Kur vērsties, lai saņemtu informāciju?

Nosūtot brīvas formas elektronisku vēstuli uz norādītajām e-pasta adresēm, VZD  1 (vienas) darba dienas laikā nosūtīs apliecinājumu, ka e-pasta vēstule ir saņemta. Atbildi uz e-pasta vēstuli sniegs šādos termiņos vai arī jūs informēs par to, kad tiks sniegta atbilde, ja objektīvu iemeslu dēļ atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks.

 

Jautājuma tēma E-pasta adrese Atbildes sniegšanas termiņš

Ar līgumu saistītie jautājumi un Portāla Kadastrs.lv lietojamība

klienti@vzd.gov.lv 5 darba dienu laikā

Kadastrā reģistrētie dati, t.sk.tiešsaistē saņemtie no Portāla, un ar tiem saistītās problēmas

kpd@vzd.gov.lv 5 darba dienu laikā

Zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētu personu jautājumi, kas izriet no Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumiem (zemes robežu apsekošana, atjaunošana, noteikšana un neatbilstību novēršana)

Servitūtu dzēšana, citu zemes lietojumu attēlošana

kd@vzd.gov.lv  5 darba dienu laikā
Datu reģistrācijas/aktualizācijas  atteikuma lēmuma saturs


[regions]@vzd.gov.lv

 5 darba dienu laikā

Zemes ierīcība

Jautājumi, kas izriet no Zemes ierīcības likuma un uz tā pamata izdotiem noteikumiem

zppd@vzd.gov.lv

 5 darba dienu laikā

Par norēķiniem ar VZD

Maksājumi, rēķinu apmaksa

rekini@vzd.gov.lv 1 darba dienas laikā

Pasūtījumu izpilde

Pasūtījumu, t.sk. arhīva dokumentu kopiju sagatavošana, kvalitāte

Pasūtījumu izpilde un termiņi

kac.[atrašanās vietas nosaukums]@vzd.gov.lv 1 darba dienas laikā

Informācijas nosūtīšanai, ja zemes vienībā, par kuru pieprasīti Kadastra dati tomēr netiks veikta mērniecība vai, ja nepamatoti pieprasīta būves vai zemes vienības pirmsreģistrācija

kadastrs.[birojs]@vzd.gov.lv

Pazīme par uzmērīšanu vai būves, zemes vienības KA tiks dzēsts 1 darba dienas laikā

Jaunas zemes vienības daļas kadastra apzīmējuma pieprasīšana

zvdala@vzd.gov.lv 3 darba dienu laikā


Reģionālo nodaļu lēmuma/rīcības vai Zemes robežu strīdu komisijas lēmuma apstrīdējumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, lūdzu sūtīt uz elektroniskā pasta adresi vzd@vzd.gov.lv.  Atbilde tiks sniegta saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 1 (viena) mēneša laikā.

Saistītie resursi