Ceļa servitūta dzēšana

VZD pamatojoties uz pieprasītāja iesniegumu un iesniegumam pievienotajiem dokumentiem veic Kadastrā reģistrēta objekta datu aktualizāciju. 

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu – ceļa servitūts - Kadastrā dzēš vienā no šādiem gadījumiem:

 1. iesniegts dokuments par ceļa servitūta izbeigšanu saskaņā ar Civillikuma 1237. pantu;
 2. iesniegts spēkā esošs tiesas nolēmums par ceļa servitūta atcelšanu vai tā neesamību;
 3. iesniegts apgrūtinājumu plāns, kas nesatur ziņas par iepriekš Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu, ja ceļa servitūta teritorija bija attēlota zemes robežu plānā vai apgrūtinājumu plānā, un zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti satur dokumentu par ceļa servitūta izbeigšanu.

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
9.25 EUR

Pakalpojumu var saņemt: 

 1. valdošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, kurš iesniedz dokumentu par ceļa servitūta izbeigšanu;
 2. kopīpašuma gadījumā - jebkurš valdošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 3. zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona (mērnieks), kura iesniedz ierosinātāja iesniegumu un zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, t.sk. zemes apgrūtinājumu plānu;
 4. valdošā nekustamā īpašuma īpašnieka vai, ja tāda nav, - tiesiskā valdītāja vai kadastra subjekta pilnvarota persona (portālā Kadastrs.lv e-pakalpojums nav pieejams fiziskas personas pilnvarotai personai, bet ir pieejams juridiskas personas, kam pieder šis īpašums un kas izveidojusi kontu  Kadastrs.lv, pilnvarotai personai, kurai izveidojot kontu noteiktas šādas tiesības)

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 

 • brīvas formas rakstisks iesniegums (pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants).
 • dokuments (piem., tiesas spriedums, līgums) par ceļa  servitūta izbeigšanu;
 • kopīpašuma gadījumā - piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem par servitūta izbeigšanu;
 • pilnvara, ja ierosinātājs ir kadastra subjekta pilnvarotā persona.
 • Pakalpojuma saņēmēji
 • Iesniedzamie dokumenti

Pakalpojumu iespējams saņemt, izmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu „Kadastra datu aktualizācija” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Pasūtīt pakalpojumu”.

Iesniedzamo dokumentu noformēšana

Pakalpojuma saņemšanai persona pasūtījumam pievieno ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu:

 • VZD sagatavoto iesniegumu par pasūtījumu. VZD iesniegumu par pasūtījumu sagatavo 2 darba dienu laikā no pasūtījuma pieprasīšanas datuma un ievieto to parakstīšanai portālā Kadastrs.lv sadaļā „Mans portāls -> Mans konts -> Mani pasūtījumi VZD -> Datnes” pie attiecīgā pakalpojuma ieraksta.
 • Iesniegumam pievienotos dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām:
  • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
  • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
   • notārs vai bāriņtiesa;
   • juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

Neizmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu, dokumentus pakalpojuma saņemšanai persona iesniedz:

epasts-final1.jpg nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu:

 • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
 • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
  •    notārs vai bāriņtiesa;
  •    juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.

Pakalpojumu var apmaksāt:

 • Portālā Kadastrs.lv, izmantojot Latvija.lv maksājumu sistēmu, ar internetbankas starpniecību vai maksājumu karti.
 • jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;
 • jebkurā kredītiestādē (piemēram, bankā, pastā u.tml.) vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.
 • E-pakalpojuma pasūtīšana
 • Citi pakalpojuma pasūtīšanas veidi
 • Pakalpojuma apmaksa

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts”.

icon_3.png  Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei šeit.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāts ar paroli, pieejama šeit.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Apgrūtinājuma - ceļa servitūta dzēšana 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.

icon_3.png Par pakalpojumu tiks piemērots 10% cenas samazinājums, ja tas tiks pieprasīts un saņemts portālā www.kadastrs.lv

 

  Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi