Par sadarbību un sadarbības līguma noslēgšanu ar VZD

Sadarbības partneriem piedāvājam izmantot e-vides priekšrocības un pakalpojumus saņemt ātrāk un ērtāk bez laika ierobežojumiem – neatkarīgi no darba laika un atrašanās vietas, kā arī veikt norēķinus ar pēcapmaksu.

VZD sniedz pakalpojumus tikai tādiem meža inventarizācijas veicējiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējuši un veic saimniecisko darbību:

 • komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas reģistrēts Komercreģistrā un nodarbina vismaz vienu personu, kas veic meža inventarizāciju un kura ir iekļauta Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) meža inventarizācijas veicēju sarakstā;
 • pašnodarbinātai personai, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja un kura ir iekļauta VMD meža inventarizācijas veicēju sarakstā.

Sadarbiba_taksatori_m2016.png

Lūdzu klikšķiniet uz attēla, lai palielinātu to.

Klientiem, kuriem ir Līgums par sadarbību ar VZD, piedāvājam šādus sadarbības nosacījumus:

 • pasūtījumu veikšana un datu saņemšana izmantojot Portālu;
 • dokumenta formā sagatavotos pakalpojuma materiālus (piemēram, zemes vienību robežu, apgrūtinājumu un situācijas plānu kopijas) klātienē izsniedz tajā VZD struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas zemes vienība vai, pēc Klienta pieprasījuma par papildus samaksu nosūta uz norādīto pasta adresi;
 • VZD sadarbojās ar tām personām, kuras Klients norādījis Sarakstā.
 • VZD piemēro pēcapmaksu, rēķinu izrakstot vienu reizi mēnesī par visiem iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Klienta pasūtījumiem.

Ja nepieciešamos datus un pakalpojuma pieprasījumu iespējams sagatavot Portālā, bet tos pieprasa ar elektroniskā pasta starpniecību vai iesniedz dokumenta veidā pa pastu vai klātienē, tad pasūtījumu VZD nereģistrēs, bet informēs par veidu, kādā dati jāsagatavo vai jāveic pakalpojuma pieprasījums (t.i. norādīs, ka pakalpojuma saņemšanai jāizmanto Portāls).

Aicinām iepazīties ar līguma nosacījumiem.

Klientiem, kas nav noslēguši Līgumu ar VZD, piedāvājam šādus sadarbības nosacījumus:
 • Klients pieprasa pakalpojumus VZD klientu apkalpošanas centrā klātienē vai elektroniski, iesniedzot informācijas pieprasījumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
 • VZD normatīvajos aktos noteiktos Kadastra teksta un telpiskos datus klientam izsniedz klātienē vai ievietojot Portāla sadaļā “Mans konts”, ja klientam tāds ir izveidots, vai klienta iesniegumā norādītajā veidā;
 • VZD piemēro priekšapmaksu.
 • Sadarbība ar līgumu
 • Sadarbība bez līguma

Līguma sagatavošanai nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu.

Pieteikumu nosūta uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv vai pa pastu uz adresi Puškina ielā 14, Rīgā, LV-1050, vai arī iesniedz personīgi Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļā.

Pēc pieteikuma saņemšanas, līgumu sagatavo 7 darba dienu laikā.

Līgumu paraksta pašrocīgi (papīra formā) vai elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).

Ja līgumu abas puses paraksta elektroniski, tad līguma nosūtīšanai izmanto VZD e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv un pieteikumā norādīto klienta e-pasta adresi.

Ja līgumu plānots parakstīt pašrocīgi (papīra formā), tad VZD parakstītus līguma eksemplārus klientam nosūta pa pastu. Pēc līguma parakstīšanas VZD  līguma eksemplāru klients pa pastu vai klātienē (jebkura persona) nogādā  Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļā vai uz adresi Puškina ielā 14. Rīgā, LV-1050.

Līgums stājas spēkā, kad tas ir abpusēji parakstīts un reģistrēts VZD līgumu reģistrā. Par līguma reģistrāciju VZD informē elektroniski.

Saraksts ir dokuments, kurā ir norādīti visi komersanta pakļautībā strādājošie meža inventarizācijas veicēji, kuri ir iekļauti VMD inventarizācijas veicēju sarakstā, un darbinieki, kuri tiek pilnvaroti sadarbībai ar VZD. Ja līgumu ar VZD slēdz pašnodarbināta persona, Saraksts nav jāiesniedz.

Sarakstu iesniedz vienlaicīgi ar parakstīto Dienesta līguma eksemplāru vai uzreiz pēc līguma spēkā stāšanās. Tikai pēc Saraksta saņemšanas  VZD uzsāk līguma izpildi.

Ja vēlaties veikt izmaiņas Sarakstā:
 • ja persona jāizslēdz no Saraksta, tad nosūta paziņojumu uz e-pastu klienti@vzd.gov.lv;
 • papildināt Sarakstu ar jaunu personu, iesniedz jaunu Sarakstu, kurā iekļauj tikai jauno darbinieku. Iepriekšējā Sarakstā norādītās personas var turpināt sadarbību.

Persona autentificējas portālā Kadastrs.lv ar portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem ( internetbanku, eParakstu vai eID).

Ja persona pamatotu iemeslu dēļ nevar autentificēties un līgumā ir paredzēts izsniegt šai personai identifikācijas rekvizītus, VZD 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc Līguma spēkā stāšanās, sagatavo Portāla lietotāja identifikācijas rekvizītus – lietotājvārdu un paroli (ja tādi ir paredzēti līgumā), un informē personu par rekvizītu saņemšanu.

Identifikācijas rekvizītus nodod paraksttiesīgajai personai vai pilnvarotam pārstāvim aizlīmētā aploksnē ar nodošanas-pieņemšanas aktu.

Lai saņemtu identifikācijas rekvizītus, jāuzrāda pase vai ID karte  un pārstāvību apliecinošs dokuments, ja tas nav pieejams publiskajos reģistros (piemēram, pilnvara).

Lietotājs ir atbildīgs par savu identifikācijas rekvizītu neizpaušanu citām personām.

Ja identifikācijas rekvizīti ir kļuvuši zināmi trešajai personai, nekavējoties informējiet par to VZD uz elektroniskā pasta adresi klienti@vzd.gov.lv.

Ja esiet pazaudējis vai aizmirsis paroli, nosūtiet pieprasījumu jaunas paroles piešķiršanai uz elektroniskā pasta adresi klienti@vzd.gov.lv Pēc pieprasījuma saņemšanas, VZD 1 darba dienas laikā piešķirs jaunu paroli.

 • Kā noslēgt līgumu?
 • Kas ir saraksts?
 • Kā pieslēgties Portālam?
Komplekts "TAKSATORS"

Standartizēta veida Kadastra teksta un telpiskie dati, VZD rīcībā esošie arhīva materiāli, iepriekš veikto uzmērījumu dati, Kadastra telpisko datu pārlūkošana ar tā fona kartēm.

Kompekts_taksators_final.PNG

Komplekts "TAKSATORS Pluss"

Papildus komplektam „TAKSATORS" Kadastra teksta datu pārlūkošana par jebkuru nekustamo īpašumu Latvijā, augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija M1:500 un Valsts adrešu reģistra dati.

Komplekts_TaksatorsPluss_final.PNG

Klientam reizi mēnesī tiek izrakstīts rēkins.
 • par Portālā pārlūkotajiem un saņemtajiem datiem;
 • par visiem līguma ietvaros sniegtajiem VZD pakalpojumiem.
 • Kas ir komplekts "TAKSATORS"?
 • Kas ir komplekts "TAKSATORS Pluss"?
 • Kāda ir norēķinu kārtība?
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*

1. KOMPLEKTS

Abonēšanas maksa pirmajam lietotājam 7.10 EUR viens mēnesis 34.1.
Portāla abonēšanas maksa kartram nākamajam lietotājam (ja vairāk par vienu lietotāju) 2.85 EUR viens mēnesis 34.2.
Kadastra telpiskie dati meža taksācijas veikšanai 7.70 EUR viena zemes vienība 34.6.
Kadastra teksta dati meža taksācijas veikšanai 2.60 EUR viena zemes vienība 32.7.
Kadastra ģeotelpisko datu (Kadastra kartes), Adrešu reģistra ģeotelpisko datu un Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārlūkošana 3.30 EUR pieprasījums līdz vienai stundai 32.8.
Kadastra informācijas sistēmas ģeotelpisko datu lejupielāde 2.60 EUR viena zemes vienība 32.7.
30.00 EUR viena kadastra grupa 32.7.
Vēsturiskās kadastrālās vērtības pārlūkošana 1.00 EUR viena kadastrālā vērtība 32.3.

 

 

2. KOMPLEKTS

Abonēšanas maksa pirmajam lietotājam 55.30 EUR viens mēnesis 33.1.

 

abonēšanas maksā ietilpst sekojoši pakalpojumi - pilnā kadastra karte, tematiskās kartes, kadastra datu atlases rīks

Portāla abonēšanas maksa kartram nākamajam lietotājam (ja vairāk par vienu lietotāju) 9.25 EUR viens mēnesis 33.2.
Kadastra telpiskie dati meža taksācijas veikšanai 7.70 EUR viena zemes vienība 34.6.
Kadastra teksta dati meža taksācijas veikšanai 2.60 EUR viena zemes vienība 32.7.
Kadastra teksta datu pārlūkošana 1.00 EUR viena vienība 33.3.
162.50 EUR viens mēnesis 33.3
Kadastra ģeotelpisko datu lejupielāde 2.60 EUR viena zemes vienība 32.7.
30.00 EUR viena kadastra grupa 32.7.
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārlūkošana 18.50 EUR viens datu slānis mēnesī 33.4.
Vēsturiskās kadastrālās vērtības pārlūkošana 1.00 EUR viena kadastrālā vērtība 32.3.
Dienesta arhīva materiālu pieprasīšana un saņemšana 3.00 EUR viens dokuments 44.
15.00 EUR viena lieta 44.
Kadastra datu aktualizācija 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.
9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.
Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastrā 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.
Nekustamā īpašuma sastāva maiņa 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.
Būves stāvu plāna un telpu grupas plāna saņemšana (viens pieprasījuma objekts) 13.45 EUR viens dokuments/datne 43.
Būves stāvu plāna un telpu grupas plāna datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā (formāta maiņa) 19.70 EUR viena stunda 47.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi