Par zemes ierīcību

Zemes ierīcībā (turpmāk - ZIP) sertificēta persona (turpmāk – zemes ierīkotājs) profesionālo darbību veic kā komersanta nodarbinātā persona, individuālais komersants vai pašnodarbināta persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs.

VZD sniedz pakalpojumus komersantiem, pamatojoties uz noslēgtu rakstveida vienošanos – Līgumu par sadarbību mērniecības darbu veikšanai. Lai atvieglotu datu saņemšanas un iesniegšanas procedūras, arī pašnodarbināta sertificēta persona var noslēgt Līgumu.

10_attēls.png

Lai skatītu palielinātu attēlu, klikšķiniet uz tā!

Klientam, kas noslēdzis līgumu, nav nepieciešams papildus informēt VZD klientu apkalpošanas konsultantus un uzrādīt saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecību, jo informācija par sadarbības veidu ar katru klientu konsultantiem ir pieejama VZD reģistros.

Sertificēta pašnodarbināta persona, kas nav noslēgusi līgumu, veicot pasūtījumu zemes ierīcībai, uzrāda saimnieciskās darbības reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienestā apliecinājuma oriģinālu.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
līdz 10 darba dienām
Pakalpojuma maksa
no 3.00 EUR

Informāciju zemes ierīcības projekta izstrādei pieprasa un saņem Portālā pēc nepieciešamības izvēloties Kadastra teksta vai telpiskos datus (kadastra karti), vai abus kopā.

Pieprasa sadaļā „Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai” – „Plānošanai un meža inventarizācijai”.

Kadastra apzīmējumus šajā pakalpojumā var iekļaut arī izmantojot kartes funkcionalitāti.

Ja ar VZD nav noslēgts līgums informāciju par papildus samaksu pieprasa klātienē VZD klientu apkalpošanas centros.

Saņem sadaļā „Mans konts”.

Maksa tiks piemērota par katru informācijas pieprasījumu, t.i., vairs nav iespējams veikt identisku pieprasījumu vienas diennakts ietvaros bez maksas.

Ja esat saņēmis ierosinātāja pasūtījumu arī par zemes vienību sadali, kas paredz izstrādāt gan zemes ierīcības projektu, gan arī to realizēt, tad informāciju portālā varat pieprasīt tikai vienreiz, izmantojot zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai”.

Ja no portāla saņemtā Kadastra informācija ir kļūdaina vai nepilnīga, lūdzu rakstīt VZD uz elektroniskā pasta adresi kpd@vzd.gov.lv. VZD izvērtēs situāciju un sniegs skaidrojumu vai, nepieciešamības gadījumā, sagatavos un bez maksas izsniegs (ievietos „Mans konts”) labotu Kadastra informāciju.

Specifikācija Kadastra telpiskajiem datiem (kadastra kartei), kas izsniegti atkārtoti var atšķirties no Portālā saņemtajiem.

Arhīva dokumentus, t.sk., iepriekš veiktās zemes kadastrālās uzmērīšanas datnes, var pieprasīt un saņemt Portālā.

Arhīva dokumentus, kuri skenētā veidā glabājas VZD Digitālajā dokumentu krātuvē (DDK) var lejupielādēt un uzreiz saņemt sadaļā „Mans konts”. Pārējos dokumentus var pasūtīt portālā, un 5 darba dienu laikā tie tiks ievietoti “Mans konts” pie konkrētā pasūtījuma.

Arhīva materiālu nepieciešamību konkrētā pasūtījuma ietvaros lūdzam izvērtēt laicīgi, lai nepieciešamības gadījumā tos varētu pasūtīt vienlaicīgi ar Kadastra teksta un telpiskajiem datiem.

Ieteicamās darbības:

1. atvērt DDK esošo dokumentu sarakstu par konkrēto zemes vienību:
sadaļā „Meklēt zemes vienību” -> atrast interesējošo zemes vienību un aktivizēt saiti „skatīt dokumentus”

11.png

Lai skatītu palielinātu attēlu, spiediet uz tā!

vai izvēloties pakalpojumu „Arhīva materiāli”

12.png

2. izvērtēt DDK esošo dokumentu nepieciešamību konkrētai uzmērīšanai un nepieciešamības gadījumā veikt šo dokumentu lejupielādi:

13.png

Lai skatītu palielinātu attēlu, spiediet uz tā!

3. izvērtēt lejupielādētos arhīva dokumentus un izlemt, vai nepieciešami vēl papildus
dokumenti no arhīva;
4. veikt Kadastra datu pieprasīšanu papildus norādot nepieciešamos arhīva materiālus:

14.png

Lai skatītu palielinātu attēlu, spiediet uz tā!

Par arhīva dokumentiem, kuri būs pasūtīti vienlaicīgi ar Kadastra datiem, veidosies automātisks pasūtījums, kura ietvaros attiecīgie arhīva materiāli tiks manuāli skenēti un 5 darba dienu laikā ievietoti portāla sadaļā „Mans konts” pie konkrētā pasūtījuma.

Ja pasūtījumā norādītie materiāli VZD arhīvā nebūs pieejami, informācija par to tiks ievietota portāla sadaļā „Mans konts” pie konkrētā pasūtījuma.

Par materiālu vai paziņojuma par materiālu neesamību ievietošanu kontā Jūs saņemsiet informatīvu e-pastu.

E-pasts par informācijas ievietošanu „Mans konts” automātiski tiks nosūtīts uz portāla lietotāja e-pastu, kurš noteikts līgumā un lietotāja izveidošanas brīdī no VZD puses reģistrēts portālā. Lūdzam patvaļīgi neveikt e-pasta maiņu portāla sadaļā „Mans portāls” – „Mani dati”.

Ja e-pastu nepieciešams mainīt, lūdzu par to informēt VZD uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv un VZD veiks e-pasta maiņu un sagatavos izmaiņas līgumā.

Izņēmuma gadījumā, ja arhīva materiālu trūkumu apjaušat tikai pēc Kadastra teksta un telpisko datu pakalpojuma veikšanas, arhīva materiālus var pieprasīt izmantojot pakalpojumu „Arhīva materiāli”.

Dokumentu digitalizācijā izmantotais tehniskais nodrošinājums un izmantotā tehnoloģija, kā arī programmatūra nodrošina krāsainas elektroniskas kopijas sagatavošanu mēroga 1:1 attiecībā pret dokumenta oriģinālu un bez sagrozījumiem. Veicot dokumentu izdruku veidošanu, lai saglabātu dokumenta mērogu un oriģinālo izskatu, drukāšanas uzstādījumiem ir jāatbilst dokumenta tehniskajiem parametriem.

Manuāli sagatavotajiem arhīva materiāliem datņu nosaukumus VZD veido no pasūtījuma reģistrācijas numura, ieskaitot pasūtījuma daļas apzīmējumu, un zemes vienības kadastra apzīmējuma, kas ir pasūtījuma objekts, t.i., pieprasāmās zemes vienības kadastra apzīmējums.

Piemērs:
125770-2_01000990044
pasūtījuma reģistrācijas numurs - 125770, ieskaitot pasūtījuma daļas apzīmējumu - 2 pasūtījuma objekta t.i pieprasāmās zemes vienības kadastra apzīmējumu -01000990044.

Iepriekš veikto zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu vektordatus var pieprasīt Portālā, vienlaicīgi ar Kadastra teksta un telpiskajiem datiem.

Pakalpojuma „Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” pieprasīšanas 2.solī brīvi aizpildāmajā datu laukā „Papildus nepieciešamie dokumenti” norāda, ka nepieciešami iepriekš veikto zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu vektordati.

Datni 5 darba dienu laikā ievietosim portāla sadaļā „Mans konts” pie attiecīgā pasūtījuma.

Atbilstoši likumam “Grozījumi Zemes ierīcības likumā”, kas stājās spēkā 2016. gada 1 .janvārī, VZD no minētā datuma vairs nesniedz atzinumu par zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

Jaunus kadastra apzīmējumus zemes vienībām var pieprasīt portāla kadastrs.lv sadaļā “Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai” – “Jaunu kadastra apzīmējumu pieprasīšana” un saņemt tiešsaistē sadaļā “Mans konts”.

Ja zemes vienības kadastra apzīmējums pieprasīts kļūdaini, piemēram, par vienu zemes vienību pieprasīti vairāki kadastra apzīmējumi, vai  mainījusies zemes vienības platība, atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada  2. augusta noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” zemes ierīkotājam ir pienākums par to informēt VZD, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi   kadastrs.[birojs]@vzd.gov.lv ([birojs] vietā jānorāda sev tuvāko biroju, piemēram kadastrs.madona@vzd.gov.lv).

  • Kadastra teksta un telpiskie dati
  • Arhīva dokumenti
  • Iepriekš veiktās ZKU vektordati
  • Atzinums par zemes ierīcības projektu
  • Kadastra apzīmējumi
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Zemes kadastrālās uzmērīšanas telpiskie dati vektordatu formātā 4.95 EUR viena zemes vienība 11.
Kadastra teksta dati zemes ierīcības projektam 7.70 EUR viena zemes vienība 34.6.
Kadastra kartes lejupielāde vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam 2.60 EUR viena zemes vienība 32.7.
30.00 EUR viena kadastra grupa 32.7.
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē 4.30 EUR viens pieprasījums 40.
Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

 Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi