Kur vērsties, lai saņemtu informāciju?

Nosūtot brīvas formas elektronisku vēstuli uz norādītajām e-pasta adresēm, VZD  1 (vienas) darba dienas laikā nosūtīs apliecinājumu, ka e-pasta vēstule ir saņemta. Atbildi uz e-pasta vēstuli sniegs šādos termiņos vai arī jūs informēs par to, kad tiks sniegta atbilde, ja objektīvu iemeslu dēļ atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks.

 

Jautājuma tēma E-pasta adrese Atbildes sniegšanas termiņš

Ar līgumu saistītie jautājumi un Portāla Kadastrs.lv lietojamība

klienti@vzd.gov.lv 5 darba dienu laikā

Kadastrā reģistrētie dati, t.sk.tiešsaistē saņemtie no Portāla, un ar tiem saistītās problēmas

kpd@vzd.gov.lv 5 darba dienu laikā

Zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētu personu jautājumi, kas izriet no Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumiem (zemes robežu apsekošana, atjaunošana, noteikšana un neatbilstību novēršana)

Citu zemes lietojumu attēlošana

kd@vzd.gov.lv  5 darba dienu laikā
Datu reģistrācijas/aktualizācijas  atteikuma lēmuma saturs


[regions]@vzd.gov.lv

 5 darba dienu laikā

Zemes ierīcība

Jautājumi, kas izriet no Zemes ierīcības likuma un uz tā pamata izdotiem noteikumiem

zppd@vzd.gov.lv

 5 darba dienu laikā

Par norēķiniem ar VZD

Maksājumi, rēķinu apmaksa

rekini@vzd.gov.lv 1 darba dienas laikā

Pasūtījumu izpilde

Pasūtījumu, t.sk. arhīva dokumentu kopiju sagatavošana, kvalitāte

Pasūtījumu izpilde un termiņi

kac.[atrašanās vietas nosaukums]@vzd.gov.lv 1 darba dienas laikā

Informācijas nosūtīšanai, ja zemes vienībā, par kuru pieprasīti Kadastra dati tomēr netiks veikta mērniecība vai, ja nepamatoti pieprasīta būves vai zemes vienības pirmsreģistrācija

kadastrs.[birojs]@vzd.gov.lv

Pazīme par uzmērīšanu vai būves, zemes vienības KA tiks dzēsts 1 darba dienas laikā

Jaunas zemes vienības daļas kadastra apzīmējuma pieprasīšana

zvdala@vzd.gov.lv 3 darba dienu laikā


Reģionālo nodaļu lēmuma/rīcības vai Zemes robežu strīdu komisijas lēmuma apstrīdējumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, lūdzu sūtīt uz elektroniskā pasta adresi vzd@vzd.gov.lv.  Atbilde tiks sniegta saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 1 (viena) mēneša laikā.

Saistītie resursi