Pakalpojumu pieprasīšana un saņemšana

Pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu, VZD Kadastrā reģistrē vai dzēš ārējos normatīvajos aktos noteiktās atzīmes.

Pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu, VZD par maksu sniedz pakalpojumu:

Pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu, VZD par maksu sniedz pakalpojumu - Ēkas atsavināšanas aizlieguma dzēšana.

  • Atzīme par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu
  • Atsavināšanas aizlieguma atzīme dzīvoklim
  • Atsavināšanas aizlieguma atzīme būvei

Iesniegumā norāda:

  • ziņas par iesnieguma iesniedzēju (vārds, uzvārds vai nosaukums, reģistrācijas numurs juridiskajai personai, deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese un citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesnieguma iesniedzēju) atbilstoši Administratīvā procesa likuma 56. panta pirmajai daļai;
  • izpildē esošās lietas numuru.

Izpildraksta vai tā atsavinājuma pievienošana nav obligāta!

Iesnieguma noformēšana

Iesniegumu sagatavo dokumenta veidā, tajā ietverot rekvizītus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu dokumenta juridisko spēku (piemēram, dokumenta autors, datums, paraksts (elektroniskam dokumentam – drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs)).

Iesniegumu var iesniegt:

sanemsana KAC.jpg  Klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā

epasts-final1.jpg  Elektroniski uz klientu apkalpošanas centra elektronisko pasta adresi

sanemsana pasts.jpg  Pa pastu uz klientu apkalpošanas centra adresi

143773138581077-bt-3.png Portālā Kadastrs.lv

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg  Iesniedzot iesniegumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara. 

VZD sagatavos:

  • atbildi, ja VZD atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem iesniegumā norādītajam objekta neieraksta atsavināšanas aizlieguma atzīmes (piemēram, ja nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā);
  • atteikumu, ja VZD nav tiesiska pamata reģistrēt vai dzēst atsavināšanas aizlieguma atzīmi (piemēram, ja iesniegumā nav norādīts izpildē esošās lietas numurs).

Atbildi vai atteikumu var saņemt:

epasts-final1.jpg  Elektroniskā formā (.pdf) uz informācijas pieprasījumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg  Klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

sanemsana pasts.jpg  Pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju) uz informācijas pieprasījumā norādīto adresi.

143773138581077-bt-3.png Portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts"

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg Saņemot iesniegumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

  • Iesniegums par pakalpojumu
  • Iesnieguma iesniegšana
  • Atbildes saņemšana

Maksu par pakalpojumu VZD aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" (turpmāk – Noteikumi Nr.787).

Atbilstoši Noteikumu Nr. 787 8. punktam pirms pakalpojuma izpildes uzsākšanas persona, t.sk. zvērināts tiesu izpildītājs, saskaņā ar VZD sagatavoto rēķinu samaksā priekšapmaksu.

Saistītie resursi