Zemes vienības apgrūtinājuma – mikrolieguma aktualizācija vai dzēšana

Kadastrā zemes vienībai reģistrēt, aktualizēt vai dzēst apgrūtinājumu – mikroliegumu.

Kadastrā zemes vienībai reģistrē, aktualizē vai dzēš apgrūtinājumu – mikroliegums, ja ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošo iestāžu (tajā skaitā Dabas aizsardzības pārvaldes), Zemkopības ministrijas (īpaši aizsargājamām zivju sugām) vai Valsts meža dienesta (meža zemēm)  izdots dokuments par to, ka uz zemes vienības izveidots mikroliegums vai šī apgrūtinājuma dzēšanu.

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
9.25 EUR

Pakalpojumu var saņemt:

 1. zemes vienības īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs  vai kadastra subjekts;
 2. kopīpašuma gadījumā jebkurš no kopīpašniekiem;
 3. iepriekš minēto personu pilnvarotā persona (portālā Kadastrs.lv e-pakalpojums nav pieejams fiziskas personas pilnvarotai personai, bet ir pieejams juridiskas personas, kam pieder šis īpašums un kas izveidojusi kontu  Kadastrs.lv, pilnvarotai personai, kurai izveidojot kontu noteiktas šādas tiesības).

Lai saņemtu pakalpojumu ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. brīvas formas rakstisks iesniegums par zemes vienības apgrūtinājuma – mikrolieguma reģistrāciju vai dzēšanu (pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants);
 2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošo iestāžu (tajā skaitā Dabas aizsardzības pārvaldes), Zemkopības ministrijas vai Valsts meža dienesta izdots dokuments par to, ka uz zemes vienības izveidots mikroliegums vai dokuments par apgrūtinājuma dzēšanu;
 3. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

Lai saņemtu pakalpojumu ievēro šādu nosacījumu:

 • Zemes vienība ir reģistrēta Kadastrā.

 

 • Pakalpojuma saņēmēji
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Nosacījumi

Pakalpojumu iespējams pasūtīt, izmantojot portāla Kadastrs.lv e-pakalpojumu „Kadastra datu aktualizācija” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Pasūtīt pakalpojumu”.

icon_3.png Maksai par pakalpojumu tiks piemērots 10% cenas samazinājums, ja tas tiks pieprasīts un saņemts portālā Kadastrs.lv

E-pakalpojums pieejams kadastra subjektam, reģistrējoties portālā Kadastrs.lv. Šeit ir pieejama informācija, kā persona var reģistrēties portālā Kadastrs.lv.

Iesniedzamo dokumentu noformēšana

Pakalpojuma saņemšanai persona pasūtījumam pievieno ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu:

 • VZD sagatavoto iesniegumu par pasūtījumu (VZD iesniegumu par pasūtījumu sagatavo 2 darba dienu laikā no pasūtījuma pieprasīšanas datuma un ievieto to parakstīšanai portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans portāls -> Mans konts -> Mani pasūtījumi VZD -> Datnes” pie attiecīgā pasūtījuma ieraksta).
 • iesniegumam pievienotos dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām:
  • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
  • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
   • notārs vai bāriņtiesa;
   • juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

Neizmantojot portāla Kadastrs.lv e-pakalpojumu, dokumentus pakalpojuma saņemšanai persona iesniedz:

epasts-final1.jpg nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu:

 • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
 • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
  •    notārs vai bāriņtiesa;
  •    juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.

Pakalpojumu var apmaksāt:

 • Portālā Kadastrs.lv, izmantojot portāla Latvija.lv maksājumu sistēmu;
 • jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;
 • jebkurā kredītiestādē (piemēram, bankā, pastā u.tml.) vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.
 • E-pakalpojuma pasūtīšana
 • Citi pakalpojuma pasūtīšanas veidi
 • Pakalpojuma apmaksa

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts”

icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu VZD juridiskās personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāts ar paroli, pieejama šeit.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Zemes vienības apgrūtinājuma - mikrolieguma reģistrācija, aktualizācija vai dzēšana 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.

icon_3.png Par pakalpojumu tiks piemērots 10% cenas samazinājums, ja tas tiks pieprasīts un saņemts portālā www.kadastrs.lv

 

  Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi