Par zemes ierīcības projekta izstrādi

Metodiskajos norādījumos tiek apkopoti skaidrojoši materiāli zemes ierīcības darbu veicējiem

Ministru kabineta 2016. gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 34. punktā noteikts, ka zemes ierīcības projekta grafisko daļu izstrādā uz minētajā punktā norādīto  kartogrāfisko materiālu pamatnes, kas savietotas ar zemes robežu plānu.

Tas nozīmē, ka primāri zemes ierīcības projekta grafiskās daļas pamatne ir zemes robežu plāns un zemes ierīcības projekta ārējām robežām jāatbilst īpašuma robežu apliecinošā dokumentā (Kadastrā reģistrētā aktuālā zemes robežu plānā) attēlotām robežām.

Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505“ Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 13.2. apakšpunktā noteikts, ka vietējā pašvaldība projekta izstrādes nosacījumos norāda zemes ierīcības projekta īstenošanas secību, ja ierosinātājs iesniegumā lūdz projektu īstenot pa posmiem.

VZD informē, ja pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas vietējā pašvaldībā dažādu iemeslu dēļ ir nepieciešams projektu īstenot pa posmiem, zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs var vērsties vietējā pašvaldībā un lūgt izvērtēt un pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta īstenošanas posmiem.

Zemes ierīcības projektu vietējā pašvaldība apstiprina ar administratīvo aktu un tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumu par administratīvā akta grozīšanu vai jauna administratīvā akta izdošanu.

Minētais attiecas gan uz atsevišķas zemes vienības risinājumu, gan uz gadījumu, kad zemes ierīcības projektā iekļautas vairākas, savstarpēji nesaistītas zemes vienības, kurām zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi, pamatojoties uz zemes ierīcības projektu, netiek veikti vienlaicīgi (piemēram, autoceļiem nekustamā īpašuma atsavināšanas sabiedrības vajadzībām gadījumā, kad projektā visām atsevišķām zemes vienībām zemes ierīcības projekta realizācija – zemes kadastrālās uzmērīšana netiek veikta vienlaicīgi).

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 631. panta otro daļu, sadalot nekustamā īpašuma objektu divos vai vairākos nekustamā īpašuma objektos, Kadastrā tos reģistrē kā jaunus nekustamā īpašuma objektus, kuriem piešķir jaunus kadastra apzīmējumus (kadastra identifikatorus). Divus vai vairākus nekustamā īpašuma objektus apvienojot vienā objektā, Kadastrā to reģistrē ar jaunu kadastra apzīmējumu (kadastra identifikatoru). Iepriekšējo kadastra identifikatoru pēc nekustamā īpašuma objekta sadalīšanas vai apvienošanas anulē. No normatīvā akta secināms, ka zemes robežu pārkārtošanas gadījumos zemes vienībām saglabā esošos kadastra apzīmējumus. Savukārt, Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas pirmajā punktā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas. Tātad zemes robežu pārkārtošana faktiski ir daļas no zemes vienības apmaiņa ar daļu no blakusesošās zemes vienības.

Zemes ierīcības terminu definē Zemes ierīcības likuma 1. panta 2. punkts. Saskaņā ar tajā noteikto, zemes ierīcība ir tiesiski, ekonomiski un tehniski pasākumi zemes ierīcības projektā ietvertas vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas pārkārtošanai vai sadalīšanai. No minētā izriet, ka zemes ierīcības projekts skatāms kā komplekss dokuments kādai konkrētai pašvaldības administratīvi teritoriālajai daļai, nevis dokumenta daļai (par katru vienu projektā iekļauto zemes vienību). Tas nozīmē, ka zemes ierīcības projektā iekļautā teritorija ir nevis jāskata atsevišķi (daļa no tā ir zemes robežu pārkārtošana, bet daļa - zemes vienību sadale), bet gan jāvērtē kopumā, vēršot uzmanību uz zemes vienību skaitu pirms projekta un projektā norādīto zemes vienību skaitu.

No iepriekš minētā izriet, ka gadījumā, ja zemes vienību skaits pirms un pēc zemes ierīcības projekta izstrādes:

  1. ir vienāds (neatkarīgi no platību izmaiņām), tā uzskatāma par robežu pārkārtošanu, līdz ar to jauni kadastra apzīmējumi plānotajām zemes vienībām nav jāpieprasa un jāpiešķir;
  2. atšķiras, tad jauni kadastra apzīmējumi ir jāpieprasa un jāpiešķir visām plānotajām zemes vienībām.

 

Saistītie resursi