Noderīgi materiāli

[papildināts 27.10.2015]

Zemes kadastrālās uzmērīšanas grafisko dokumentu un datņu elektronisko resursu datnes (spēkā no 20.05.2014):

Bentley Microstation (v8XM un v8i) programmai: resursu datne (EXE, 961 KB); [ievietots 10.07.2015.]

Autodesk AutoCad programmai: resursu datne (EXE, 1.32 MB):

Uzstādīšanas instrukcijas analogas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas resursu datņu uzstādīšanas instrukcijām, kas pieejamas šeit.

[precizēts 29.05.2015] Saskaņā ar Noteikumu Nr. 1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr. 1019) 303. punktu, sākot ar 2014. gada 20. maiju kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos dokumentos un datnēs lieto Noteikumu Nr. 1019 15. pielikumā minētos apzīmējumus. Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un datnes, kas izgatavotas vai sastādītas līdz 2014. gada 19. maijam (ieskaitot), var iesniegt VZD teritoriālajā struktūrvienībā divu mēnešu laikā no šo elektronisko resursu datņu publicēšanas dienas VZD tīmekļa vietnē, tas ir, līdz 2014. gada 19. jūlijam (ieskaitot). 

Ņemot vērā mērnieku jautājumus un sniegtos priekšlikumus, kā arī to, ka zemes kadastrālās uzmērīšanas elektroniskajās resursu datnēs tiek veikti labojumi, zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un datnes neatkarīgi no to sagatavošanas datuma var iesniegt VZD gan vecajā, gan jaunajā specifikācijā līdz 2015. gada 1. jūnijam. 

Uzmanību! 2015. gada 1. jūlijā ir beidzies pārejas periods, kad zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus mērnieks varēja sagatavot gan vecajā, gan jaunajā specifikācijā. Ņemot vērā minēto, zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti turpmāk iesniedzami saskaņā ar Noteikumu Nr. 1019 15. pielikumu. VZD informē, ka līdz 2015. gada 1. augustam netiks gatavots atteikums, ja iesniegtie zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti tiks iesniegti, izmantojot veco specifikāciju, taču VZD speciālisti norādīs, ka turpmāk iesniedzamie dokumenti jāsagatavo atbilstoši jaunajai specifikācijai. VZD norāda, ka tas gan neattiecas uz citām zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā konstatētajām kļūdām.

[04.08.2015]

VZD informē, ka atteikums par grafiskajiem dokumentiem, kuri iesniegti, izmantojot veco specifikāciju, netiks rakstīts līdz 2015. gada 1. septembrim, bet VZD darbinieki norādīs, ka turpmāk iesniedzami dokumenti jāsagatavo atbilstoši jaunajai specifikācijai. Ja pēc 2015. gada 1. septembra speciāli sakārtota datne tiks iesniegta, izmantojot veco specifikāciju, ZKU lieta tiks atgriezta uz vienas dienas labošanu. Ja pēc vienas dienas labošanas speciāli sakārtota datne netiks izgatavota atbilstoši jaunajai specifikācijai, tiks sagatavots reģistrācijas atteikums.

Visi Noteikumos Nr. 1019 minētie grafiskie dokumenti izgatavojami atbilstoši Noteikumu Nr. 1019 spēkā esošajam 15. pielikumam. Tas ir – zemes robežu plāns, situācijas plāns, apgrūtinājumu plāns, zemes vienības daļas robežu plāns, atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns, speciāli sakārtotu robežu datne (atbilstoši Noteikumu Nr. 1019 192., 201., 210., 226. un 241. punkti un 266.4. apakšpunkts).

Lai varētu ērti strādāt gan ar ADTI, gan ZKU resursu datnēm Microstation programmā, nepieciešams veikt šādas darbības:
Workspace -> Configuration, kreisajā pusē - Category -> Primary Search Paths -> DGN Library List . Klikšķinam uz DGN Library List izvēlnes un pogu Select. Select logā izvēlamies ZKU.dgnlib no ZKU resursu direktorijas un Done. Kad datne ZKU.dgnlib ir pievienota, Configuration logā spiež OK -> YES, lai saglabātu jaunos uzstādījumus un aizver Microstation. Nākamajā reizē verot vaļā MicroStation, Task izvēlnē un rīkjoslā būs pieejami ZKU rīki.

Ja pamata vide ir ZKU, tad augstāk minētās darbības jāveic identiski, tikai ZKU.dgnlib vietā pievienotjama ADTI.dgnlib.

Informējam, ka, apvienojot ADTI un ZKU darba vides vienā, tie objekti, kas ir kopīgi abām specifikācijām, bet to vizualizācija atšķiras, var attēloties nekorekti. Piemēram, ja pamata darba vide ir ADTI un tai tiek pievienota ZKU vide, tad tiem objektiem, kas ir kopīgi abām specifikācijām, bet to vizualizācija atšķiras, pēc noklusējuma tiks piešķirti ADTI vidē nodefinētas īpašības.

Par jautājumiem un priekšlikumiem, kas saistīti ar elektronisko resursu datņu lietošanu, lūdzam rakstīt kd@vzd.gov.lv

Ja būve ir kā apgrūtinājums, vai būvei pāri jāapvelk arī apgrūtinājuma kontūru?

Ministru kabineta noteikumu Nr. 1019 264.3. apakšpunktā uzskaitīts speciāli sakārtotas robežu datnes saturs, tajā skaitā ēkas ārējā kontūra, zemes lietošanas veidu kontūras un apzīmējumi un apgrūtinājumu aizņemtās teritorijas un klasifikācijas kodi. Ņemot vērā, ka ēkas līnija var veidot arī zemes lietošanas veida kontūru, savukārt tā nevar būt apgrūtinājuma kontūra, tad speciāli sakārtotā robežu datnē situācijā, kad ēka ir zemes īpašniekam nepiederoša (līdz ar to apgrūtinājums), būves līnijai jāsakrīt ar apgrūtinājuma līniju.

Kamerāli tiek aktualizēts situācijas plāns ierādītai zemes vienībai. Situācija netiek mērīta, jo redzams, ka dabā pļavas kontūra ir aizaugusi ar krūmiem. Kā noformēt speciāli sakārtoto robežu datni? Vai jāpiemēro MK noteikumu 264.3. punkts?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1019) 264.3. apakšpunktu, speciāli sakārtotu datni sagatavo arī  situācijas plāna aktualizācijas gadījumā. Šo datni sagatavo neatkarīgi no tā, ir vai nav veikti mērījumi apvidū. Minēto datni noformē atbilstoši Noteikumu Nr.  1019 266. punktā noteiktajam.
Bez tam Noteikumu Nr. 1019 18. nodaļā ir noteikts, kas ir kamerālā pārzīmēšana. Izrietoši - situācijas plāna aktualizācija (arī bez mērījumiem apvidū) NAV kamerālā pārzīmēšana. Jebkura plāna aktualizācijai (situācijas vai apgrūtinājumu) ir sagatavojama speciāli sakārtotā datne. Savukārt kamerālās pārzīmēšanas gadījumā nav atļauts plānā ietvert jaunu (aktuālāku) informāciju nekā tas ir attēlots iepriekšējā plānā, izņemot to, kas noteiktas Noteikumu Nr. 1019 255. punktā.
Papildus informācija par situācijas plāna aktualizāciju pieejama arī VZD mājas lapā - sadaļā Par plāniem.

linija.png

Zemes lietošanas veidu simboli, kurus attēlo situācijas plānā ir lietošanas veidiem "mežs", "krūmājs", "pļava", "ganības", "purvs", u.c. Kā noformēt situācijas plānu, kur ir, piemēram, augļu dārzs, bojāta zeme? Vai jāraksta atbilstošais teksts slānī TER_IZMT_####_TKST_#? Vai tekstam ir jābūt pilnam vai to drīkst saīsināt, ja kontūra ir neliela? Vai augļu dārza kontūrā var ievietot augļu koka sombolu no ADTI?

Situācijas plāna izgatavošanas mērķis ir attēlot zemes vienībā esošos zemes lietošanas veidus. Attiecībā uz jautājumu, vai var izmantot arī ADTI apzīmējumus, Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 207. punktā ir noteikts, ka situācijas plānā var ierakstīt skaidrojošus uzrakstus pie situācijas elementa, ja šo noteikumu 15. pielikumā nav noteikts apzīmējums, ar kādu apzīmē attiecīgu situācijas elementu, kā arī izmantot augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izgatavošanā lietotos apzīmējumus. Šī informācija norādīta arī minēto noteikumu 15. pielikumā (aiz tabulas teksta).

linija.png

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1019 paredz, ka robežu datnē nelieto zemes lietošanas veida apzīmējumu (mežs), bet izmanto simbolu (MEZS). Noteikumos nav norādīts kā šie simboli ievietojami- “iesnapojami” attiecīgajā teritorijā vai jānorāda ar iznesuma līniju?

Simbols „MEZS” izmantojams tikai speciāli sakārtotajā robežu datnē. Simbola „MEZS” un pārējo speciāli sakārtotajā datnē lietojamo simbolu apzīmējumi jānovieto (jāiesnapo) zemes vienības attiecīgajā teritorijā bez iznesuma līnijas.

linija.png

Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 15. pielikuma 15.1. apakšpunktā rakstīts, ka sakrīt ar ATIS specifikācijas attiecīgā objekta kodu? Kā jānosauc apgrūtinājumu līmeņi?

Apgrūtināto teritoriju speciāli sakārtotajā robežu datnē attēlo, izmantojot apgrūtinājumu klasifikatora attiecīgā objekta kodu. Gan speciāli sakārtotajā datnē, gan apgrūtinājumu plānā vieniem un tiem pašiem apgrūtinājumiem izmanto vienus un tos pašus apgrūtinājumu kodus. Tas nozīmē, ka slāņu nosaukumiem izmanto tos pašus apgrūtinājumu klasifikācijas kodus, kurus uzskaita apgrūtinājumu plānu titullapā (Ministru kabineta noteikumu Nr. 1019 17. pielikuma 1.4. apakšpunkts).

Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 61) 1. pielikumā ir ATIS objektu klasifikators, 2. pielikumā ir vienotais apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumu klasifikators, 3.pielikumā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikators, kuru noteikšanai netiek izmantoti ATIS dati. Apgrūtinājumu plānā primāri attēlo apgrūtinātās teritorijas nevis apgrūtinājumus izraisošos objektus, bet speciāli sakārtotajā datnē attēloto tikai apgrūtinājumu aizņemtās teritorijas (264.3.7. apakšpunkts) un šajā datnē slāņu nosaukumiem izmanto Ministru kabineta noteikumu Nr. 61 2. un 3. pielikumu.

linija.png

Kādu simbolu datnēs lietot apvidū nenostiprinātam robežpunktam, kas nav uzmērīts, bet noteikts analītiski? 

Gan uzmērītus, gan analītiski noteiktus robežpunktus attēlo vienādi – atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 15. pielikuma 2.1. apakšpunktam.

linija.png

Kādā līmenī tiek attēloti mērījumu dati?

Mērījumu datu attēlošanai mērījumu abrisa datnē var izveidot savu līmeni, pēc kura nosaukuma būtu skaidrs, ka attiecīgajā līmenī attēloti mērījumu dati.

linija.png

Vai kamerāli pārzīmējot ierādītos, arī uzmērītos plānus, ir jāizmanto jaunā specifikācija? 

Attiecībā uz ierādītu plānu, kā arī uzmērītu plānu grafisko daļu Ministru kabineta noteikumos Nr. 1019 nav noteiktas konkrētas prasības kamerāli pārzīmētā plāna grafiskās daļas noformējumam. Ņemot vērā, ka kamerālā pārzīmēšana nozīmē plānu izgatavošanu bez kadastrālās uzmērīšanas apvidū, bet tikai pārzīmējot no esošiem plāniem, tad pārzīmētajam plānam jābūt maksimāli tuvinātam pārzīmējamam plānam un līdz ar to Ministru kabineta noteikumu Nr. 1019 15.pielikumu neizmanto kamerālai pārzīmēšanai.

linija.png

Vai ir noteikts, kādos līmeņos jābūt attēlotiem plāna noformēšanas elementiem (titullapa, eksplikācija, zemes vienības novietojums, pierobežnieku saraksts u.t.t.)?

Elektroniskajās resursu datnēs ir izveidots slānis RAMI_PLAN_####_TKST_# , kurā jāattēlo plāna noformēšanas elementi (titullapa, eksplikācija, zemes vienības novietojums, pierobežnieku saraksts u.t.t.). Slānī definētos parametrus drīkst mainīt.

linija.png

Lūdzu norādīt, kā jaunā specifikācija nosaka platības (piemēram, zemes lietošanas veida platība Situācijas plānā) teksta noformēšanu, slāni un citus parametrus!

Zemes lietošanas veidu kontūru platību teksta attēlošanai izmanto MK Nr. 1019 15. pielikuma 20.1. apakšpunkta slāni un tajā definēto teksta noformēšanu. 

Nr.p.k. Objekta kods Objekta nosaukums Slāņa nosaukums Elementa tips Objekta apzīmējums Krāsas Nr. RGB CAD vidē/izdrukā Līnijas platums Simbola nosaukums Līnijas stila nosaukums Teksta silts, lielums, novietojums Paskaidrojumi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12
20.   Zemes lietošanas veida apraksts                  
20.1. 4101000000 Zemes lietošanas veida apraksts TERT_IZMT_####_TKST_# Teksts aramzeme

255,25,255
0,0,0 

0     Tahoma_07_CC Citi situācijas elementi, kuriem nav nnoteikti apzīmējumi

 

linija.png

 Lūdzu izskaidrot kā pēc jaunajām ZKUL zīmēšanas datnēm domāts zīmēt pierobežnieku bultas - vai tās drīkst izveidot kā celli, vai zīmēt kā teksta bultas līniju? Būtu vēlams jau pierobežnieku bultu izstrādāt kā celli un ievietot ZKUL jaunajā elektroniskajā datnē. Tas ļoti atvieglotu darbu.

Pierobežnieka bulta resursu datnēs ir izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 ) 15. pielikumam kā līnija. Bet no resursu datnē esošajām līnijām pierobežnieka bultu drīkst izveidot kā celli ērtākam darbam.

  • Elektroniskās resursu datnes
  • Jautājumi un atbildes

Robežas priekšizpētē, lai sagatavotos robežas apsekošanas procesam, citā koordinātu sistēmā noteiktās koordinātas pārrēķina LKS-92 TM (Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 53.2. apakšpunkts).

Lejupielādējiet VZD Nacionālā mērniecības centra 1996. - 1998. gadā izstrādāto koordinātu transformācijas programmu lietošanas norādījumus (PDF datne, 0,5 MB). (Norādījumu saturs atjaunots 2015. gada 6. martā)

Lejupielādējiet moduļus (7z Arhīvs, 156 MB).  

icon_3.png Koordinātu transformācijas programmatūras ir veidotas 16 bitu operētājsistēmām un tās nedarbojas 64 bitu operētājsistēmās. Tās nav paredzēts atjaunot.Tomēr tās var darbināt izmantojot DOS vides emulatoru, piemēram, DOSBox. Papildus informācija pieejama aprakstā (PDF, 360 KB)

Teritorijās, kurām nav izstrādāta transformācijas programmatūra, bet zemes reformas gaitā zemes vienību robežpunktu uzmērīšana veikta vietējā koordinātu sistēmā, izmantojot padomju laikā ierīkotā ciema poligonometrijas tīkla punktu koordinātas, pārrēķināšanu ar transformācijas programmatūru mērniekam nav iespējams veikt.

Šādos gadījumos vietējā koordinātu sistēmā instrumentāli uzmērītās zemes vienību robežas pielīdzināmas brīvajā koordinātu sistēmā noteiktām koordinātām un līdz ar to robežas jāizvērtē atbilstoši informācijai par robežpunktu savstarpējo saišu (novietojuma) atšķirībām. Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” ir noteikts, ka brīvā koordinātu sistēmā uzmērītu divu robežpunktu savstarpējo saišu pieļaujamā attāluma atšķirība, starp zemes robežu plānā norādīto un apvidū noteikto, atkarībā no precizitātes teritorijas kategorijas, nedrīkst pārsniegt šādus lielumus: 2. precizitātes kategorijas teritorijā - ciemā 0,40 m, 3.precizitātes kategorijas teritorijā - lauku apvidos 0,80 m un pa situācijas elementiem noteiktām robežām, ciemā 2,40 m un lauku apvidos 4,0 m. Tātad, minētie lielumi ir iepriekš vietējā koordinātu sistēmā uzmērītās zemes vienības robežpunktu savstarpējo saišu pieļaujamās atšķirības pēc robežu atkārtotas uzmērīšanas LKS-92 TM. 

[papildināts 10.03.2015]

Ministru kabineta 2011. gada 27. decdembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (turpmāk - Noteikumi Nr. 1019) 2014. gada 4. februārī izdarīti grozījumi, kas spēkā stājas 2014. gada 27. februārī. Līdz ar spēkā stāšanās dienu Noteikumi Nr. 1019 vairs nesatur 22. pielikumu, bet atbilstoši 269. punktam dokumentu un datņu nosaukumu paraugs tiek publicēts VZD tīmekļa vietnē.

Elektronisko dokumentu un datņu nosaukumu paraugs (PDF, 195 KB) no 2015. gada 10. marta.

Elektronisko dokumentu un datņu nosaukumu paraugs (PDF, 193 KB) no 2014. gada 27. februāra līdz 2015. gada 9. martam (ieskaitot).

Noteikumu Nr. 1019 269. punktā noteikts, ka šo noteikumu 261.4. apakšpunktā, 262. un 263. punktā, kā arī 264.2. un 264.3. apakšpunktā minēto dokumentu un datņu nosaukumu veiso atbilstoši paraugam, kas publicēts VZD tīmekļa vietnē. Dokumentiem un datnēm, kas nav norādītas minētajā tīmekļa vietnē, nosaukumus veido, norādot kadastra apzīmējumu (bez atstarpēm, starpsvītrām u.tml.), lielo burtu "Z", saīsinātu dokumenta veida pierakstu un dokumenta datumu (formātā "ggggmmdd" bez punktiem, atstarpēm, starpsvītrām u.tml.).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”  (turpmāk – Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi) 154. punktu, zemes kadastrālajā uzmērīšanā 3. precizitātes kategorijas teritorijās var tikt izmantota tālizpētes (lāzerskanēšanas) metode. 

Ja tiek izmantoti tālizpētes materiāli, tad elektroniskajā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā ievieto zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 263.1.7.un 263.2.2. punktos minētos attēlus un datnes.

Tālizpētes materiālu paraugi:

Krāsu (intensitātes) attēls (TIF, 12269 KB),

Krāsu attēls (TIF, 1182 KB),

Tālizpētes datne (ZIP arhīvs, 12385 KB). 

Elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentu paraugi:

Dokumentu saraksts (PDF, 122 KB), 

Koordinātu saraksts (PDF, 142 KB). 

Saistītie resursi