Kā lietot Portālu

Portālu lietot ir pavisam vienkārši! Piedāvājam par to pārliecināties pašam un iepazīties ar Portālā piedāvātajām iespējām, piesakoties demonstrācijai pa tālruni 67038866 vai elektronisko pastu klienti@vzd.gov.lv

Datu publicēšanas portālā pieejamie dati tiek aktualizēti:

  • Kadastra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī;
  • Adrešu reģistra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī
  • Vērtību zonējumi –  reizi četros gados, pie nekustamo īpašumu vērtību zonējumu izmaiņām;
  • Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās;
  • Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes, kā fons VZD telpiskajiem datiem (Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000, Satelītkarte M1:50000) – portālā tiek publicēti aktuālākie VZD rīcībā esošie fona materiāli.

Vispirms pārbaudiet, vai kadastra apzīmējumu esat ievadījuši pareizi.

Ja ievadāt pirmsreģistrētas zemes vienības kadastra apzīmējumu, ko saņēmāt tajā pašā dienā, atgādinām – portālā šis kadastra apzīmējums būs aktīvs tikai nākamajā dienā pēc tā saņemšanas!

Ja portālā nevarat veikt kādu pakalpojumu, lūdzam pārbaudīt vai saskaņā ar Līgumu Jums ir tiesības uz šo pakalpojumu. Ja Līgumā nav norādītas šādas tiesības, taču pakalpojumu vēlaties izmantot, nosūtiet pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi klienti@vzd.gov.lv un VZD sagatavos vienošanos par izmaiņām Līgumā.

Daļa VZD arhīva dokumentu glabājas VZD Digitālajā dokumentu krātuvē (DDK). Metadatus par šiem dokumentiem var redzēt un veicot lejupielādi uzreiz šos dokumentus saņemt sadaļā „Mans konts”, izmantojot:

1. sadaļu „Meklēt zemes vienību” atrast interesējošo zemes vienību un aktivizēt saiti „skatīt dokumentus” vai

1.png

Lai skatītu palielinātu attēlu, spiediet uz tā!

2. izvēloties pakalpojumu „Arhīva materiāli”

2.png

Lai skatītu palielinātu attēlu, spiediet uz tā!

Arhīva materiālus, kuri nav DDK var pasūtīt:

1. vienlaicīgi ar Kadastra datiem, informāciju par tiem norādot brīvi aizpildāmajā datu laukā „Papildus nepieciešamie dokumenti”:

3.png

Lai skatītu palielinātu attēlu, spiediet uz tā!

2. izvēloties pakalpojumu „Arhīva materiāli”.

Par arhīva dokumentiem, kuri būs pasūtīti vienlaicīgi ar Kadastra datiem, veidosies automātisks pasūtījums, kura ietvaros attiecīgie arhīva materiāli tiks manuāli skenēti un 5 darba dienu laikā ievietoti portāla sadaļā „Mans konts” pie konkrētā pasūtījuma.

Ja pasūtījumā norādītie materiāli VZD arhīvā nebūs pieejami, informācija par to tiks ievietota portāla sadaļā „Mans konts” pie konkrētā pasūtījuma.

Par materiālu vai paziņojuma par materiālu neesamību ievietošanu kontā Jūs saņemsiet informatīvu e-pastu.

E-pasts par informācijas ievietošanu „Mans konts” automātiski tiks nosūtīts uz portāla lietotāja e-pastu, kurš noteikts līgumā un lietotāja izveidošanas brīdī no VZD puses reģistrēts portālā. Lūdzu patvaļīgi neveikt e-pasta maiņu portāla sadaļā „Mans portāls” – „Mani dati”.

Ja e-pastu nepieciešams mainīt, lūdzu par to informēt VZD uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv un VZD veiks e-pasta maiņu un sagatavos izmaiņas līgumā.

Arhīva materiālu nepieciešamību konkrētā pasūtījuma ietvaros lūdzam izvērtēt laicīgi, lai nepieciešamības gadījumā tos varētu pasūtīt vienlaicīgi ar Kadastra datiem. Ieteicamās darbības:

  1. atvērt DDK esošo dokumentu metadatu sarakstu par konkrēto zemes vienību;
  2. izvērtēt tur esošo dokumentu nepieciešamību konkrētai uzmērīšanai un nepieciešamības gadījumā veikt šo dokumentu lejupielādi;
  3. izvērtēt lejupielādētos arhīva dokumentus un izlemt, vai nepieciešami vēl papildus dokumenti no arhīva;
  4. veikt Kadastra datu pieprasīšanu papildus norādot nepieciešamos arhīva materiālus.
  5. Pakalpojumu „Arhīva materiāli” dokumentu pasūtīšanai lūdzu izmanot tikai izņēmuma gadījumā, ja arhīva materiālu trūkumu apjaušat tikai pēc Kadastra teksta un telpisko datu pakalpojuma veikšanas.


Zemes vienību kadastra apzīmējumus, par kuriem nepieciešami Kadastra dati Zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības vai ģeodēzisko darbu vajadzībām, attiecīgajā pakalpojumā var ne tikai ievadīt manuāli, bet arī izvēlēties kartē un automātiski pārnest uz pamatpakalpojumu:

4.png

Lai skatītu palielinātu attēlu, spiediet uz tā!

Ja Jums ir sava grafiskā datne (laukumam tajā jābūt kā poligonam), to var savietot ar karti un sistēma automātiski nolasīs visu zemes vienību, kuras pilnībā vai daļēji ietilpst šajā teritorijā, kadastra apzīmējumus. Šo apzīmējumus uzreiz var arī iekļaut pakalpojumā „Ģeodēzisko darbu veikšanai” vai pakalpojumā „Plānošanai un meža inventarizācijai”.

1. Savieto kadastra karti ar savu datni:

5.png

2. Aktivizē norādītajā teritorijā esošo zemes vienību kadastra apzīmējumu automātisku nolasīšanu:

6.png

3. Iekļauj atlasītās zemes vienības pakalpojumā:

7.png

Kartē var regulēt slāņu caurspīdīgumu, piem., kļūdaino zemes vienību slānim vai pašu pievienotajai grafiskajai datnei (laukumam) caurspīdīgumu var regulēt kartes sadaļā „Slāņi” aktivizējot konkrēto slāni un pogu „Uzstādījumi”:

8.png

Saistītie resursi