Datu saņemšana, iesniegšana, reģistrācija un aktualizācija

Zemes kadastrālās uzmērīšanas (turpmāk - ZKU) darbu veikšanā sertificēta persona (turpmāk – mērnieks) var veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības kā komersanta nodarbinātā persona, individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs. Komersants un mērnieks sadarbojas ar VZD, pamatojoties uz noslēgtu rakstveida vienošanos – Līgumu par sadarbību mērniecības darbu veikšanai.

1_Zemes kadastrālā uzmērīšana (shēma).png

Lai skatītu palielinātu attēlu, spiediet uz tā!

Sadarbības modelis nodrošina nepieciešamo datu saņemšanu un ZKU lietas elektronisku iesniegšanu, izmantojot portālu Kadastrs.lv.

Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai sastāv no teksta datiem PDF formātā un telpiskiem datiem (kadastra kartes) vektordatu formātā, kurus pieprasa un saņem portālā Kadastrs.lv.

Pieprasa sadaļā „Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai” – „Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai”.

Kadastra apzīmējumus šajā pakalpojumā var iekļaut arī izmantojot kartes funkcionalitāti.

Saņem sadaļā „Mans konts”.

icon_3.png Maksa tiks piemērota par katru informācijas pieprasījumu, t.i., vairs nav iespējams veikt identisku pieprasījumu vienas diennakts ietvaros bez maksas.

Informāciju, kas pieprasīta ZKU vajadzībām, var izmantot arī zemes ierīcības darbu izstrādei gadījumos, ja esat saņēmis pasūtījumu no ierosinātāja par zemes vienību sadali, kas paredz izstrādāt gan zemes ierīcības projektu, gan arī to realizēt.

Ja no portāla Kadastrs.lv saņemtā Kadastra informācija ir kļūdaina vai nepilnīga, lūdzu rakstīt VZD uz elektroniskā pasta adresi kpd@vzd.gov.lvVZD izvērtēs situāciju un sniegs skaidrojumu vai, nepieciešamības gadījumā, sagatavos un bez maksas izsniegs (ievietos „Mans konts”) labotu Kadastra informāciju.

Specifikāciju skatīt šeit. Kadastra telpiskie dati (kadastra karte), kas izsniegti atkārtoti, var atšķirties no portālā Kadastrs.lv saņemtajiem.

 

Arhīva dokumentus par uzmērāmo zemes vienību (t.sk. zemes vienības daļu) un par zemes vienībām, kas ar to robežojas, var pieprasīt un saņemt portāla Kadastrs.lv e-pakalpojuma “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” ietvaros, vienlaicīgi ar kadastra teksta un telpiskajiem datiem. E-pakalpojumā iespējams pieprasīt mērniecībai nepieciešamos dokumentus:

 • Standarta arhīva materiālu komplektu (t.i., dokumentus, kas noteikti Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 22.2. apkašpunktā):
  • Aktuālā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas datne, kurā ir iekļauti robežpunktu piesaistes abrisi vai mērījumu abrisu datne;
  • Aktuālos dokumentus atsevišķās datnēs (ja tādi ir attiecīgajai zemes vienībai vai zemes vienības daļai):
   • robežas apsekošanas aktu*;
   • robežas atjaunošanas aktu*;
   • robežas noteikšanas aktu*, t.sk. ierādīšanas aktu;
   • robežas apsekošanas un atjaunošanas aktu (apvienotais)*, un citas iespējamās variācijas;
   • robežas neatbilstības novēršanas aktu*; 
   • atzinumu par robežas neatbilstību* (no 29.05.2019. pēc VZD iniciatīvas, tiks regulēts pie tuvākajiem normatīvā akta grozījumiem); 
   • zemes robežu plānu*;
   • situācijas plānu*;
   • apgrūtinājumu plānu*;
   • zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu (apvienotais)* un tā variācijas;
   • robežpunktu koordinātu sarakstu (ja papīra formā ir iekļauts Kadastra lietā);
   • informāciju par apgrūtinājumiem*, ka zemes vienībā vai zemes vienības daļā nav apgrūtinājumu;
   • robežu plānu būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā* (izsniedz, ja Kadastra lietā nav zemes robežu plāna);
   • zemes vienības daļas robežas aktu un tā variācijas;
   • zemes vienības daļas robežu plānu*;
   • zemes vienības daļas situācijas plānu;
   • zemes vienības daļas apgrūtinājumu plānu;
   • zemes vienības daļas robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu (apvienotais).

* Dokumentu veidi, ko papildus zemes kadastrālas uzmērīšanas lietai portāls Kadastrs.lv meklē VZD Digitālo dokumentu krātuvē un izsniedz tiešsaistē, ja tie elektroniski ir pieejami VZD digitālajā dokumentu krātuvē.

 • Citus arhīva dokumentus, kas nav iekļauti standarta arhīva materiālu komplektā  (piemēram, iepriekš veiktās zemes kadastrālās uzmērīšanas datne, u.c.).

E-pakalpojuma ietvaros standarta arhīva materiālu komplektu izsniedz:

 • vienmēr, ja pieprasa datus par uzmērāmo zemes vienību un zemes vienībām, kas ar to robežojas (ar pierobežniekiem).  
 • no 2019. gada 29. maija  pēc pieprasījuma (t.i., izvēloties saņemt / nesaņemt), ja  pieprasa datus tikai par uzmērāmo  zemes vienību (bez pierobežniekiem). 

Maksa par standarta arhīva materiālu komplektu tiek aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 787 “Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis uz samaksas kārtība” pielikuma 34.4. vai 34.5. apakšpunktam un iekļauta e-pakalpojuma maksā.

Standarta arhīva materiālu komplektu nevar pasūtīt cita e-pakalpojuma ietvaros – t.i., to var pasūtīt tikai e-pakalpojuma “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” ietvaros vienlaicīgi ar mērniecībai nepieciešamajiem kadastra teksta un telpiskajiem datiem.

Ja e-pakalpojuma “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” ietvaros neesat saņēmuši standarta arhīva materiālu komplektu par zemes vienības daļu vai kādu no standarta arhīva materiālu komplekta dokumentiem par zemes vienību, lūdzam standarta arhīva materiālu komplektu par zemes vienības daļu vai konkrētus standarta arhīva materiālu komplekta dokumentus par zemes vienību pieprasīt, pieprasījumu sūtot uz VZD e-pasta adresi kac.[atrašanās vietas nosaukums]@vzd.gov.lv. Šajos gadījumos standarta arhīva materiālu komplektu VZD sagatavos vai papildinās 5 darba dienu laikā un bez papildus maksas izsniegs portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts” pie atbilstošā pasūtījuma.

VZD, saņemot pieprasījumu papildināt jau izsniegtu standarta arhīva materiālu komplektu, izvērtē, vai papildus pieprasītais dokuments ietilpst standarta arhīva materiālu komplektā. Ja papildus pieprasītais dokuments nav noteikts kā standarta arhīva materiālu komplektā ietilpstošais dokuments, VZD lūgs pieprasījumu noformēt kā atsevišķu pasūtījumu portāla Kadastrs.lv e-pakalpojuma “Arhīva materiāli” ietvaros. Maksa par arhīva materiāliem tiks iekļauta ikmēneša rēķinā par VZD pakalpojumiem.

E-pakalpojuma “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” ietvaros standarta arhīva materiālu komplektu izsniedz portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts” pie atbilstošā pasūtījuma:

 • uzreiz tiešsaistē, ja pieprasītais dokuments ir pieejami digitālā veidā VZD Digitālo dokumentu krātuvē;
 • 5 darba dienu laikā, ja pieprasītais dokuments e-pakalpojuma pasūtīšanas brīdī nebija pieejams digitālā veidā VZD digitālā dokumentu krātuvē.

 Par informācijas ievietošanu portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts” uz līgumā noteikto lietotāja e-pasta adresi tiks nosūtīts atbilstošs paziņojums. Ja vēlaties mainīt līgumā noteikto e-pasta adresi, lūdzam par to nosūtīt informāciju uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv. Pēc informācijas saņemšanas VZD veiks e-pasta maiņu un sagatavos izmaiņas līgumā. Lūdzam neveikt e-pasta adreses maiņu portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans portāls” – „Mani dati”.

Ja papildus standarta arhīva materiālu komplektam mērniecības darbu veikšanai nepieciešami citi VZD arhīva materiāli, e-pakalpojuma “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai”  laukā “Papildus nepieciešamie dokumenti” norādiet informāciju par nepieciešamo dokumentu vai lietu. Maksa par arhīva materiāliem netiks iekļauta e-pakalpojuma “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai”  maksā, bet tiks iekļauta ikmēneša rēķinā par VZD pakalpojumiem.

Citus arhīva materiālus variet pasūtīt arī e-pakalpojumaArhīva materiāli ietvaros.

Aicinām iepazīties ar arhīva materiālu datņu nosaukumu skaidrojumu.

Vienlaicīgi ar pakalpojuma „Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” izpildi tiek automātiski nosūtīts paziņojums VZD par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu uzsākšanu konkrētajā zemes vienībā. Pamatojoties uz šo paziņojumu, VZD Kadastra telpiskajos datos (kadastra kartē) veiks atzīmi par uzmērīšanu.

Ja pēc Kadastra teksta un telpisko datu saņemšanas konkrētās zemes vienības kadastrālā uzmērīšana tomēr netiks veikta, lūdzam par to informēt VZD uz e-pasta adresi kadastrs.[Birojs]@vzd.gov.lv, kur [Birojs] norādiet biroju, kurā pasūtīta uzmērīšana.

VZD pēc attiecīgā e-pasta saņemšanas Kadastra telpiskajos datos dzēsīs atzīmi par zemes kadastrālās uzmērīšanas uzsākšanu un tās veicēju.

 

Informācija kā portālā Kadastrs.lv var pieprasīt jaunus kadastra apzīmējumus zemes vienībām (sadales vai apvienošanas gadījumā), zemes vienības daļām un dabā konstatētajām būvēm.

Bez nosaukuma - kopija.pngLai skatītu palielinātu attēlu, spiediet uz tā!

Uzsākot zemes kadastrālo uzmērīšanu mērniekam jāpārliecinās, vai gadījumā ierosinātājs nav VZD pasūtījis būvju kadastrālo uzmērīšanu.

Gadījumos, kad vienlaicīgi vienā zemes vienībā notiek zemes un būvju kadastrālā uzmērīšana, un būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists apvidū konstatēs būves, kuras nav reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā, mērniekam pirmsreģistrēto būvju kadastra apzīmējumi papildus nav jāpieprasa.

Ja informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai būs ņemta Portālā:

 • pirms datu izplatīšanas moduļa ieviešanas, mērnieks informāciju par pirmsreģistrēto būvju kadastra apzīmējumiem saņems e-pastā;
 • pēc datu izplatīšanas moduļa ieviešanas, mērnieks informāciju par pirmsreģistrēto būvju kadastra apzīmējumiem saņems kontā:

Līdz brīdim, kad būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists sāks pirmsreģistrēt būves Portālā:

 • ar informāciju par apvidū konstatētajām būvēm (pdf formātā)   KA_Z_ DAT _jauns;
 • apbūves plāna skici (dgn formātā)   KA_Z_DAT_ AP,

kur KA – zemes vienības, uz kuras atrodas būve, kadastra apzīmējums un DAT – datums GGGGMMDD formātā.

Datnes pievieno elektroniskajai zemes kadastrālās uzmērīšanas lietai, pirms tam nomainot to nosaukumus:

 • informācijai par apvidū konstatētām ēkām – no KA_Z_ DAT _jauns uz KA_Z_DAT _eku_apz;
 • apbūves plāna skicei – no KA_Z_DAT_ AP uz KA_Z_DAT_ apbuv,

kur KA – zemes vienības, uz kuras atrodas būve, kadastra apzīmējums un DAT datums GGGGMMDD formātā atbilstoši no VZD saņemtajai datnei.

Pēc tam, kad  būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists sāks pirmsreģistrēt būves Portālā:

 • apbūves plānu (dgn formātā) ZVKA_DAT_AP;
 • inženierbūves plānu (dgn formātā) IBKA_DAT_IP_X,

kur ZVKA – zemes vienības, uz kuras atrodas būve, kadastra apzīmējums, IBKA – inženierbūves kadastra apzīmējums, DAT – pēdējais apsekošanas datums GGGGMMDD formātā, AP – apbūves plāns, IP – inženierbūves plāns un X – kārtas numurs.

Datnes pievieno elektroniskajai zemes kadastrālās uzmērīšanas lietai, pirms tam nomainot to nosaukumus:

 • apbūves plānam – no ZVKA_DAT_AP uz KA_Z_DAT_ apbuvp,
 • inženierbūves plānam -  no IBKA_DAT_IP_X uz KA_Z_DAT_inzbuvp.

kur KA – zemes vienības, uz kuras atrodas būve, kadastra apzīmējums un DAT datums GGGGMMDD formātā atbilstoši no VZD saņemtajai datnei.

Ja pēc jaunu būvju kadastra apzīmējumu pieprasīšanas Portālā mērnieka kontā tiek saņemti arī  būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālista pieprasītie būvju kadastra apzīmējumi (mērnieks konstatē, ka paralēli vienai būvei piešķirti 2 kadastra apzīmējumi), tad:

 • mērnieks nosūta e-pastu uz KADASTRS.[Birojs]@vzd.gov.lv, ar lūgumu dzēst mērnieka pirmsreģistrētos būvju kadastra apzīmējumus

vai

 • iesniedzot ZKUL, mērnieks lietā papildus pievieno dokumentu, brīvā formā aprakstot, kuri būvju kadastra apzīmējumi dzēšami, ja vienai un tai pašai būvei pieprasīti vairāki kadastra apzīmējumi.

Ja vienlaicīgi ar būvju pirmsreģistrāciju notiek arī zemes vienības sadale, tad, pieprasot jaunus būvju kadastra apzīmējumus, norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu pirms sadales.

Iepriekš veikto zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu vektordatus var pieprasīt portālā Kadastrs.lv, vienlaicīgi ar Kadastra teksta un telpiskajiem datiem. 

Pakalpojuma „Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” pieprasīšanas 2.solī brīvi aizpildāmajā datu laukā „Papildus nepieciešamie dokumenti” norāda, ka nepieciešami iepriekš veikto zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu vektordati.

Datni 5 darba dienu laikā ievietosim portāla sadaļā „Mans konts” pie attiecīgā pasūtījuma.

 • Kadastra teksta un telpiskie dati
 • Arhīva dokumentu pasūtīšana un saņemšana
 • Paziņojums par mērniecības uzsākšanu
 • Kadastra apzīmējumi
 • Pirmsreģistrētās būves
 • Iepriekš veiktās ZKU vektordati

Ja dati ZKU pieprasīti pirms jaunās portāla funkcionalitātes ieviešanas, tad pirmreizēji vai atkārtoti (pēc atteikuma lēmuma) ZKU lieta izvērtēšanai VZD jāiesniedz izmantojot portāla Kadastrs.lv sadaļu „Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai” – „Zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas iesniegšana” un laukā „Identifikators Kadastrs.lv pakalpojumam, kurā saņemti dati pirms mērniecības:” vienmēr jāievada tās zemes vienības, par kuru ZKUL iesniedz, kadastra apzīmējums.

10_ZKU datu iesniegšana.png

Ja dati ZKU pieprasīti pēc jaunās portāla funkcionalitātes ieviešanas (saņemti sadaļā „Mans konts”), tad pirmreizēji ZKU lieta izvērtēšanai VZD jāiesniedz izmantojot:

1. pie pasūtījuma, kura ietvaros saņemti Kadastra dati attiecīgajai uzmērīšanai, esošo izvēlni „Iesniegt” vai

jkj.png

Lai skatītu palielinātu attēlu, spiediet uz tā!

2. portāla sadaļu „Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai” – „Zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas iesniegšana” un laukā „Identifikators Kadastrs.lv pakalpojumam, kurā saņemti dati pirms mērniecības:” ievadot tā E- pakalpojuma ID, kura ietvaros saņemti Kadastra dati. 

ul.png

Zemes kadastrālās uzmērīšanas datu iesniegšanas E-pakalpojuma 1.solī jānorāda mērniecības veids. Kamerālās pārzīmēšanas gadījumā izvēlas veidu "ZV / ZV daļas robežu uzmērīšana vai aktualizācija".

Atkārtoti (pēc atteikuma lēmuma) iesniedzot ZKU lietu izvērtēšanai, jāizmanto pakalpojums „Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai” – „Zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas iesniegšana” un laukā „Identifikators Kadastrs.lv pakalpojumam, kurā saņemti dati pirms mērniecības:” ievadot tā E- pakalpojuma ID, kura ietvaros saņemti Kadastra dati.

Iesniedzot ZKU lietu izvērtēšanai otrajā solī no klasifikatora izvēlas vienu no mēniecības veidiem un pievieno speciāli sakārtotu robežu datni (vektordatne, mērniecības datne, B daļas datne) DGN formātā. Kamerālās pārzīmēšanas gadījumā speciāli sakārtota robežu datne nav jāpievieno.

Zemes kadastrālās uzmērīšanas veidi e-pakalpojuma 2.solī:

Zemes vienības / zemes vienību daļas robežu uzmērīšana pievieno speciāli sakārtota robežu datni (B daļa)
Vienkāršotā uzmērīšana pieveno speciāli sakārtota robežu datni (B daļa)
Kamerālā pārzīmēšana speciāli sakārtota robežu datni nepievieno
Apgrūtinājuma / situācijas plāna aktualizācija pievieno speciāli sakārtota robežu datni (B daļa)
Atsevišķas zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības pievieno speciāli sakārtota robežu datni (B daļa)


Trešajā solī pievienojama elektroniskā zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta (A daļa, elektroniski parakstīta pakotne, kurā ievietoti dokumenti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1019 262., 263. punktiem un 261.4.apakšpunktam). Sīkāk par zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem šeit.

Iesniedzot minētos dokumentus, automātiski tiek pārbaudīts tikai sagatavoto datņu formāts. 

Elektroniskajā ZKUL  ievieto Portālā saņemtos Kadastra teksta un telpiskos datu. Ja informācija no VZD puses ir labota un izsniegta atkārtoti, ievieto tikai VZD izsniegtās datnes. 

Specifikāciju skatīt šeit. Kadastra telpiskie dati (kadastra karte), kas izsniegti atkārtoti, var atšķirties no portālā Kadastrs.lv saņemtajiem.

Ja pēc datņu pievienošanas konstatējat, ka tās nav pareizās, tās vēl ir jālabo utml., pareizās datnes pievienojiet jau izveidotajam pasūtījumam, tāpat kā veicot 1 dienas precizēšanu (sk.nākamo rindkopu).

Laboto datni pēc 1 dienas jeb nebūtisko kļūdu labošanas pievieno jau esošajam pasūtījumam, kura ietvaros datne atgriezta labošanai. Pievienošanai izmanto konkrētajā pasūtījumā esošo datnes pievienošanas iespēju:

aaa.png

Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un ierosinātāja iesniegumu kadastra objekta reģistrācijai vai datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniedz un saņem zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējs.

Saņemot zemes īpašnieka pieprasījumu datu reģistrācijai vai aktualizācijai no zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem tiek sniegts pakalpojums, kura ietvaros veic ne tikai datu aktualizāciju Kadastrā, bet arī zemesgrāmatā, ja zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā:

 • veikta zemesgrāmatā reģistrētu zemes vienību sadale vai apvienošana viena nekustamā īpašuma sastāvā un iesniegts zemes īpašnieka iesniegums, kas adresēts gan VZD, gan atbilstošajai rajona (pilsētas) tiesai (sk. informāciju par iesnieguma noformēšanu);
  VZD, izvērtējot zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, nosūta zemes īpašnieka iesniegumu atbilstošajai rajona (pilsētas) tiesai. Pēc datu reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz zemes īpašnieka pieprasījumu, atbilstošā rajona (pilsētas) tiesa veic zemesgrāmatu nodalījumā grozījumus.

  Šādos gadījumos pirms pakalpojuma izpildes uzsākšanas personai jāveic kancelejas nodevas apmaksa par zemesgrāmatas veiktajām darbībām (sk.sadaļu Maksa).
 • tika precizēta zemes gabala platība, nemainot zemes gabala robežas, un nekustamā īpašuma apgrūtinājumi atbilstoši Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā reģistrējamām apgrūtinātām teritorijām.
  Pēc datu aktualizācijas Kadastra informācijas sistēmā, saskaņā ar zemes kadastrālas uzmērīšanas datiem, atbilstošā rajona (pilsētas) tiesa bez īpaša zemes īpašnieka pieprasījuma veic zemesgrāmatu nodalījumā atbilstošus grozījumus.

2019. gada 1. decembrī spēkā stājās Saeimā 2018. gada 11. oktobrī pieņemtie grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, Zemesgrāmatu likumā, likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” un likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”. Likumu grozījumi paredz nodalīt rajona (pilsētas) tiesas un VZD kompetenci un atbildību attiecībā uz noteikta veida datu reģistrāciju un aktualizāciju.

Par ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta teritorijas reģistrāciju

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 27.1 pantu sākot no 2019. gada 1. decembra tiek mainīta servitūtu reģistrācijas, aktualizācijas un dzēšanas kārtība:

27.1 pants. Ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta teritorijas reģistrāciju, aktualizāciju un dzēšanu ierosina rajona (pilsētas) tiesā, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu par attiecīgā servitūta vai šīs tiesības nodrošinājuma nostiprināšanu, grozīšanu vai dzēšanu, ja:
   1) zemes vienība ir ierakstīta zemesgrāmatā;
   2) dzēšanas gadījumā servitūta tiesība vai šīs tiesības nodrošinājums ir ierakstīts zemesgrāmatā.

Tas nozīmē, ka pie minētajiem nosacījumiem, VZD reģistrēs vai aktualizēs datus par servitūta teritoriju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma), saņemot paziņojumu un dokumentus no rajona (pilsētas) tiesas. Turpmāk īpašnieks nevarēs ierosināt servitūta teritorijas reģistrāciju vai datu aktualizāciju tikai Kadastra informācijas sistēmā, nenostiprinot attiecīgas tiesības vai to nodrošinājumu zemesgrāmatā.

Līdz ar to servitūta teritorijas reģistrācija vai datu aktualizācija vairs netiks veikta no zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā sagatavotā apgrūtinājumu plāna. Gadījumos, ja apgrūtinājumu plāns sagatavots pirms 2019. gada 1. decembra vai apgrūtinājumu plānā servitūta teritorija tomēr būs attēlota, VZD Kadastra informācijas sistēmā no plāna reģistrēs pārējos nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, izņemot servitūta teritoriju, tas ir,  nekustamā īpašuma apgrūtinājums “7315010100 – ēku servitūta teritorija”, “7315020100 – ūdens lietošanas servitūta teritorija” un “7315030100 – ceļa servitūta teritorija”.

Par nekustamā īpašuma veidošanu

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 32.1 pantu, sākot no 2019. gada 1. decembra, tiek nodalīt rajona (pilsētas) tiesas un VZD kompetence un atbildība  attiecībā uz nekustamo īpašumu veidošanu un tā sastāva grozīšanu:

32.1 pants. (1) Nekustamā īpašuma veidošanu un tā sastāva grozīšanu Kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem ierosina rajona (pilsētas) tiesā, ja nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā vai veidojams patstāvīgs būvju īpašums.
(2) Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja veido dzīvokļa īpašumu vai groza tā sastāvu.
(3) Ja nekustamā īpašuma objekts nav reģistrēts Kadastra informācijas sistēmā vai neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās, vispirms ierosina nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Valsts zemes dienestā.

Rajona (pilsētas) tiesa primāri atbild par nekustamā īpašuma veidošanu un tā sastāva grozīšanu, kas saitīti ar zemesgrāmatā ierakstītiem nekustamiem īpašumiem, bet VZD – par kadastra objektu reģistrāciju un dzēšanu Kadastra informācijas sistēmā.

Sākot no 2019. gada 1. decembra, vienlaikus ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, no zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas VZD varēs ierosināt jauna nekustamā izveidošanu tikai gadījumos, ja:

 1. nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā;
 2. kāds no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma objektiem nav ierakstīts zemesgrāmatā un šo objektu vēlas nodalīt atsevišķā nekustamā īpašumā.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums ir papildināts ar 32.1 pantu, kas noteic, ka nekustamā īpašuma veidošana un tā sastāva grozīšana ir jāierosina rajona (pilsētas) tiesā, ja nekustamais īpašums jau ir ierakstīts zemesgrāmatā. Rajona (pilsētas) tiesā ierosinot nekustamā īpašuma ierakstīšanu vai tā sastāva grozīšanu zemesgrāmatā, kadastra objektiem, no kā veidojams nekustamais īpašums, ir jābūt reģistrētiem Kadastra informācijas sistēmā. Pretējā gadījumā, personai vispirms VZD ir jāierosina kadastra objekta reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā. Minētais attiecas arī uz tiem gadījumiem, kad, piemēram, persona esošu kadastra objektu vēlas sadalīt un no atdalītā objekta izveidot jaunu nekustamo īpašumu. Šādā gadījumā persona vispirms VZD ierosina kadastra objekta (zemes vienības vai būves) sadali un jauno nodalīto kadastra objektu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā esošā nekustamā īpašuma sastāvā un tikai pēc tam rajona (pilsētas) tiesā iesniedz nostiprinājuma lūgumu izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kurā iekļaus atdalīto kadastra objektu.

Par personas paraksta apliecinājumu uz iesnieguma

2019. gada 1. decembrī spēkā stājās Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 60.2 pants, kura pirmās daļas 1. punkts noteic, ka iesniegums VZD par kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju vienlaikus ir uzskatāms par nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai, ja īpašnieks (kopīpašuma gadījumā visi kopīpašnieki) ierosina kadastra informācijas sistēmā reģistrētu un zemesgrāmatā ierakstītu zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā.

Savukārt, šā panta otra daļa paredz, ka šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos iesniegumu adresē VZD un rajona (pilsētas) tiesai un iesniedz VZD, bet šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajā gadījumā – zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona. Iesniegumu iesniedz elektroniskā formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai personiski, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, un par to uz iesnieguma izdara atbilstošu apliecinājumu.

Kopš 2017. gada 1. janvāra spēkā ir regulējums, ar kuru paplašināts Zemesgrāmatu likuma 60. panta otrās daļas trešā punkta tvērums, paredzot iespēju rajona (pilsētas) tiesā apliecināt personu parakstu jebkura administratīvā akta gadījumā. Attiecīgi, nodrošinot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma atbilstību Zemesgrāmatu likuma prasībām, no Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma tika izslēgta prasība par notāra vai bāriņtiesas apliecinātu personas parakstu. Līdz ar to pilsētas (rajona) tiesas darbiniekam noteiktais pienākums veikt ierosinātāja identitātes pārbaudi, kas tiek veikta, apliecinot tā parakstu uz nostiprinājuma lūguma, tagad noteikts arī zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētai personai – izdarot atbilstošu apliecinājumu uz iesnieguma.

Aicinām iepazīties ar papildus informāciju par personas paraksta apliecinājumu uz iesnieguma noformēšanu.


Šāds pakalpojums būs it īpaši piemērots tiem zemes īpašniekiem, kuri vēlas apsekot / atjaunot robežpunktus apvidū, precizēt ierādītās robežas kadastra kartē vai novērst robežu neatbilstības, bet nesaskata nepieciešamību pēc jauna robežu plānu.

Mērnieks, veicot robežu izvērtēšanu un atjaunošanu kā atsevišķu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbību pēc ierosinātāja pieprasījuma, iesniedz sagatavotos uzmērīšanas dokumentus VZD apstrādei un ievietošanai arhīvā.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. panta ceturtajai daļai, ja tiek veikta zemes vienības vai zemes vienības daļas robežu izvērtēšana un atjaunošana, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. pantā minētās personas iesniegums kadastra datu aktualizācijai nav jāiesniedz.

VZD robežu izvērtēšanas un atjaunošanas dokumentu izskatīšanu (atsevišķā ZKU darbība) veic bez maksas  atbilstoši mērnieka iesniegtajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, precizējot zemes vienību robežas kadastra kartē.

Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 48.6. punktam robežu izvērtēt un atjaunot var arī kā atsevišķu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbību pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. pantā minētās personas pieprasījuma, piemēram, ja dabā nav atrodamas robežzīmes.

Gadījumos, kad zemes vienības vai zemes vienības daļas robeža tiek apsekota, ja nepieciešams – atjaunota vai zemes vienībām novērsta robežu neatbilstība, nav noteikts obligāts nosacījums – izgatavot jaunu zemes vienības vai zemes vienības daļasrobežu plānu, ja ZKU ierosinātājs to nevēlas.

icon_3.png Zemes vienības daļu robežas neattēlo kļūdaino datu slānī.

icon_3.png Ja tiek konstatēta zemes vienību robežu neatbilstība vai Kadastra kartē tiek precizēta zemes vienības robeža, tad zemes vienības daļas robežu kadastra kartē “ievelk” zemes vienībā. Zemes vienības daļu nedzēš no Kadastra.

Sagatavoto zemes robežu apsekošanas un/vai atjaunošanas e-lietu mērnieks iesniedz, izmantojot Portālā e-pakalpojumu “Zemes kadastrālās uzmērīšanas dati iesniegšana” sadaļā “Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai”. Detalizēta informācija par e-pakalpojuma lietošanu pieejama sadaļā “ZKUL e-lietas iesniegšana”.

Pieprasot VZD robežu izvērtēšanas un atjaunošanas dokumentu izskatīšanu (atsevišķā ZKU darbība) mērnieks negatavo un neiesniedz VZD robežu, situācijas, un apgrūtinājuma plānus. Savukārt sagatavotos papīra dokumentus (aktus un citus dokumentus) mērnieks iesniedz jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā . Pēc papīra dokumentu saņemšanas VZD 10  darba dienu laikā izpilda pakalpojumu.

Pakalpojuma izpildes rezultātā informāciju par konstatētajām kļūdām VZD sagatavo elektroniski (word datne) un mērniekam izsniedz portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls->Mans konts”.

VZD klātienē izsniedz iesniegtos papīra dokumentu oriģinālus (C daļu), ja Kadastra informācijas sistēmā dati netiek precizēti.

Ja VZD konstatēs kļūdu iesniegtajos dokumentos, atteikums netiks gatavots. Mērnieks saņems informāciju portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls->Mans konts” par zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu operatīvu precizēšanu 1 darba dienas laikā. Gadījumā, ja kļūdas netiks novērstas 1 darba dienas laikā, pasūtījums tiks pārtraukts bez datu precizēšanas Kadastrā un iesniegtos papīra dokumentus varēs saņemt atpakaļ VZD klientu apkalpošanas centrā.

Pakalpojuma “Robežu izvērtēšanas un atjaunošanas dokumentu izskatīšana (atsevišķā ZKU darbība)” izpildes darbu shēma .

Atseviskas_darbibas_izpilde-shema.jpg

Spiediet uz attēla, lai to palielinātu

icon_3.png eZKUL vienmēr ievietojams koordinātu saraksts atbilstoši veikto darbu apjomam, ja ir veikti mērījumi ierādītām robežām vai veikta neatbilstības novēršana. Savukārt speciāli sakārtotajā datnē robežas attēlojamas atbilstoši veikto darbu apjomam arī tad, ja robeža netiek precizēta. Tas ļaus aktualizēt robežas Kadastra kartē.

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Zemes kadastrālās uzmērīšanas telpiskie dati vektordatu formā 4.95 EUR viena zemes vienība 11.
Kadastra teksta un ģeotelpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai un arhīva dokumenti standartizētā formā par uzmērāmo objektu un par robežojošām zemes vienībām 25.00 EUR viena zemes vienība 34.3.
Kadastra teksta un ģeotelpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai standartizētā formā par uzmērāmo objektu 10.70 EUR viena zemes vienība 34.4.
Kadastra teksta un ģeotelpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai standartizētā formā un arhīva dokumenti standartizētā formā par uzmērāmo objektu 15.00 EUR viena zemes vienība 34.5.

Līdz tehnisko izmaiņu ieviešanai portālā Kadastrs.lv, maksa par Standarta arhīva materiālu komplektu netiks iekļauta e-pakalpojuma maksā, bet tiks iekļauta rēķinā par VZD pakalpojumiem, kuri ir reģistrēti Pasūtījumu apstrādes informācijas sistēmā.

Arhīva dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana 3.00 EUR viens dokuments 44.
15.00 EUR viena lieta 44.

Datu reģistrācija vai aktualizācija

Kadastra objekta (īpašuma, zemes vienības, zemes vienības daļas, būves vai telpu grupas) reģistrācija vai aktualizācija Kadastrā 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.
Kadastra datu aktualizācija Kadastrā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.

Citi pakalpojumi

Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Ar zemesgrāmatām saistītās nodevas

Zemesgrāmatas nodeva, Nostiprinājuma pārgrozīšana un atzīmes ierakstīšana zemesgrāmatā, Tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas no zemesgrāmatas izsniegšana

Kancelejas nodevas apmēru un rekvizītus iespējams uzzināt Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas tīmekļvietnē. Kancelejas nodevu var apmaksāt VZD klientu apkalpošanas centrā, izmantojot maksājumu karti,  kredītiestādē vai ar internetbankas starpniecību.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi