Pakalpojumu pieprasīšana un saņemšana

VZD sniedz informāciju zvērinātiem tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu to amata pienākumu pildīšanu.

Pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu, VZD par maksu sagatavo informāciju no VZD arhīva materiāliem – dokumentu atvasinājumus (dokumenta apliecināta kopija, dokumenta noraksts vai izraksts, kā arī neapliecināta dokumenta kopija), sniedzot pakalpojumu - Arhīva materiālu izraksts, noraksts vai kopija.

Piemēram, gadījumos, kad atbilstoši Civilprocesa likuma 604. pantam VZD arhīva informācija nepieciešama sertificētam nekustamā īpašuma vērtētājam, lai izsoles vajadzībām noteiktu nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtību.

Lai nodrošinātu zvērinātus tiesu izpildītājus ar to amata darbību veikšanai nepieciešamo informāciju, VZD Kadastra aktuālos teksta datus un Adrešu reģistra datus nodod Tiesu administrācijai datu apmaiņas ietvaros, to iekļaušanai Izpildu lietu reģistrā, kurā zvērinātiem tiesu izpildītājiem bez maksas tiek nodrošināta iespēja saņemt izpildu darbību veikšanai nepieciešamo, VZD rīcībā esošo informāciju.

Kadastra aktuālos teksta datus pēc zvērināta tiesu izpildītāja rakstveida pieprasījuma VZD sniedz kā maksas pakalpojumu (sk. sadaļu Maksas pakalpojumi).

 • Bezmaksas pakalpojumi
 • Maksas pakalpojumi

Informācijas pieprasījumā jānorāda:

 • ziņas par personu, kura pieprasa informāciju (vārds, uzvārds vai nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs, deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese, un adrese, uz kuru nosūtāma informācija, ja tā neatbilst deklarētās dzīvesvietas adresei vai juridiskajai adresei);
 • iespējami precīzs izsniedzamās informācijas apjoms un sastāvs;
 • informācijas izsniegšanas veids;
 • informācijas saņemšanas pamatojums un izmantošanas mērķis, ja pieprasa ierobežotas pieejamības informāciju, vai, ja izsniedzamās informācijas sagatavošanai nepieciešama pieprasījumā norādīto fizisko personu datu apstrāde (tikai Kadastra datiem vai Informācijai no VZD arhīva) - norāda izpildu darbības, ko veiks, izmantojot pieprasīto informāciju, un informācijas pieprasījumam pievieno izpildu dokumenta (vai dokumenta, pamatojoties uz kuru izdots izpildu dokuments) atvasinājumu;
 • preci vai pakalpojumu, kura izveidei pieprasa informāciju, ja informāciju pieprasa atkalizmantošanai.

Pieprasot ierobežotas pieejamības informāciju, tai skaitā fizisko personu datus saturošu informāciju, informācijas pieprasījumam pievienotos dokumentus (piemēram, izpildu dokumenta atvasinājums) var noformēt bez paraksta un bez apliecinājuma uzraksta (bez juridiskā spēka). 

icon_3.png Informācijas pieprasījums, kam nav pievienots izpildu dokumenta atvasinājums, uzskatāms par neatbilstošu Tiesu izpildītāju likuma 41. pantam, tāpēc VZD pakalpojumu nesniegs.

Informācijas pieprasījumu sagatavo dokumenta veidā, tajā ietverot rekvizītus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu dokumenta juridisko spēku (piemēram, dokumenta autors, datums, paraksts (elektroniskam dokumentam – drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs)).

Informācijas pieprasījumu Kadastra datu, kas satur fizisko personu datus, un VZD arhīva informācijas saņemšanai noformē:

 • kā brīvas formas iesniegumu;
 • aizpildot veidlapu „Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījums”.

Pieprasot pakalpojumu „Kadastra informācija par kadastra objektu, atbilstoši pieprasījumam”, informācijas pieprasījumu noformē:

Pieprasot pakalpojumu „Tipveida informācijas teksta dati par kadastra objektu”, informācijas pieprasījumu noformē:

 • Norādāmās ziņas
 • Noformēšana
Informāciju iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg elektroniski uz klientu apkalpošanas centra elektroniska pasta adresi.

sanemsana pasts.jpg pa pastu uz klientu apkalpošanas centra adresi.

143773138581077-bt-3.png portālā Kadastrs.lv

Svarīgi

identitates parbaude.jpg pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara

Pakalpojumu izpildes rezultātu iespējams saņemt: 

epasts-final1.jpg  elektroniskā formā (.pdf) uz informācijas pieprasījumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju) uz informācijas pieprasījumā norādīto adresi).

143773138581077-bt-3.png portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts".

Svarīgi

identitates parbaude.jpg Saņemot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

 • Informācijas pasūtīšana
 • Informācijas saņemšana

Maksu par pakalpojumu VZD aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" (turpmāk – Noteikumi Nr. 787).

Atbilstoši Noteikumu Nr. 787 8. punktam pirms pakalpojuma izpildes uzsākšanas persona, t.sk. zvērināts tiesu izpildītājs, saskaņā ar VZD sagatavoto rēķinu samaksā priekšapmaksu.

Saistītie resursi