Sadarbības līguma noslēgšana ar VZD

Sadarbības partneriem piedāvājam izmantot e-vides priekšrocības un pakalpojumus saņemt ātrāk un ērtāk bez laika ierobežojumiem – neatkarīgi no darba laika un atrašanās vietas, kā arī veikt norēķinus ar pēcapmaksu.

Lai nodrošinātu ātrāku un ērtāku datu un pakalpojumu saņemšanu mērniecības darbu izpildei, piedāvājam slēgt līgumu un:

 • sagatavot standartizēta veida Kadastra datus zemes kadastrālās, topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanai vai zemes ierīcības projekta izstrādei tiešsaistes datu pārraides režīmā Portālā;
 • pārlūkot Kadastra teksta datus par jebkuru nekustamo īpašumu, augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju M1:500 un Adrešu reģistra datus;
 • ikdienā izmantot detalizētus datus;
 • lejupielādēt telpiskos datus;
 • pasūtīt VZD rīcībā esošos arhīva materiālus, iepriekš veikto uzmērījumu datus, kā arī jaunus kadastra apzīmējumus.

Līgums ļauj:

 • iegūt datus uzreiz un norēķināties ar pēcapmaksu;
 • Portālā sekot līdzi veiktajām darbībām;
 • veikt pasūtījumus, iesniegt un saņemt pakalpojumus elektroniskā vidē.

Līguma sagatavošanai nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu.

Pieteikumu nosūta uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv vai pa pastu uz adresi Puškina ielā 14, Rīgā, LV-1050, vai arī iesniedz personīgi Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļā.

Pēc pieteikuma saņemšanas, līgumu sagatavo 7 darba dienu laikā.

Līgumu paraksta pašrocīgi (papīra formā) vai elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).

Ja līgumu abas puses paraksta elektroniski, tad līguma nosūtīšanai izmanto VZD e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv un pieteikumā norādīto klienta e-pasta adresi. 

Ja līgumu paraksta pašrocīgi, tad VZD parakstītus līguma eksemplārus nosūta pa pastu. Pēc līguma parakstīšanas VZD  eksemplāru iesniedz personīgi Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļā vai nosūta uz adresi Puškina ielā 14, Rīgā, LV-1050.

Līgums stājas spēkā, kad tas ir abpusēji parakstīts un reģistrēts VZD līgumu reģistrā. Par līguma reģistrāciju VZD informē elektroniski.

Saraksts ir dokuments, kurā  uzņēmums norāda tās mērniecības darbu veikšanā sertificētās personas un darbiniekus, ar kuriem uzņēmums ir nodibinājis darba attiecības un kurus tas pilnvaro sadarbībai ar VZD. Ja līgumu ar VZD slēdz pašnodarbināta persona, Saraksts nav jāiesniedz.

Sarakstu iesniedz vienlaicīgi ar parakstītu līguma eksemplāru. Tikai pēc Saraksta saņemšanas VZD uzsāk līguma izpildi.

Sarakstā iekļautās personas ar personīgo parakstu apliecina, ka:

 • ir iepazinušās ar Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām un garantē, ka  datus, kuru tās ieguvušas, pamatojoties uz minēto līgumu, izmantos tikai līgumā noteiktajam mērķim un neizpaudīs tos trešajām personām, kā arī uzņemas saistības segt zaudējumus, kas radušies VZD vai kādai trešajai personai no datu nelikumīgas izpaušanas vai apstrādes;
 • piekrīt, ka VZD publisko informāciju mājas lapā.

Ja notikušas izmaiņas un Sarakstā:

 • norādītā persona jāizslēdz, tad nosūta paziņojumu uz e-pastu klienti@vzd.gov.lv;
 • norādītās personas jāpapildina ar jaunu, tad iesniedz jaunu Sarakstu, kurā iekļaujot tikai jauno darbinieku. Iepriekšējā Sarakstā norādītās personas turpina sadarbību

Trīs darba dienu laikā pēc Saraksta iesniegšanas VZD, sagatavo  Portāla  un FTP servera lietotāja identifikācijas rekvizītus - paroli un lietotājvārdu, kā arī informē par rekvizītu saņemšanu.

Identifikācijas rekvizītus nodod paraksttiesīgajai personai vai pilnvarotajam pārstāvim aizlīmētā aploksnē ar nodošanas-pieņemšanas aktu.

Lai saņemtu identifikācijas rekvizītus, jāuzrāda pase vai ID karte un pārstāvību apliecinošs dokuments, ja tas nav pieejams publiskajos reģistros (piemēram, pilnvara).

Lietotājs ir atbildīgs par savu identifikācijas rekvizītu neizpaušanu citām personām.

Ja identifikācijas rekvizīti ir kļuvuši zināma trešajai personai, nekavējoties informējiet par to VZD uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv

Ja esiet pazaudējis vai aizmirsis paroli, nosūtiet pieprasījumu jaunas paroles piešķiršanai uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv .Pēc pieprasījuma saņemšanas, VZD vienas   darba dienas laikā piešķirs jaunu paroli.

 • Kā noslēgt Līgumu?
 • Kas ir Saraksts?
 • Kā saņemt identifikācijas rekvizītus?

Noslēdzot līgumu ar VZD par sadarbību mērniecības darbu nodrošināšanai, var izvēlēties komplektu "MĒRNIEKS", kas nodrošina (izsniedzamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs):

 • saņemt Kadastra datus zemes kadastrālās, topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanai vai zemes ierīcības projekta izstrādei standartizēta veidā;
 • saņemt Kadastra telpiskos datus (Kadastra karte);
 • pārlūkot Adrešu reģistra telpiskos datus;
 • pasūtīt VZD rīcībā esošos arhīva materiālus, iepriekš veikto uzmērījumu datus un jaunus kadastra apzīmējumus;
 • lejupielādēt Kadastra telpiskos datus kadastra grupu apjomā.

Ja Jums jau ir noslēgts līgums un izvēlētais komplekts nepieļauj lejupielādēt Kadastra telpiskos datus kadastra grupas apjomā, tad sagatavojiet iesniegumu elektroniskā formā par izmaiņām līgumā un nosūtiet to uz klienti@vzd.gov.lv

Iespējas izmantojot komplektu mērnieks

Komplektā "MĒRNIEKS Pluss" (izsniedzamais datu apjoms var tikt ierobežots valsts drošības interesēs):

 • standartizēta veida Kadastra dati zemes kadastrālās, topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanai vai zemes ierīcības projekta izstrādei;
 • meklēšana pēc juridiskās personas datiem;
 • fizisko personu datu pārlūkošana;
 • Portāla abonēšana;
 • Kadastra teksta dati;
 • Kadastra telpiskie dati (Kadastra karte);
 • Adrešu reģistra telpiskie dati (papildus Kadastra kartei);
 • Kadastra telpiskie dati (Kadastra karte) un Adrešu reģistra telpiskie dati;
 • augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija M 1:500 (papildus Kadastra kartei)
 • kadastra ģeotelpiskās informācijas lejupielāde vektordatu formātā kadastra grupu apjomā
 • VZD rīcībā esošie arhīva materiālu, iepriekš veikto uzmērījumu datu, jaunu kadastra apzīmējumu pasūtīšanaMernieks Pluss.PNG.

 

 

Klientam reizi mēnesī tiek izrakstīti rēķini:

 • par Portāla abonēšanu, pārlūkotajiem un saņemtajiem datiem;
 • par visiem līguma ietvaros sniegtajiem VZD pakalpojumiem.
 • Kas ir komplekts "MĒRNIEKS"?
 • Kas ir komplekts "MĒRNIEKS Pluss"?
 • Kāda ir norēķinu kārtība?
Pakalpojums Veidlapa Iesniedz Saņem
Kadastra teksta un telpiskie dati Nav Portālā Portālā
arhīva informācijas sagatavošana Nav Portālā Portālā
iepriekš veikto mērniecības datu sagatavošana (vektordatu veidā) Nav Portālā kadastrs.[struktūrvienība]@vzd.gov.lv
Kadastra apzīmējumu piešķiršana Nav Portālā kadastrs.[struktūrvienība]@vzd.gov.lv
ZKUL digitālā datne datu reģistrācijai vai aktualizācijai Pavadzīme Portālā zkul@vzd.gov.lv

 

Pakalpojums Veidlapa Iesniegt Saņemt
Kadastra teksta un telpiskie dati Nav Portālā Portālā
Kadastra apzīmējuma piešķiršana Nav Portālā kadastrs.[struktūrvienība]@vzd.gov.lv

 

Pakalpojums Veidlapa Iesniegt Saņemt
Kadastra telpiskie dati Nav Portālā Portālā 

 

Ja Portālā neizdodas sagatavot datus vai VZD izsniegtajā kadastra informācijā, arhīva dokumentu kopijās konstatējat nepilnības, neatbilstības vai kļūdas, tad:

 • uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv nosūtiet vēstuli, kurā aprakstiet problēmu, pievienojot šo problēmu raksturojošus attēlus (print screen) un / vai dokumentus;
 • elektroniskā pasta tēmas laukā (subject) norādiet e-pasta tematu „XXXXX_portāls”, kur „XXXXX” – uzņēmuma, kuru pārstāviet, nosaukums vai pašnodarbinātās personas vārds, uzvārds.

Piecu darba dienu laikā VZD pārbaudīs iemeslus, kāpēc Portālā nav iespējams veikt datu sagatavošanu vai izvērtēs norādītās kļūdas, un uz personas, kura nosūtīja pieteikumu par konstatēto kļūdu, elektroniskā pasta adresi:

 • nosūtīs nepieciešamos datus, ja datu sagatavošanu nenodrošināja Portāla funkcionalitāte. Maksu par datu sagatavošanu piemēros cenām, kādas noteiktas, sagatavojot datus Portālā;
 • informēs par veicamajām darbībām, lai saņemtu nepieciešamos datus;
 • nosūtīs aktuālos kadastra datus vai atkārtoti sagatavos arhīva dokumentus kopijas, kuros novērstas kļūdas vai datu neatbilstība, ja to novēršana ir atkarīga no Dienesta, vai informēs par tālākām darbībām, ja kļūdas vai datu neatbilstības novēršana nav atkarīga no Dienesta rīcības.
 • Zemes kadastrālajā uzmērīšanā
 • Zemes ierīcībā
 • Topogrāfiskajā uzmērīšanā un izpildmērījumos
 • Ja neizdodas sagatavot datus
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Portāla abonēšanas maksa (pirmajam lietotājam) 55.30 EUR viens mēnesis 33.1.
Portāla abonēšanas maksa (katram nākamajam lietotājam) 9.25 EUR viens mēnesis 33.2.
Augstas detalizācijas topogrāfisko datu M1:500 pārlūkošana 18.50 EUR viens datu slānis mēnesī 33.4.
Kadastra teksta datu pārlūkošana par īpašumu vai subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu 1.00 EUR viena vienība 33.3.
Kadastra ģeotelpiskās informācijas lejupielāde vektordatu formā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam 2.60 EUR viena zemes vienība 32.7.
30.00 EUR viena kadastra grupa 32.7.

Abonēšanas maksa sertificētām personām normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai

Portāla abonēšana mēnesī (pirmajam lietotājam) 7.10 EUR viens mēnesis 34.1.
Portāla abonēšana mēnesī (katram nākamajam lietotājam) 2.85 EUR viens mēnesis 34.2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi