tām tiek veiktas zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības (zemes vienības atkārtota kadastrālā uzmērīšana, situācijas, apgrūtinājuma plāna aktualizācija utml.).

D daļā ietilpst:

 • pašvaldības lēmums par lietošanas mērķi, ja ziņas par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nav iesniegusi pašvaldība;
 • Informācija par apvidū neesošām būvēm, kuru sagatavo mērnieks, aizpildot veidlapu.

Ja D daļas dokumenti ir papīra formā, tos iesniedz kopā ar C daļas dokumentiem. Ja D daļas dokumenti ir sagatavoti elektroniski, tad tos novieto uz FTP servera kopā ar A un B daļas dokumentiem.

 • Uzmērīšanas dokumenti
 • A daļa
 • B daļa
 • C daļa
 • D daļa

Par veiktajām ZKU darbībām mērnieks sagatavo vienu eZKUL par:

 1. visām vienlaicīgi uzmērītajām zemes vienībām, kas ietilpst vienā nekustamajā īpašumā (piemēram, veicot zemes vienības sadali, sagatavo tikai vienu eZKUL);
 2. atsevišķām ZKU darbībām (piemēram, robežas izvērtēšana un atjaunošana);
 3. visām vienlaicīgi uzmērītajām zemes vienības daļām, kas ietilpst vienā zemes vienībā.

Atsevišķu eZKUL sagatavo, ja veic pirmreizējo zemes kadastrālo uzmērīšanu vienai nekustamā īpašuma sastāvā esošai zemes vienībai un tās uzmērīšanai nepieciešamā tehniskā dokumentācija tiek sagatavota atsevišķi (informācija par uzmērīšanā izmantotiem ģeodēziskajiem punktiem, mērījumu dati, aprēķinu rezultāti, u.c.).

[papildināts 19.06.2015]

Dokumenti, kuri kadastrālās uzmērīšanas vajadzībām sākotnēji saņemti papīra formā, sagatavojot elektronisko zemes kadastrālā uzmērīšanas lietu, jānoskenē, lai izveidotu to kopijas elektroniskā formā. Lai sagatavotu papīra dokumentu elektroniskā formā, lūdzam ievērot šādas dokumentu skenēšanas kvalitātes un tehniskās prasības:

 • dokumentu skenēšana, neatkarīgi no tā, vai tiek skenēts dokumenta tekstuālā vai kartogrāfiskā daļa, tiek veikta:
Krāsu režīms Krāsainā režīmā
(vēlamais režīms) 
Melnbaltā režīmā
Krāsu dziļums 24 bit 8 bit
Formāts PDF vai TIFF
(vēlams izmantot PDF formātu) 
PDF vai TIFF
Izšķirtspēja 300 dpi
Izmērs Saglabājot dokumenta skenētās
kopijas izmēru 1:1 (100% mērogā pret dokumenta oriģinālu
(iegūstamās kopijas izmēra attiecības pret dokumenta oriģinālu netiek mainītas) 

 

 • katrs dokuments tiek skanēts kā atsevišķa datne;
 • datņu nosaukumi jāveido atbilstoši Ministru kabineta noteikumos „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" noteiktajam formātam.
 • datnes ietvaros dokumentus skenē šādā secībā:
  • atbilstoši oriģinālo dokumentu lappušu numerācijai;
  • abpusējiem dokumentiem - secīgi dokumenta abas puses.
 • dokumenti datnēs saglabā:
  • portretorientācijas lapas izkārtojumā (portrait), izņemot gadījumus, kad pats oriģināls ir ainavas orientācijā (landscape);
  • lasīšanai/ skatīšanai paredzētajā virzienā (skenējot vai arī pēc skenēšanas pabeigšanas datnē tos pagriežot tā, lai tie būtu paredzēti lasīšanai/skatīšanai paredzētajā virzienā).
 • gadījumos, ja dokumenta papīram cauri redzams teksts lappuses otrā pusē vai dokumenta formāts ir mazāks par uzstādītajiem skenera standarta formāta parametriem (A4 vai A3), skenējot starp lapām ievieto melnas krāsas kartona loksni.
 • skenējamos dokumentus novieto uz tīras skenera virsmas (stikla), lai neradītu liekus iegūstamā attēla trokšņus (attēla defektus, iezgrozījumus jeb detaļas, kuru reālajā dokumentā nemaz nav.

A, B daļas dokumentus un D daļas elektroniskās formas dokumentus iesniedz VZD datu izplatīšanas portālā kadastrs.lv pirms  C daļas un D daļas papīra formas dokumentu iesniegšanas VZD.

C daļas un D daļas dokumentus papīra formā kopā ar ierosinātāja iesniegumu un Pavadzīmi var iesniegt klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā neatkarīgi no uzmērāmā objekta atrašanās vietas Latvijas teritorijā:

 • tajā VZD reģionālajā nodaļā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas uzmērāmā zemes vienība;
 • jebkurā VZD reģionālajā nodaļā. Šajā gadījumā dokumentus pārsūtīs uz izpildes struktūrvienību un piemēros papildu samaksu par pasta pakalpojumiem.
 • Digitālu kopiju sagatavošana
 • Dokumentu iesniegšana

Papīra formā iesniedz dokumentu oriģinālus. Kopā ar zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem (C daļa un D daļa) papīra formā iesniedz arī kadastra subjekta Iesnieguma oriģinālu kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai. 

Par katru elektronisko zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu sagatavo vienu Pavadzīmi (Pavadzīmes veidlapa satur lietošanas pamācību).

Pavadzīmē norāda šādu informāciju:
 1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru;
 2. sertificētā mērnieka, kas veicis kadastrālo uzmērīšanu, e-pasta adresi;
 3. komersanta informatīvo e-pasta adresi, kas noteikta Līgumā par sadarbību;
 4. tālruņa numuru informācijas saņemšanai;
 5. pasūtījuma reģistrācijas numuru (PAIS numuru), kurš piešķirts pasūtījumam, iesniedzot zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus portālā Kadastrs.lv;
 6. zemes vienību kadastra apzīmējumus;
 7. iesniegtos dokumentus un to skaitu vai to apliecinājumu par iesniegšanu.

Iesniedzot zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus (C daļa un D daļa) papīra formā, mērnieks apliecina, ka portālā Kadastrs.lv ir iesniegti zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti (A , B un D daļas) elektroniskā formā.

Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti (C daļa un D daļa) papīra formā VZD jāiesniedz savlaicīgi - mēneša laikā pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu (A , B un D daļas) elektroniskā formā iesniegšanas portālā Kadastrs.lv. Ja šajā termiņā zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti papīra formā VZD nebūs iesniegti, VZD konkrēto pasūtījumu Pasūtījumu apstrādes informācijas sistēmā (PAIS) dzēsīs, lai PAIS neuzkrātu kļūdaini reģistrētus vai līdz galam nereģistrētus pasūtījumus.

Pieņemot pasūtījumu, pārbaudīs vai:
 • Pavadzīmē norādītie dokumenti un to skaits atbilst iesniegtajiem;
 • dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām.

Ja tiks konstatēta neatbilstība, VZD klientu apkalpošanas konsultants informēs Jūs par nepieciešamību iesniegt norādītos dokumentus pilnā apjomā un / vai labot nepilnības.

Ja Pavadzīmē nepieciešams veikt labojumus (piemēram, Pavadzīmē norādīts dokuments, kurš VZD nav iesniegts), tad kļūdaino ierakstu pārsvītro un labojumu atrunā ar ierakstu „Labotam ticēt”, apliecina ierakstu ar personisko parakstu, norāda personiskā paraksta atšifrējumu (vārda iniciāli un uzvārdu) un labojuma datumu.

Pēc labojumu veikšanas, tiks pabeigta pasūtījuma reģistrācija un tas tiks nodots izpildei.

Lūdzam izmantot sagatavoto Pavadzīmes veidlapu.

 • VZD
 • VZD un rajona (pilsētas) tiesai

Saistītie resursi